Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cefnogi’r Ffordd Ymlaen

25 Gorffennaf 2013

Vice-Chancellor Colin Riordan_web

Bydd llawer ohonoch yn ymwybodol o lansio Y Ffordd Ymlaen, sy’n cyflwyno’r cyfeiriad strategol a’r pwyslais ar gyfer ein Prifysgol.

Mae ein huchelgais cyffredinol yn eglur: bod yn gyson ymhlith y 100 prifysgol orau yn y byd a’r 20 orau ym Mhrydain.

Yn y rhifyn hwn o Blas, mae ein Dirprwy Is-Gangellorion thematig yn amlinellu beth y mae hyn yn ei olygu i’w meysydd pwyslais unigol. Yn y flwyddyn academaidd newydd, cynhelir rhaglen ehangach o ymgysylltu â staff ar y cynlluniau hyn, gan gynnwys cyfarfodydd neuadd y dref i ddysgu mwy.

Mae’r Athro Patricia Price yn trafod sut y bydd yn cefnogi Y Ffordd Ymlaen ar gyfer Addysg a Myfyrwyr ac yn ychwanegu at arfer da presennol i ddarparu profiad cadarnhaol a chyfoethogol i fyfyrwyr.

Byddwch yn clywed gan yr Athro Hywel Thomas ar Ymchwil, Arloesi, Menter, Gweithgareddau Rhyngwladol ac Ymgysylltu. Byddwn hefyd yn cyflwyno System Arloesedd Prifysgol Caerdydd a fydd yn cwmpasu ystod academaidd gyfan y Brifysgol. Cyflwynir y system mewn dau brif leoliad, sef Heol Maindy a Pharc y Mynydd Bychan, lle y bydd disgyblaethau’n cydgyfeirio i hyrwyddo ymchwil drawsfudol ac addysg entrepreneuraidd.

Yn bwysig, gallwch ddarllen y dogfennau ategol yn llawn. Maent yn cyfleu’r hyn yr ydym am ei gyflawni yn ei gyfanrwydd, sut y byddwn yn cyflawni hyn ac, yn bwysicaf, sut y byddwn yn mesur ein cynnydd. 

Rydym eisoes ymhell ar ein ffordd gyda’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) a’r Adolygiad Sefydliadol sydd ar ddod yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf. Rwyf yn sylweddoli bod llawer o waith caled yn mynd rhagddo ar y cerrig milltir allweddol hyn, a hoffwn gydnabod a diolch i’r holl staff sy’n cyfrannu at y meysydd pwysig hyn.

Gobeithiaf y byddwch yn mwynhau’r rhifyn hwn o Blas.

Yr Athro Colin Riordan

Is-Ganghellor