Skip to content
Skip to navigation menu

English

Arolwg staff yn datgelu boddhad mawr – a meysydd i’w gwella

01 Rhagfyr 2008

Mae gan gyflogeion Prifysgol Caerdydd lefelau uchel o foddhad cyffredinol â’u gwaith yn ôl canlyniadau arolwg cynhwysfawr o agweddau staff.

Cwblhaodd tua 2357 aelod staff - tua 43% o’r gweithlu cyfan - holiadur ym mis Mai a mis Mehefin. Comisiynwyd yr arolwg Priority Research gan y Brifysgol fel rhan o’r fenter Amgylchedd Gwaith Cadarnhaol, sy’n ceisio gwella bywyd gwaith i bob aelod staff. Mae’r canlyniadau newydd gael eu cyhoeddi, gan ddangos, at ei gilydd, bod 79% yn fodlon â gweithio i’r Brifysgol. Mae ffigurau uchel tebyg ar gyfer staff a ddywedodd eu bod yn mwynhau gwneud eu gwaith ac ar gyfer boddhad ag amodau cyflogaeth, tra dywedodd 71% y byddent yn argymell y Brifysgol i eraill fel lle da i weithio. Fodd bynnag, nodwyd nifer o feysydd lle nad oedd y Brifysgol yn gwneud cystal ac mae’r rhain bellach wedi cael eu targedu er gweithredu arnynt.

Y prif ffactorau a oedd yn cyfrannu at lefel boddhad cyffredinol oedd diwylliant y gweithle, help gyda phwysau yn y gwaith a'r tu allan i’r gwaith ac ansawdd y rheolaeth llinell. Credai’r rhan fwyaf o staff fod eu timau’n cydweithio’n effeithiol a dywedodd 77% eu bod wedi cael yr helpu a’r gefnogaeth angenrheidiol gan eu cydweithwyr. Roedd tri chwarter yn fodlon â’u rheolwr uniongyrchol, a’r ffactorau allweddol a nodwyd oedd ysbryd y tîm, y lefelau cefnogaeth, a’r gallu i wrando ar awgrymiadau staff ac ymateb iddynt.

Hefyd, roedd ymwybyddiaeth dda o lawer o fentrau’r Brifysgol i wella’r amgylchedd gwaith. Dywedodd rhyw 83% eu bod yn ymwybodol o’r cyfleoedd hyfforddi ychwanegol a oedd ar gael yn y Brifysgol. Cydnabu 81% waith y Brifysgol wrth hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth. Roedd bron tri chwarter (72%) yn fodlon â’u hamgylchedd ffisegol a’u seilwaith TG.

Roedd meysydd lle’r oedd boddhad yn is yn cynnwys y system wobrwyo ar gyfer perfformiad da, lle’r oedd 21% yn unig o’r farn bod hyn yn cael ei gydnabod yn gywir gan y Brifysgol. Mae 42% o’r farn eu bod yn cael adborth cefnogol ar y gwnaeth a wnânt. Mae dyrchafu a symud ymlaen yn bryder arall, gyda 36% yn dweud eu bod o’r farn bod cyfleoedd digonol, yr un ganran o staff sydd o’r farn bod ymgynghori â nhw ynghylch newid yn y gwaith. At ei gilydd, mae 52% o’r farn bod y Brifysgol yn ymroi i ddatblygu ei gyflogeion.

Mae ychydig dros hanner y staff (54%) yn fodlon â chyfathrebu mewnol ac yn benodol maent am weld cyfathrebu gwell yn eu hadrannau a rhwng eu hadrannau a ffyrdd gwell o gael gwybod y diweddaraf am wybodaeth bwysig am y Brifysgol gyfan, ac mae’r rhain ymysg meysydd gweithredu sydd â blaenoriaeth yn sgil yr arolwg.

Mae blaenoriaethau eraill yn cynnwys datblygu prosesau gwaith symlach. Cafodd adborth mwy rheolaidd ar berfformiad, safonau cyson ar draws y Brifysgol ynghylch yr hyn i’w ddisgwyl gan reolwyr, darparu manteision a disgowntiau mwy cynhwysfawr a sefydlu diwylliant o ddweud "diolch" i staff yn fwy aml eu nodi hefyd.

Meddai’r Athro Threadgold, y Dirprwy Is-Ganghellor, Staff: "Mae’n foddhaol iawn gweld y lefelau uchel o foddhad staff yn gyffredinol, ynghyd â chydnabyddiaeth a gwerthfawrogiad llawer o fentrau’r Brifysgol i wella’r profiad o weithio. Hyd yn oed mewn achosion lle mae’r lefelau boddhad yn is, maent yn uwch, serch hynny, na’r lefel boddhad a ganfuwyd wrth gynnal arolygon mewn prifysgolion eraill gan ddefnyddio’r un dull. Fodd bynnag, ni allwn aros yn ein hunfan. Un o brif nodau’r arolwg oedd nodi meysydd i’w gwella ymhellach a bydd y Brifysgol nawr yn trafod sut gallwn symud yn ein blaenau a gwella mwy ar y Brifysgol fel lle i weithio."

Mae canlyniadau llawn yr arolwg i’w gweld yn http://www.caerdydd.ac.uk/humrs/pwe/survey/