Skip to content
Skip to navigation menu

English

Enwi Myfyriwr y Flwyddyn

27 Gorffennaf 2010

James yn derbyn ei wobr oddi wrth Caroline Caine, cynrychiolydd tiriogaeth ar ran W&H, gyda Mr Peter Ash, Cyfarwyddwr Uned Gofal Deintyddol Dewi Sant a staff eraill.James yn derbyn ei wobr oddi wrth Caroline Caine, cynrychiolydd tiriogaeth ar ran W&H, gyda Mr Peter Ash, Cyfarwyddwr Uned Gofal Deintyddol Dewi Sant a staff eraill.

Mae Uned Gofal Deintyddol Dewi Sant, sef menter ar y cyd rhwng yr Ysgol Ddeintyddiaeth a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, wedi enwi James Rice, sydd â gradd mewn deintyddiaeth, yn ‘Fyfyriwr y Flwyddyn’.

Mae’r wobr flynyddol, sy’n dilyn pleidlais gan holl staff Uned Gofal Deintyddol Dewi Sant, yn cydnabod myfyriwr deintyddiaeth yn y Brifysgol sydd wedi dangos y lefelau uchaf o broffesiynoldeb, cymhwysedd clinigol a gwaith tîm yn ystod eu lleoliad clinigol.

Sefydlwyd yr Uned yn 2002 gyda’r nod o gyfuno gofal deintyddol i’r gymuned ac addysgu ac mae’n rhoi cyfle i fyfyrwyr deintyddiaeth yn eu pumed flwyddyn fod yn gyfrifol am gleifion. Mae pob myfyriwr yn trin chwe chlaf y diwrnod ar gyfartaledd ac maen nhw’n gweithio, o dan oruchwyliaeth, ar ddiagnosis a thriniaeth unigol.

Dywedodd Mr John Llewelyn, sy’n ddarlithydd clinigol mewn deintyddiaeth yn Uned Gofal Deintyddol Dewi Sant, "Ar ran holl staff yr Uned, rwy’n llongyfarch James ar ei wobr a’i lwyddiant.

"Mae ei ymroddiad cyson a’i ymrwymiad i safonau uchel a chymhwysedd clinigol yn yr Uned yn glod gwirioneddol i’r proffesiwn. Dymunwn y gorau iddo yn ei yrfa mewn deintyddiaeth yn y dyfodol."

Mae gan feddygfeydd yr Uned Gofal Deintyddol y dechnoleg ddiweddaraf mewn deintyddiaeth gan gynnwys camerâu radiograffeg ddigidol y gellir eu gosod yn y geg. Mae’r dechnoleg yn galluogi cleifion i weld y tu mewn i’w cegau eu hunain i’w helpu i ddeall y rhesymau am eu triniaeth. Yn ogystal, mae defnyddio microsgop yn helpu rheoli achosion mwy cymhleth ac mae gan bedair meddygfa'r holl offer ar gyfer triniaeth o dan dawelydd mewnanadliadol. Hefyd dechreuodd yr Uned ddefnyddio cofnodion electronig ar gyfer cleifion yn 2003 ac aeth yn ddi-bapur ym mis Ionawr 2006.

Cafodd y wobr, sef teclyn llaw LED ‘Alegra’ ysgythredig a roddwyd gan W&H, sy’n noddi’r wobr, ei chyflwyno mewn seremoni yn yr Uned yr wythnos hon. Mae W&H yn cynhyrchu offer trachywir ar gyfer deintyddfeydd, ysbytai deintyddiaeth athrofaol, labordai deintyddol ac ar gyfer microlawfeddygaeth.