Skip to content
Skip to navigation menu

English

Mentrau Cynaliadwyedd yn ceisio rhoi hwb i berfformiad

20 Mai 2010

Main Building today

Rhoddodd Wythnos Gynaliadwyedd Cymru Gyfan ddiweddar Llywodraeth Cynulliad Cymru y cyfle i’r Brifysgol nodi ei llwyddiannau ei hun wrth ddod yn fwy cynaliadwy.

Mae’r Brifysgol wedi bod yn bwrw ymlaen â sawl menter yn rhan o’i hymrwymiad cyffredinol tuag at ddatblygu cynaliadwy. Mae’r datblygiadau’n ymwneud ag effeithlonrwydd ynni, lleihau carbon, teithio a chludo’n gynaliadwy a sefydlu gweithdrefnau ailgylchu.

Roedd llawer o’r mentrau yn cyd-fynd â’r awgrymiadau a gynigiodd y staff a’r myfyrwyr yn ystod Wythnos Gynaliadwyedd y Brifysgol ym mis Tachwedd 2009.

Yn ôl ym mis Tachwedd, cafodd syniadau eu cyflwyno ar wefan yr Wythnos Gynaliadwyedd a daeth themâu cyffredin i’r amlwg mewn meysydd fel ailgylchu, effeithlonrwydd ynni a chludiant cynaliadwy gan ddangos pa feysydd sy’n bwysig i staff a myfyrwyr. Cyflwynodd Marvin Hanson a Dan Tyler o’r Gwasanaethau Gwybodaeth y syniad o ailgylchu pob cyfrifiadur personol sydd wedi dod i ddiwedd ei fywyd i gynorthwyo cymunedau lleol ac fe’i dewiswyd fel syniad yr wythnos gan aelodau Grŵp Cynaliadwyedd y Brifysgol. Roedd y Grŵp o’r farn bod y fenter yn mynd y tu hwnt i ailgylchu gwastraff swyddfa traddodiadol gan ei fod yn rhoi manteision cymdeithasol i gymunedau lleol.

Mewn gwirionedd, mae’r Brifysgol eisoes yn ymchwilio i’r posibilrwydd o weithio gydag Apple Computers UK i gyflwyno menter rad ac am ddim i dderbyn ac ailgylchu offer TG. Mae Marvin a Dan wedi eu gwahodd i weithio gyda’r Gwasanaethau Gwybodaeth i fwrw golwg fanylach ar y fenter. Yn ogystal â hynny, mae Uned Diogelwch Galwedigaethol, Iechyd ac Amgylchedd y Brifysgol eisoes mewn sefyllfa dda i allu cynorthwyo ysgolion ac adrannau i ailgylchu offer TG drwy eu cysylltu â darparwyr gwasanaethau. Mae darparwyr y gwasanaethau yn sicrhau y ceir gwared ar offer TG dieisiau yn unol â’r rheoliadau yn ogystal â chynorthwyo grwpiau cymunedol, elusennau ac ysgolion lleol gael gafael ar offer TG o safon uchel.

Cyflwynwyd syniadau ynglŷn â goleuadau hefyd. Mae Adran yr Ystadau wedi bod yn gweithio’n galed ym maes effeithlonrwydd ynni'r ystad ac yn edrych ar ffyrdd newydd o fanteisio’n llawn ar effaith cynaladwyedd cadarnhaol y Brifysgol ar reoli’r amgylchedd. Ewch i www.caerdydd.ac.uk/estat/sustainability i gael gwybod rhagor.

Mae cynaliadwyedd yn flaenoriaeth uchel i’r Gwasanaethau Gwybodaeth hefyd. Mae sawl menter wedi cael ei chyflwyno gan gynnwys System Prifysgol Cymru ar gyfer Arbed Pŵer Cyfrifiaduron Personol (CUSPP) sy’n diffodd meddalwedd sydd wedi cael eu hallgofnodi am dros chwarter awr; rhithwirio gweinyddwyr, cyflwyno monitorau sgrin fflat ar draws y Brifysgol; a chyflenwadau pŵer di-dorr. Cewch fwy o wybodaeth am hyn ac am fentrau eraill ar dudalennau’r Gwasanaethau Gwybodaeth ar y we yn ogystal â ffigurau a ffeithiau am yr ynni sy’n cael ei arbed o ganlyniad i’w gwaith.

Mae ailgylchu wedi hen ennill ei blwyf yn y Brifysgol gyda thros 40 y cant o holl wastraff y Brifysgol yn cael ei ailgylchu erbyn hyn. Mae modd gwneud mwy, fodd bynnag, ac roedd llawer o’r staff a’r awgrymiadau yn pwysleisio faint o flaenoriaeth yw hyn. Gall rhwydwaith yr Eco-hyrwyddwyr gynghori ar sut i sicrhau bod biniau mewn swyddfeydd ac ystafelloedd yn ogystal â chynorthwyo staff a myfyrwyr i ddefnyddio llai o ynni a dŵr yn ddiangen, cynhyrchu llai o wastraff a sicrhau bod adnoddau dieisiau’n cael eu hailgylchu’n effeithiol. Mae Adran Materion Prynu yn gallu rhoi cyngor ar gael gafael ar bapur sydd wedi’i ailgylchu a chewch gyngor ar argraffu dwplecs ar dudalennau Cynaliadwyedd y Gwasanaethau Gwybodaeth.

Mae’r Brifysgol hefyd wedi lansio cam cyntaf ei Chynllun Teithio yn ddiweddar sy’n golygu bydd cynllun gweithredu yn cael ei lunio dros y flwyddyn nesaf i godi ymwybyddiaeth o ddewisiadau ac effaith teithio, hyrwyddo ffyrdd egnïol o deithio a chludiant cyhoeddus yn ogystal â lleihau nifer y teithiau mewn ceir sydd ag un person yn unig ynddynt. Bydd hefyd yn cynnwys camau i hyrwyddo dulliau ar wahân i’r awyren neu’r car ar gyfer teithiau busnes, ffyrdd amgen o weithio fel fideo-gynadledda yn hytrach na theithio, ac adolygiad hanfodol o gerbydau’r Brifysgol.

Er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i fynd o nerth i nerth o ran gweithredu mewn modd mwy cynaliadwy, mae’r paratoadau wedi dechrau ar gyfer Wythnos Gynaliadwyedd 2010. Os hoffech gynnal digwyddiad sy’n ymwneud â chynaladwyedd yn ystod Wythnos Gynaliadwyedd y Brifysgol, e-bostiwch publicity@caerdydd.ac.uk

Tags