Skip to content
Skip to navigation menu

English

Chwaraeon yn cyrraedd y brig

26 Gorffennaf 2011

football match

Mae Prifysgol Caerdydd wedi cyrraedd ei safle uchaf erioed yn y DU ar gyfer cystadlu mewn chwaraeon unigol a chwaraeon tîm, yn ôl un o’r prif dablau cynghrair chwaraeon yn y DU.

Y Brifysgol yw’r 12fed gorau yn y DU yn nhabl cynghrair blynyddol Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS), a’r Brifysgol orau yng Nghymru.

Mae’r tabl cynghrair blynyddol yn sgorio pob prifysgol yn ôl pa mor dda y mae ei myfyrwyr wedi cystadlu a pherfformio mewn chwaraeon unigol a chwaraeon tîm yn ystod y flwyddyn.

Mae’r tabl cynghrair blynyddol yn sgorio pob prifysgol yn ôl pa mor dda y mae ei myfyrwyr wedi cystadlu a pherfformio mewn chwaraeon unigol a chwaraeon tîm yn ystod y flwyddyn.

Dywedodd Pennaeth Chwaraeon Prifysgol Caerdydd, Stuart Vanstone: "Mae’r safle cyffredinol, sef 12fed yn y fframwaith Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain - tri safle yn uwch na’r llynedd - yn dystiolaeth o’r datblygiadau sylweddol o ran datblygu chwaraeon yn y Brifysgol.

"Mae ein buddsoddiad mewn cyfleusterau gwell, hyfforddiant a chymorth i glybiau chwaraeon wedi arwain at berfformiad gwell ar y maes. Mae’r safle yn dangos ein perfformiad mewn ystod eang o chwaraeon, o’r chwaraeon mwy traddodiadol fel pêl-droed, rygbi a hoci i chwaraeon fel ffrisbi, corffbel a snwcer."

Mae’r safle newydd yn y gynghrair yn goron ar flwyddyn dda i’r Brifysgol o ran llwyddiant mewn chwaraeon a chyfleusterau chwaraeon.

Bydd pêl-droedwyr byd-enwog yn paratoi ar gyfer y Gemau Olympaidd ym mhrifddinas Cymru ar ôl i’r Brifysgol gael ei henwi’n un o’r lleoliadau hyfforddi swyddogol ar gyfer Llundain 2012. Bydd timau o bob cwr o’r byd yn gallu hyfforddi ar feysydd chwarae’r Brifysgol yn Llanrhymni yn ystod y Gemau, gan ddefnyddio’r safle ar gyfer eu paratoadau terfynol yn rowndiau rhagbrofol y twrnamaint pêl-droed Olympaidd.

Hefyd, bydd croeso i i focswyr elitaidd o bedwar ban y byd yn dilyn penderfyniad y Gymdeithas Bocsio Rhyngwladol i gynnal ei gwersyll hyfforddiant paratoadol terfynol ar gyfer y Gemau Olympaidd ym Mhentref Hyfforddi Chwaraeon y Brifysgol. Yn ystod y cyfnod yn arwain at y Gemau Olympaidd yn Llundain yn 2012, bydd dros 100 o focswyr a hyfforddwyr wedi’u lleoli yn y Brifysgol ar gyfer eu rhaglenni hyfforddiant rhagbaratoawl ‘Ar y Ffordd i Lundain’.

Hefyd, mae pêl-droedwyr ifanc o bedwar ban y byd wedi cyrraedd y ddinas yr wythnos hon (25 - 29 Gorffennaf) i gymryd rhan yn Uwch Gwpan Ryngwladol Cymru, a gynhelir ar Gaeau Chwaraeon Prifysgol Caerdydd yn Llanrhymni.

Bydd timau o wledydd ledled y byd, gan gynnwys UDA, India a Dubai, yn cystadlu yn y digwyddiad mewn nifer o gategorïau o blant dan 7 oed i oedran agored. Disgwylir i gyfanswm o 4,000 o fechgyn, merched, dynion a menywod gymryd rhan gyda thua 40,000 o wylwyr yn bresennol yn ystod y digwyddiad.

Ychwanegodd Stuart: "Mae Rhaglen Perfformiad Uchel y Brifysgol, sy’n cefnogi athletwyr sy’n cystadlu ar lefel genedlaethol neu ryngwladol, wedi elwa ar wasanaethau gwell ac mae’r myfyrwyr y mae’r adran yn eu cefnogi wedi cael blwyddyn lwyddiannus ar gyfer y brifysgol a’r fframweithiau chwaraeon y maent yn cystadlu ynddynt.

"O’n myfyrwyr yn cystadlu yng nghystadleuaeth y Llwch yn Awstralia i ddigwyddiadau caiacio rhyngwladol - gallem fod yn falch o’n llwyddiannau mewn chwaraeon."

BUCS yw’r corff llywodraethu cenedlaethol ar gyfer chwarae addysg uwch yn y DU, sy’n cydweithio â myfyrwyr sy’n athletwyr, staff undebau athletau a swyddogion etholedig, yn ogystal â staff chwaraeon proffesiynol, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr mewn 157 o brifysgolion yn y DU.

Ychwanegodd Llywydd yr Undeb Athletau, Jack Perkins: "Hoffwn ddiolch i’r holl fyfyrwyr sydd wedi cymryd rhan mewn clybiau a gweithgareddau chwaraeon eleni. Mae gennym dros 4,000 o aelodau o glybiau chwaraeon yn y brifysgol.

"Mae chwaraeon yn chwarae rhan bwysig mewn profiad myfyrwyr yn y Brifysgol ac mae’r ymroddiad a’r brwdfrydedd y maent wedi’u dangos eleni wedi bod yn fuddiol ar ôl clywed safle terfynol BUCS.

"Rwy’n siŵr y bydd y llwyddiant yn parhau y flwyddyn nesaf ac y gallwn barhau’r momentwm a symud i fyny’r tabl."

Mae tabl pwyntiau terfynol Pencampwriaeth Cyffredinol BUCS i’w weld yn: www.bucs.org.uk/page.asp?section=14688§ionTitle=BUCS+overall+points+league+table

Dolenni:
 

Tags