Skip to content
Skip to navigation menu

English

Astudiaeth yn awgrymu triniaeth wedi’i thargedu

22 Chwefror 2011

Alan Burnett WEBYr Athro Alan Burnett

Mae astudiaeth sy’n cael ei harwain gan y Brifysgol wedi darganfod bod cemotherapi dan ddylanwad gwrthgorff yn cynnig gwell goroesedd i is-grwpiau penodol o ddioddefwyr lewcemia.

Mae’r canfyddiadau’n awgrymu y gall y driniaeth fod yn effeithiol i’r rhan fwyaf o bobl iau sy’n dioddef o lewcemia myeloid aciwt (AML), y gellir eu hadnabod trwy broffilio genetig.

Bu’r tîm ymchwil yn astudio dros fil o gleifion, y rhan fwyaf o dan 60 oed, a dderbyniodd gyfuniad o gemotherapi a’r cyffur Gemtuzumab Ozogamicin (â’r enw masnachol Mylotarg).

Darganfu’r astudiaeth nad oedd unrhyw wahaniaeth yn y cyfraddau goroesi ar draws yr holl grŵp astudiaeth. Fodd bynnag, unwaith y rhannwyd y cleifion yn is-grwpiau rhagderfynedig, darganfu’r ymchwilwyr wahaniaethau sylweddol.

Mewn cleifion a oedd yn wynebu risg isel i’w cromosomau, darganfu’r tîm fod y driniaeth gyfunol yn gwella goroesiad yn sylweddol. Nid oedd unrhyw fantais i gleifion â risg uchel, ac roedd tuedd tuag at fantais i gleifion â risg rhyngol. Darganfuwyd y gallai 70 y cant o gleifion fod yn 10 y cant yn fwy tebygol o oroesi am bum mlynedd. Hefyd, darganfuwyd bod y driniaeth o fantais amlwg i is-grŵp â lewcemia CBF (Ffactor Cyfrwymo Craidd).

Dywedodd yr Athro Alan Burnett o’r Ysgol Feddygaeth, a fu’n arwain yr astudiaeth: "Gwyddom eisoes fod Lewcemia Myeloid Aciwt yn gasgliad o glefydau. Mae ein hastudiaeth yn awgrymu y gallai bod angen targedu triniaethau penodol at yr is-grwpiau penodol hyn. Rydym wedi darganfod fod gwell cyfleoedd goroesi gan gleifion CBF, ynghyd â llai o sgil-effeithiau ychwanegol, os yw Mylotarg yn cael ei gyfuno â chemotherapi confensiynol. Mae angen ymchwil pellach i hyn."

Rhoddwyd cymorth i’r ymchwil trwy gyfrwng grant gan y Cyngor Ymchwil Meddygol ac fe’i gwnaed mewn ysbytai ar draws y DG ac yn Nenmarc. Mae’r canfyddiadau newydd gael eu cyhoeddi yn y Journal of Clinical Oncology ac maent hefyd yn destun erthygl olygyddol yn y cylchgrawn.

Dolen berthynol

Tags