Skip to content
Skip to navigation menu

English

Arch-gyfrifiadura

12 Gorffennaf 2010

Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Gwybodaeth, Martyn Harrow, a chyfarwyddwr ARCCA, yr Athro Martyn Guest wrth ymyl arch-gyfrifiadur ARCCACyfarwyddwr y Gwasanaethau Gwybodaeth, Martyn Harrow, a chyfarwyddwr ARCCA, yr Athro Martyn Guest wrth ymyl arch-gyfrifiadur ARCCA

Cafodd cydweithrediad arch-gyfrifiadura Cymru-gyfan rhwng prifysgolion ei lansio’n swyddogol er mwyn hybu economi Cymru a rhoi mynediad i rai o’r technolegau a sgiliau cyfrifiadura mwyaf blaengar.

Mae Cyfrifiadura Perfformiad Uchel Cymru (HPC Cymru) yn brosiect gwerth £40M sy’n ymwneud â phrifysgolion Cymru-gyfan a’r bwriad yw bod busnesau sy’n gweithio’n annibynnol neu ar y cyd ag academyddion yn cael cyfle i gyrchu uwch gyfrifiadura ymchwil.

Oddi mewn i'r model "Both ac Adenydd" arfaethedig, â bothau deuol yng Nghaerdydd ac Abertawe, bydd Uwch Gyfrifiadura Ymchwil@Caerdydd (ARCCA) y Brifysgol yn borth i ymchwilwyr yn y Brifysgol gyrchu HPC Cymru, gan hwyluso cysylltiadau â Phrifysgolion ledled y rhanbarth.

Yn ystod oes pum mlynedd y prosiect, y gobaith yw creu hyd at 140 o swyddi, gwella perfformiad economaidd a chystadleugarwch busnes Cymru a chynyddu ymchwil a pherfformiad prifysgolion Cymru.

Dywedodd yr Athro Martyn Guest, Cyfarwyddwr ARCCA: "Mae HPC Cymru yn gam pwysig arall o ran darparu a chynorthwyo’r medrau uwch gyfrifiadura ymchwil i ymchwilwyr a’u cydweithredwyr diwydiannol ar draws Cymru. Mae hefyd yn garreg filltir bwysig o ran datblygu ARCCA a’r cymorth y mae’n ei roi i ymchwil gyfrifiannol ledled y Brifysgol.

"Er mae’n bosibl taw’r hwb technolegol sy’n gysylltiedig â’r Prosiect fydd yn denu'r penawdau, yr un mor bwysig yw’r amrediad o gyfleoedd cysylltiol – gweithgareddau datblygu sgiliau, interniaethau, pecynnau hyfforddi a gwasanaethau cymorth – pob un â’r nod o wella sgiliau’r gweithlu a chryfhau’r cysylltiadau rhwng HPC Cymru a diwydiant yng Nghymru."

Wrth lansio HPC Cymru, dywedodd y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Ieuan Wyn Jones: "Bydd HPC Cymru yn chwarae rhan allweddol o ran darparu ein Rhaglen Adnewyddu'r Economi.

"Un amcan allweddodd sy’n perthyn i’r Rhaglen yw cymhwyso ein cyllideb ddatblygu o £240M fel ei bod yn canolbwyntio mwy ar ddatblygu’r sgiliau cywir ar gyfer ein gweithlu a chymell ymchwil a datblygu o safon fyd-eang – sy’n adlewyrchu amcanion HPC Cymru."

Mae cyfrifiadura perfformiad uchel yn weithgaredd gyfrifiannol sydd ag angen mwy nag un cyfrifiadur ar gyfer tasg i ddatrys problemau uwch gyfrifiannol – er enghraifft, efelychiadau, modelu a pherfformio cyfrifiadau mathemategol yn gyflym.

Mae Uwch Gyfrifiadura Ymchwil@Caerdydd eisoes yn helpu i gynnal cyfres o gydweithrediadau ymchwil busnes allweddol.

Gan weithio gyda chydweithredwyr diwydiannol yn Dow Chemicals, Exxon Mobil, Johnson Matthey ac SASOL (De Affrica), mae ymchwilwyr o’r Ysgol Gemeg yn defnyddio arch-gyfrifiadura er mwyn helpu i leihau’r ymdrech arbrofol a ddefnyddir i gynhyrchu’r genhedlaeth nesaf o ddefnyddiau catalytig sy’n lanach a mwy effeithlon o ran ynni.

Ar y cyd â phartneriaid diwydiannol yn Shell, mae’r Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr yn defnyddio arch-gyfrifiadura i gyfuno tomograffeg seismig, hanes platiau’n symud, modelu cylchrediad mantell y Ddaear, a modelu lithosffer er mwyn cael dealltwriaeth ynglŷn â hanes platiau’n symud a’r rhan sydd gan fantell y Ddaear i’w chwarae.

Mae ymchwilwyr yn yr Ysgol Beirianneg yn datblygu modelau rhifiadol ar gyfer rhagweld y modelau hydrodynamig ac ansawdd dŵr ar gyfer afonydd, aberoedd ac arfordiroedd, gan weithio ar y cyd â phartneriaid diwydiannol ac academaidd - Arup, Halcrow a HR Wallingford; Asiantaeth yr Amgylchedd.

Hefyd, mae’r Ysgol Ddeintyddiaeth yn ymwneud â maes eang o ymchwil amlddisgyblaethol megis biomecaneg, mecaneg celloedd, orthopaedeg, mecaneg ddeintyddol, modelau meinwe feddal, delweddu meddygol gan gynnwys gweithdrefnau efelychu clinigol.

Dywedodd Lesley Griffiths, y Dirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesi a Sgiliau, Llywodraeth Cynulliad Cymru: "Bydd cyfrifiadura perfformiad uchel, neu arch-gyfrifiadura fel y mae’n cael ei alw, yn dyrchafu Cymru i fod yn chwaraewr rhyngwladol yn y byd ymchwil cyfrifiannol.

"Mae natur ddosbarthedig a graddfa’r prosiect, ynghyd â’r mynediad agored i fusnes, yn ei wneud yn unigryw o ran graddfa, natur ac uchelgais. Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau ymchwil sydd â budd economaidd uniongyrchol a dylanwad i wneud yn siŵr fod HPC Cymru’n hybu’r economi sy’n seiliedig ar wybodaeth ac yn datgloi rhwystrau penodol sy’n atal twf."