Skip to content
Skip to navigation menu

English

Statws Bwrdd Iechyd Prifysgol wedi'i ennill

15 Gorffennaf 2013

Cardiff University webMae’r Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi bod Byrddau Iechyd Cwm Taf ac Aneurin Bevan wedi cyflawni statws Bwrdd Iechyd Prifysgol.

Yn ystod ymweliad ag Ysbyty Tywysog Siarl, cadarnhaodd y Gweinidog fod Cwm Taf wedi dangos yn gryf ei waith caled gyda Phrifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru.

Rhoddodd y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford AC, statws Prifysgol i Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan hefyd yn dilyn cais ffurfiol a gefnogwyd gan Brifysgol Caerdydd.

Meddai’r Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford: "Mae’r newid enw yn adlewyrchu ymrwymiad go iawn i ragoriaeth o ran partneriaeth ag addysg uwch, ansawdd y gwasanaethau a ddarperir a pherfformiad cyffredinol."

Meddai’r Athro Elizabeth Treasure, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd: "Rwy’n falch iawn o groesawu’r newyddion hwn ac yn gwybod y byddwn yn parhau i weithio’n agos gyda Byrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Aneurin Bevan i wella iechyd trwy addysg ac ymchwil."

Cynhelir adolygiad o statws y byrddau iechyd bob tair blynedd, yn dechrau yn 2016, er mwyn sicrhau bod y meini prawf yn dal i gael eu bodloni a bod tystiolaeth eglur o welliant parhaus o ran ansawdd y gofal a ddarperir a chanlyniadau cleifion, trwy eu gwaith partneriaeth â’r Prifysgolion.

Meddai Dr Chris Turner, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr a Llywodraethu Prifysgol Caerdydd: "Mae’r dyfarniad hwn yn cydnabod y trefniadau partneriaeth ardderchog sydd eisoes wedi’u sefydlu ond rwy’n hyderus y bydd hefyd yn arwain at gam newydd o ddatblygiad mewn addysg iechyd ac ymarfer iechyd. Mae hyn yn newyddion da i’r Byrddau Iechyd a’r ddwy brifysgol ac, yn bwysicaf oll, bydd yn ein helpu ni i ddarparu’r gwasanaethau iechyd gorau posibl i’r cymunedau yn yr ardaloedd hynny."

Meddai David Jenkins, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan: "Rwy’n falch iawn bod y Gweinidog wedi caniatáu i ni gael ein cydnabod yn y ffordd hon. Mae addysg ac ymchwil yn allweddol bwysig i ni, nid lleiaf oherwydd eu bod yn arwain at ofal o ansawdd gwell i’n cleifion, iechyd a chanlyniadau gwell i’r boblogaeth a gweithlu wedi’i hyfforddi’n well ar gyfer y dyfodol. Gobeithiaf ei fod hefyd yn dangos ein huchelgeisiau ar gyfer ein cymuned, gyda dymuniad i ddysgu a gwella ansawdd yn barhaus ar draws yr holl wasanaethau a ddarparwn i’n cleifion."

Meddai Dr Chris Jones, cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf: "Mae hyn yn golygu llawer mwy nag ychwanegu’r gair prifysgol i’n henw – mae’n cydnabod ymrwymiad Cwm Taf i fuddsoddi mewn staff, dysgu parhaus ac ymchwil a datblygiad, yn ogystal â’n cysylltiadau cryf â’r cymunedau yr ydym yn gweithio ynddynt ac yn eu gwasanaethu.

"Rydym ni o’r farn y bydd statws bwrdd iechyd prifysgol yn ein helpu ni yn ein hymdrech barhaus i wrthdroi’r gyfraith gofal wrthgyfartal a darparu gofal a gwasanaethau ymatebol o ansawdd uchel i’r cymunedau hynny sydd â’r angen mwyaf. Bydd yn ein galluogi i greu cysylltiadau cymunedol effeithiol i fynd i’r afael ag iechyd gwael ac amddifadedd."

Meddai Deon Addysg Feddygol Prifysgol Caerdydd, yr Athro John Bligh: "Mae hyn yn newyddion da iawn i addysg gofal iechyd yn y rhanbarth.

"Mae’r tir wedi’i baratoi bellach ar gyfer mwy o arloesi yn y rhanbarth ac i’r bartneriaeth rhwng y bwrdd iechyd a Phrifysgol Caerdydd ddatblygu ymhellach fyth."

Dolenni cysylltiedig

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan