Skip to content
Skip to navigation menu

English

Wythnos Cynaliadwyedd

26 Tachwedd 2010

Myfyrwyr o Gwmni Cydweithredol Ffrwythau a Llysiau'r BrifysgolMyfyrwyr o Gwmni Cydweithredol Ffrwythau a Llysiau'r Brifysgol

Cafodd Wythnos Cynaliadwyedd 2010 y Brifysgol ei chynnal o'r 8fed i'r 12fed o Dachwedd, gan adeiladu ar lwyddiant yr Wythnos Cynaliadwyedd gyntaf y llynedd.

Roedd y digwyddiad wythnos o hyd, a gafodd ei gefnogi gan Undeb y Myfyrwyr, yn cynnwys sgyrsiau, trafodaethau, dangos ffilmiau, a rhagor. Nod yr wythnos oedd darparu digwyddiadau a fyddai'n amrywiol, yn heriol, yn ysbrydoli, yn ysgogi meddwl, ac yn agored i gymuned gyfan y Brifysgol.

Unwaith eto eleni, uchafbwynt yr wythnos oes y ddadl yn null ‘Hawl i Holi’ a ddaeth â staff, myfyrwyr ac aelodau'r gymuned ynghyd i drafod a oedd hi'n bosibl, mewn cyfnod economaidd caled, i aros yn ffyddlon i egwyddorion cynaliadwyedd. Gyda'r Athro Ken Peattie, o Ganolfan Cydberthynas Busnes, Atebolrwydd, Cynaliadwyedd a Chymdeithas y Brifysgol, yn cadeirio, cafwyd dadl fywiog a diddorol, gyda llawer o gwestiynau i'r panel ynglŷn â'r heriau allweddol sydd o'n blaenau o ran cynaliadwyedd. Yr oedd y panel yn cynnwys Gweinidog Cymru dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai, Jane Davidson; Sam Coates, cynrychiolydd y myfyrwyr; yr Athro Terry Marsden, cyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil i Leoedd Cynaliadwy newydd; Sharrane Basham-Pyke, Cyfarwyddwr Rhaglen Parth Carbon Isel Blaenau'r Cymoedd cwmni BT; a'r Athro James Foreman-Peck, economegydd Cymreig blaenllaw.

Aelodau'r panel yn nadl yr Wythnos GynaliadwyeddAelodau'r panel yn nadl yr Wythnos Gynaliadwyedd

Profodd y dangosiadau o ffilmiau eleni'n boblogaidd. Y gyntaf oedd ‘The Garden’, enillydd un o wobrau'r ‘Oscars’. Denodd y digwyddiad, a oedd wedi ei drefnu gan sciSCREEN, gynulleidfa fawr a arhosodd i drafod y ffilm rymus ac ysgogol hon. Yr ail ffilm, a gafodd ei dangos yn Undeb y Myfyrwyr, oedd ‘The Age of Stupid’, ffilm a oedd wedi gosod Record Byd Guinness yn 2009 am y digwyddiad ffilm byw mwyaf erioed.

Peiriannydd o gwmni Hyfforddiant Beiciau Cymru'n rhoi sylw cynnal a chadw i feic y tu allan i'r Prif AdeiladPeiriannydd o gwmni Hyfforddiant Beiciau Cymru'n rhoi sylw cynnal a chadw i feic y tu allan i'r Prif Adeilad

Er mwyn annog dulliau mwy ecogyfeillgar o deithio, yr oedd amrywiaeth o ddigwyddiadau a oedd yn gysylltiedig â beiciau’n cael eu cynnig i staff a myfyrwyr. Cynhaliodd gwasanaeth ‘Doctor Beiciau’ cwmni Hyfforddiant Beiciau Cymru ddiwrnod cynnal a chadw beiciau, lle cafodd mwy na 40 o feiciau sylw cynnal a chadw. Yn ddiweddarach yn yr wythnos, cynhaliwyd arwerthiant beiciau lle cafodd beiciau a oedd wedi eu hailwampio eu cynnig am brisiau rhesymol. Rhoddwyd cyfle hefyd i farciau Uwch Fioled gael eu gosod ar feiciau myfyrwyr, a gosodwyd marciau diogelu ar tua 270 o feiciau dros gyfnod o ddeuddydd.

Cafodd yr Wythnos Cynaliadwyedd ei chefnogi unwaith eto gan Gwmni Cydweithredol Ffrwythau a Llysiau'r Brifysgol, a gynhaliodd arwerthiant o ffrwythau, llysiau, saladau a chynhwysion tro-ffrio lle'r oedd hanner can ceiniog o bob pryniad yn mynd tuag at greu ffynhonnell incwm gynaliadwy ar gyfer Cwmni Cydweithredol Bwyd Cymuned Glan yr Afon.

Yr oedd y digwyddiadau eraill a lwyfannwyd gan Ysgolion a Chanolfannau ar draws y Brifysgol yn cynnwys lansio 'The ABC of Corporate Social Responsibility for Small and Medium sized Enterprises', canllaw ar-lein ymarferol sydd wedi ei ddatblygu gan BRASS; Gwe-lediad ar Newid Hinsawdd gan y Dr Lorraine Whitmarsh o Ysgol Seicoleg Caerdydd; darlith gyhoeddus yn Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr o dan y teitl ‘How Green was Antartica?’, a seminar ymchwil a drefnwyd fel rhan o gyfres seminarau'r Sefydliad Ymchwil i Leoedd Cynaliadwy.

Darparodd yr wythnos lwyfan hefyd ar gyfer lansio Fframwaith Strategol Datblygu Cynaliadwy Prifysgol Caerdydd. Mae'r fframwaith, sy'n bolisi ar gyfer y Brifysgol gyfan, yn datgan yn ffurfiol yr egwyddorion datblygu cynaliadwy a fydd yn parhau i ddylanwadu ar benderfyniadau, caffael a phrosesau eraill. Hefyd yn ystod yr wythnos, cyhoeddwyd llyfr rhyngweithiol newydd a oedd yn arddangos rhywfaint o ymchwil blaenllaw Caerdydd ym maes cynaliadwyedd, yn ogystal â chanllaw byr i waith cynllunio a threfnu digwyddiadau Prifysgol Caerdydd mewn modd mwy cynaliadwy.

Organising Sustainable Events at Cardiff University [186.9 Kb]

Dolenni perthynol

Tags