Skip to content
Skip to navigation menu

English

Rhywbeth i gnoi cil drosto

08 Mawrth 2013

Chewing gum

Gall gwm cnoi eich helpu i ganolbwyntio am gyfnod hirach ar dasgau sydd angen monitro parhaus.

Dyma’r darganfyddiad o waith ymchwil newydd a gyd-awdurwyd gan Dr Chris Miles o Ysgol Seicoleg Caerdydd, a gyhoeddwyd heddiw yn Cylchgrawn Cymdeithas Seicoleg Prydain.

Mae gwaith ymchwil blaenorol wedi dangos y gall gwm cnoi wella’r gallu i ganolbwyntio mewn tasgau cof gweledol. Canolbwyntiodd yr astudiaeth hon ar fanteision posibl gwm cnoi yn ystod tasg cof sain.

Dangoswyd ar sail gadarn mewn gwaith ymchwil blaenorol y gall gwm cnoi fod o fudd i rai meysydd o wybyddiaeth. Canolbwyntiodd yr astudiaeth yn ar dasg sain sy’n gysylltiedig â’r cof tymor byr i weld a fyddai gwm cnoi yn gwella’r gallu i ganolbwyntio, yn enwedig yn ystod camau olaf y dasg.

Roedd yr astudiaeth yn cynnwys 38 o gyfranogwyr wedi’u rhannu’n ddau grŵp. Bu’r ddau grŵp yn cwblhau tasg sain 30 munud o hyd a oedd yn cynnwys gwrando ar restr o rifau o un i naw yn cael eu hadrodd ar hap.

Cafodd y cyfranogwyr eu sgorio yn ôl pa mor gywir a chyflym roedden nhw’n gallu nodi cyfres o rifau odrif-eilrif-odrif, megis 7-2-1. Hefyd roedd y cyfranogwyr yn llenwi holiaduron ynghylch eu hwyliau cyn ac ar ôl y dasg.

Dangosodd y canlyniadau fod gan gyfranogwyr a fu’n cnoi gwm amserau ymateb cyflymach a chanlyniadau mwy cywir na’r cyfranogwyr na fu’n cnoi gwm. Roedd hyn yn arbennig o wir tuag at rannau olaf y dasg.

Roedd cyfranogwyr nad oedd yn cnoi gwm yn perfformio ychydig yn well ar ddechrau’r dasg ond cawsant eu goddiweddyd erbyn y diwedd. Mae hyn yn awgrymu bod gwm cnoi yn ein helpu i ganolbwyntio ar dasgau sydd angen monitro parhaus dros gyfnod hirach o amser.

Dolenni defnyddiol

Ysgol Seicoleg Caerdydd

Cylchgronau Cymdeithas Seicoleg Prydain

Crynodeb o’r papur