Skip to content
Skip to navigation menu

English

Llwyddiant Gwyddorau Cymdeithasol

20 Ebrill 2011

ACSS-logo-WEB

Anrhydeddwyd pedwar o wyddonwyr cymdeithasol blaenllaw'r Brifysgol gan Academi’r Gwyddorau Cymdeithasol.

Mae’r Athro Chris Webster a’r Athro Paul Milbourne, y ddau o’r Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol, yr Athro Michael Reed o Ysgol Fusnes Caerdydd a’r Athro Alan Felstead o’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, wedi cael eu hurddo’n Academyddion am eu cyfraniad aruthrol i’r gwyddorau cymdeithasol.

Fel Academyddion, maen nhw’n cefnogi cenhadaeth yr Academi, sef hyrwyddo rhagoriaeth yn y gwyddorau cymdeithasol ac annog eu cynnydd yn y DU trwy ymchwil, addysg a gwasanaeth i’r gymuned. Mae’r Academi’n ymateb i ymghynghoriadau’r Llywodraeth ar ran y gymuned gwyddorau cymdeithasol fel rhan o’i nod o hyrwyddo gwyddorau cymdeithasol er lles y cyhoedd.

Mae gan yr Academi 40 aelod dysgedig a dros 700 Academydd Unigol yn ogystal â nifer o aelodau cyswllt. Daw’r rhai sy’n derbyn y wobr o gefndiroedd academig, llunio polisïau ac ymarferol.

Dywedodd yr Athro Graham Hutchings, Dirprwy Is-Ganghellor dros Ymchwil: "Mae’n ddymunol iawn bod rhai o’n hacademyddion blaenllaw yma yng Nghaerdydd wedi cael eu cydnabod am eu cyfraniad dirfawr i’r gwyddorau cymdeithasol.

"Mae eu hymchwil yn helpu ffurfio cymdeithas heddiw, ac mae ganddo’r potensial i effeithio’n ddwys ar gymdeithas yn y dyfodol. Rwy’n llongyfarch pob un ohonynt ar y llwyddiant hwn, yn bersonol ac ar ran y Brifysgol."

Gan gynnwys y pedwar hwn, mae cyfanswm o 27 o staff y Brifysgol wedi cael eu hurddo gan yr Academi, sy’n gosod y Brifysgol ymhlith sefydliadau pennaf y DU o ran bod ag Academyddion Academi’r Gwyddorau Cymdeithasol ymhlith ei staff.

Chris Webster WEBYr Athro Chris Webster

Yr Athro Chris Webster yw Pennaeth yr Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol a Chyfarwyddwr y Ganolfan Addysg yn yr Amgylchedd Adeiledig (CEBE) a sefydlwyd ganddo yn 2000. Mae ei ymchwil bresennol yn ymwneud â nifer o brosiectau allweddol sy’n archwilio esblygiad hawliau perchenogaeth a thlodi trefol mewn chwe dinas yn Tsieina.

Mae’n un o nifer fach o Athrawon sydd wedi bod yn olygydd ar gylchgrawn ymchwil (cyd-olygydd Environment and Planning B) a chylchgrawn addysgu (golygydd sefydlol CEBE Transactions). Mae wedi gwneud cyfraniad aruthrol i theori trefol, ac o ganlyniad enillodd Wobr Goffa Donald Robertson yn 2003, yn ogystal â llawer o anrhydeddau eraill.

Paul Milbourne WEBYr Athro Paul Milbourne

Yr Athro Paul Milbourne yw Cyfarwyddwr Ymchwil yr Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol, a Chyfarwyddwr Canolfan Ymchwil ar yr Amgylchedd, Cymdeithas a Gofod y Brifysgol ac Arsyllfa Wledig Cymru, sy’n cynnal ymchwil a dadansoddi annibynnol mewn meysydd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yng Nghymru wledig.

Mae ei ddiddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar ddaearyddiaeth tlodi, lles a’r amgylchedd. Ar hyn o bryd mae’n cynnal ymchwil ar arddio cymunedol mewn cymdogaethau dinesig difreintiedig yn y DU, mentrau tyfu bwyd cymunedol yng Nghymru, a phrosiect a ariannir gan Gynghorau Ymchwil y DU ar y berthynas rhwng pobl hŷn, tlodi a lleoliad.

Mike Reed WEBYr Athro Mike Reed

Mae diddordebau ymchwil yr Athro Mike Reed o Ysgol Fusnes Caerdydd yn ymwneud â ffurfiau newydd ar drefniadaeth sy’n ymddangos yn yr ‘economi wybodaeth’ a’u goblygiadau o ran llywodraethu a rheoli ‘llafur arbenigol’.

Mae ganddo ddiddordeb arbennig yn effeithiau Rheolwriaeth Newydd a Rheoli Cyhoeddus Newydd yn y tymor hirach. Mae wedi cynnal ymchwil empirig mewn amrywiaeth o sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus, gan gynnwys y GIG ac Addysg Uwch, gan ganolbwyntio ar ffurfiau newydd ar lywodraethu a rheoli arbenigol.

Ef yw golygydd sefydlol y cylchgrawn Organization, ac mae wedi cyhoeddi’n helaeth mewn cylchgronau blaenllaw megis Organization Studies a Journal of Management Studies.

Alan Felstead WEBYr Athro Alan Felstead

Mae gan yr Athro Alan Felstead, o’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, hanes nodedig o ymchwil ym maes cyflogaeth mewn perthynas â chymunedau academaidd, llunio polisïau ac ymarferwyr. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar safon gwaith, hyfforddiant, sgiliau a dysgu; cyflogaeth ansafonol, a gofodau a mannau gwaith.

Mae wedi cwblhau dros 30 prosiect ymchwil a ariannwyd (gan gynnwys naw a ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol), mae wedi cyhoeddi chwe llyfr, ac ysgrifennu dros 150 o erthyglau ar gyfer cylchgronau, penodau ar gyfer llyfrau, ac adroddiadau ymchwil.

Ar hyn o bryd mae’n cynnal dau brosiect ymchwil sy’n cael eu hariannu gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol. Mae un yn edrych ar effaith y dirwasgiad diweddar ar weithgaredd hyfforddi a dysgu, ac mae’r llall yn archwilio sut a pham mae’r sgiliau a ddefnyddir mewn gwaith ac ansawdd cyflogaeth wedi newid dros amser.

Dolenni perthnasol