Skip to content
Skip to navigation menu

English

Myfyrwyr chweched dosbarth yn camu i fyny i ymchwilio i faterion y dydd

16 Gorffennaf 2013

Step Up

Bydd myfyrwyr chweched dosbarth o bob cwr o Gymru’n ymchwilio i rai o faterion mwyaf amserol a chynhennus cymdeithas yn un o ddigwyddiadau Prifysgol Caerdydd a luniwyd i’w cyflwyno i fywyd yn y brifysgol.

Bydd y disgyblion sy’n cymryd rhan yn y rhaglen Camu i Fyny i’r Brifysgol (15-19 Gorffennaf) yn mynd i’r afael â phynciau fel rhoi organau a Bil Trawsblannu Dynol newydd Cymru, dryllio hydrolig, effaith y cyfryngau cymdeithasol a ph’un a ddylai Llywodraeth Cymru gael rhagor o bwerau ai peidio, gan gyflwyno eu barn a’u canfyddiadau i weddill y grŵp.

Nod y rhaglen Camu i Fyny yw codi dyheadau a chyrhaeddiad a chynorthwyo disgyblion ysgol uwchradd o ardaloedd difreintiedig i barhau â’u hastudiaethau ar ôl iddynt gyrraedd 16 oed.

Bydd y 140 o fyfyrwyr chweched dosbarth o 25 o ysgolion mewn ardaloedd sy’n cynnwys Glyn Ebwy, Rhondda, Merthyr, Aberystwyth, Caerffili a Phontypridd, yn cael blas ar fywyd yn y brifysgol trwy gymysgedd o brofiadau academaidd a chymdeithasol. Yn ogystal â’r prosiect ymchwil, bydd y myfyrwyr yn byw mewn neuadd breswyl, yn coginio drostyn nhw’u hunain, yn dysgu sut i gyllido ac yn cymryd rhan mewn chwaraeon a bywyd nos.  Hefyd, byddant yn cael cyngor gwerthfawr ar wneud cais i brifysgol ac yn mynd ar daith dywysedig o gwmpas campws Caerdydd.

Dywedodd yr Uwch Swyddog Ehangu Mynediad, Vicki Roylance, sy’n cydlynu’r cynllun Camu i Fyny i’r Brifysgol: "Mae’r prosiectau ymchwil yn annog y disgyblion i gymryd rhan mewn astudiaeth annibynnol, sgiliau cyflwyno, holi a herio barn cydweithwyr eraill a gwaith tîm.  Eu nod yw helpu disgyblion i ddysgu sut i drefnu eu hunain a chynllunio eu hamser wrth fynd i’r afael â materion pwysig y dydd.  Mae’r disgyblion yn gadael yr Ysgol Haf â sgiliau a fydd yn eu helpu yn y dyfodol."

Mae’r cynllun Camu i Fyny i’r Brifysgol yn rhan greiddiol o Raglen Ehangu Mynediad Prifysgol Caerdydd.  Mae’n meithrin perthynas tair blynedd â disgyblion ysgol ac yn rhoi’r cyfle iddynt fanteisio ar ysgolion haf preswyl, mentoriaid o’r brifysgol a gwybodaeth arbenigol.  Yn 2012, enillodd 250 o fyfyrwyr le mewn sefydliad addysg uwch yn y Deyrnas Unedig o ganlyniad i’r cynllun hwn, sef cynnydd o 60% o gymharu â’r un amser yn 2011.

 

Tags