Skip to content
Skip to navigation menu

English

Myfyrwyr yn mynd â’u gwaith i Genefa

25 Ebrill 2013

Students visit Geneva_web

Gwahoddwyd grŵp o israddedigion o Ysgol Fusnes Caerdydd i’r Sefydliad Llafur Rhyngwladol yn Genefa yn ddiweddar, er mwyn cyflwyno canfyddiadau astudiaeth ymchwil ar waith gweddus.

Gwahoddwyd y deunaw myfyriwr i’r Sefydliad Llafur Rhyngwladol yn dilyn ymweliad i Gaerdydd gan John Myers, sef Arweinydd Tîm Gwasanaethau Sectorau Cyhoeddus a Phreifat y Sefydliad Llafur Rhyngwladol. Cymerodd Myers ran mewn asesu’r broses, a chafodd ansawdd gwaith y myfyrwyr argraff dda arno.

Yn y prosiect gwreiddiol, archwiliodd y myfyrwyr hawliau gweithwyr a’r cysyniad o ‘waith gweddus’ mewn gwledydd fel Malawi, Guatemala a Nepal, gan gynnig polisïau a fyddai o bosibl yn lleddfu’r diffygion yn yr amodau gwaith mewn gwahanol sectorau petaent yn cael eu cyflwyno.

Tra roeddent yn Genefa, cafodd y myfyrwyr fewnwelediad i’r heriau mae’r Sefydliad Llafur Rhyngwladol yn eu hwynebu gan aelodau’r uwch staff, a chafodd gyflwyniadau ar bynciau fel cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol, llafur gorfodol a masnachu pobl.

Esboniodd yr Athro Pete Turnbull, o Ysgol Fusnes Caerdydd: "Datblygodd y prosiect o’n Cytundeb Cydweithrediad ffurfiol gyda’r Sefydliad Llafur Rhyngwladol. Y syniad oedd i’r myfyrwyr archwilio’r cysyniad o waith gweddus a sut orau i’w hyrwyddo. Roeddem yn ffodus dros ben y daeth John Myers, Uwch Arbenigwr gyda’r Sefydliad Llafur Rhyngwladol, ar ymweliad i Gaerdydd i weld safon y gwaith.

"Mae llawer o’r myfyrwyr wedi dweud wrthyf mai hwn oedd y profiad gorau yn eu gyrfaoedd yn y Brifysgol.

"Rydym wedi ymrwymo yma yng Nghaerdydd i gynhyrchu graddedigion sy’n mynd ymlaen i gael gyrfaoedd rhagorol ond sydd hefyd yn ein gadael â chod moesegol cadarn. Mae ein perthynas gyda’r Sefydliad Llafur Rhyngwladol yn annog myfyrwyr i fynd i’r afael â materion dygn ym myd cyflogaeth. Bydd canfyddiadau’r prosiect hwn yn llywio’n uniongyrchol ein haddysgu yn y blynyddoedd i ddod."

Roedd y grŵp hefyd ymhlith y 100,000 o ymwelwyr y flwyddyn sy’n gallu ymweld ag adeilad Palais des Nations y Cenhedloedd Unedig yn ystod eu hymweliad.

Dywedodd y myfyrwyr Lizzie Kenyon a Matthew Clark: "Roedd y daith i’r Cenhedloedd Unedig a’r Sefydliad Llafur Rhyngwladol yn agoriad llygad ac yn brofiad gwerthfawr dros ben. Roedd yn rhyfeddol bod gweithwyr proffesiynol y Sefydliad Llafur Rhyngwladol wedi rhoi o’u hamser i siarad â ni nid yn unig am y gwaith maent yn ei wneud, ond roedd ganddynt ddiddordeb yn ein gwaith ni hefyd a chawsom adborth da ganddynt.

"Rydym yn ddiolchgar iawn y cawsom y cyfle a gobeithiwn y bydd mwy o fyfyrwyr yn gallu elwa ohono yn y dyfodol."

Dolenni cysylltiedig

Ysgol Fusnes Caerdydd