Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gallai cemotherapi byrrach fod o fudd i gleifion

06 Mehefin 2011

Yr Athro Tim MaughanYr Athro Tim Maughan

Gallai cleifion sy’n dioddef o ganser y coluddyn elwa ar gyfnodau cychwynnol byrrach o gemotherapi, a ‘gwyliau triniaeth’ wedi’u cynllunio, y mae astudiaeth yn cael ei harwain gan Gaerdydd wedi’i ganfod.

Er nad effeithiwyd ar gyfraddau goroesi gan y toriad yn y driniaeth, canfu’r ymchwilwyr fod buddion o ran ansawdd bywyd, gan gynnwys llai o amser yn cael ei dreulio yn cael cemotherapi, llai o ymweliadau â’r ysbyty a llai o sgîl-effeithiau.

Mae cydweithio dan arweiniad yr Athro Tim Maughan, Athro Astudiaethau Canser, Yr Ysgol Feddygaeth, ar ran Uned Treialon Clinigol y Cyngor Ymchwil Feddygol, wedi cynnal yr astudiaeth fwyaf hyd yma i ganser colorefrol datblygedig. Cynhwysodd y tîm bron i 2500 o gleifion heb eu trin yn flaenorol o 111 o ysbytai ledled y DU ac Iwerddon.

Aeth yr ymchwilwyr ati i weld a fyddai modd byrhau cyfnod y cemotherapi cychwynnol o chwe mis i 12 wythnos. Byddai cemotherapi’n ailddechrau wedyn pan oedd tystiolaeth bod y clefyd yn cynyddu. Cymharwyd grŵp o gleifion a oedd yn derbyn cemotherapi di-dor safonol, â grŵp a oedd yn cael yr un cemotherapi gyda gwyliau triniaeth wedi’u cynllunio (cemotherapi ysbeidiol).

Roedd y canfyddiadau, a gyhoeddwyd ar-lein yn The Lancet Oncology, yn dangos nad oedd cemotherapi ysbeidiol yn cynyddu nac yn lleihau’n sylweddol y gyfradd goroesi ar gyfer cleifion â lefelau normal o blatennau gwaed. I dri chwarter o gleifion â chyfrifiadau normal o blatennau, cysylltwyd amser i ffwrdd o gael cemotherapi â gwell ansawdd bywyd (llai o amser yn cael cemotherapi, llai o ymweliadau â’r ysbyty, a llai o niwropathi a syndrom dwylo-traed). Fodd bynnag, i gleifion â chyfrifiad uwch o blatennau, roedd gostyngiad o bum mis yn y gyfradd goroesi ac ansawdd bywyd diffygiol. Nodwyd cyfrifiad platennau felly fel rhagfynegydd gwerthfawr posibl cyn penderfynu dechrau ar gemotherapi ysbeidiol.

Yn yr erthygl yn The Lancet Oncology, dywed y tîm ymchwil: "Ymddengys fod is-boblogaeth fawr o gleifion y mae therapi ysbeidiol yn cynnig budd tebyg iddynt o ran goroesi, ac y gellir argymell y therapi iddynt. Mae hyn yn darparu tystiolaeth ar gyfer opsiwn y dylai oncolegwyr ei drafod gyda’u cleifion.

"Pe bai’n cael ei gadarnhau mewn setiau data eraill, byddai’r marciwr hawdd ei fesur ar gyfer cyfrifiad uwch o blatennau wrth gychwyn cemotherapi yn fiofarciwr rhagfynegol defnyddiol a chost-effeithiol ar gyfer nodi cleifion y gallai therapi di-dor fod yn well iddynt er mwyn cynyddu rheoli symptomau a goroesi i’r eithaf."

Mae’r un treial wedi canfod hefyd nad yw’r therapi targedig cetuximab yn gwella cyfraddau goroesi pan gaiff ei ychwanegu at gemotherapi safonol ar gyfer canser colorefrol datblygedig. Mae’r canlyniadau annisgwyl, a gyhoeddwyd ar-lein heddiw mewn papur ar wahân yn The Lancet, yn dangos na wnaeth hyd yn oed y grŵp o gleifion â mwtaniad genetig y gwelwyd eu bod yn ymateb i driniaeth mewn lleoliadau eraill, elwa ar ychwanegu cetuximab.