Skip to content
Skip to navigation menu

English

Astudio nam ar y golwg ac iselder

22 Medi 2011

OPTOM PIC webYn torri’r gacen yn lansiad DEPVIT, mae (o’r chwith i’r dde) Pennaeth yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg, yr Athro Tim Wess, Prif Weithredwr Cŵn Tywys, Richard Leaman, arweinydd tîm DEPVIT, Dr Tom Margrain a chydlynydd DEPVIT, Claire Nollett.

Gallai ymchwil newydd sydd ar y gweill yn Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg Prifysgol Caerdydd, gynnig gobaith newydd i bobl â nam ar y golwg sy’n dioddef o iselder clinigol.

Bydd yr "Arbrawf Iselder mewn Nam ar y Golwg" (DEPVIT) a lansiwyd fel rhan o Gynhadledd Gofal Llygaid Cymru, yn sefydlu sgrinio iselder fel rhan o Wasanaeth Golwg Gwan Cymru am y tro cyntaf. Bydd yr arbrawf yn gwerthuso dau fath o driniaeth, sef Therapi Datrys Problemau (math o Therapi Ymddygiadol Gwybyddol) a chyfeirio at y meddyg teulu.

Caiff astudiaeth DEPVIT ei hariannu gan elusen Cŵn Tywys a bydd yn recriwtio cyfranogwyr o safleoedd yng Nghymru yn ogystal ag Ymddiriedolaeth GIG Guys a St Thomas yn Llundain.

Bydd canlyniadau’r arbrawf yn sefydlu tystiolaeth newydd a allai gael effaith sylweddol ar y llwybr triniaeth a neilltuwyd ar gyfer cleifion sydd â nam ar eu golwg. Dywedodd Claire Nollett, sy’n cydlynu’r astudiaeth: "Bydd yr astudiaeth hon yn cael effaith ddwys ar gyflwyno gwasanaethau adfer i bobl sydd â nam ar eu golwg."

Mae oddeutu traean o bobl sydd â nam ar eu golwg na ellir ei drin sy’n defnyddio gwasanaethau adfer yn dioddef o iselder clinigol. Ychwanegodd Claire Nollett: "Iselder yw’r prif beth sy’n achosi anabledd yn y DU ac mae’n gallu gwneud y problemau sy’n gysylltiedig â nam ar y golwg yn llawer gwaeth; mae pobl yn teimlo nad ydyn nhw’n gallu ymdopi, maen nhw ar eu pen eu hunain yn gymdeithasol a gallan nhw golli eu hannibyniaeth".

Lansiwyd yr astudiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd gan Richard Leaman, Prif Weithredwr Cŵn Tywys. Dywedodd Mr Leaman: "Rydyn ni’n gwybod o’n hymchwil nad yw pobl sy’n wan eu golwg yn mynd fan hyn a fan draw am nifer o resymau, ac un o’r rhain yw iselder. Rydyn ni am ddeall llawer mwy am y graddau y mae iselder yn effeithio ar symudedd pobl sydd wedi colli eu golwg. Mae’r ymchwil hon yn hollbwysig i nodau Cŵn Tywys, sef gwella symudedd ac ansawdd bywyd pawb sy’n wan eu golwg."

Roedd lansio DEPVIT yn rhan o Gynhadledd Gofal Llygaid Cymru a agorwyd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Lesley Griffiths AC. Cynhelir y Gynhadledd bob blwyddyn yn Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg Caerdydd, sy’n dod ag ymgynghorwyr golwg, optometryddion, staff gofal cymdeithasol a’r trydydd sector at ei gilydd i rannu syniadau newydd, heriau a thriniaethau arloesol. Trefnir y digwyddiad gan Gyngor Cymru i’r Deillion, ar ran Llywodraeth Cymru.