Skip to content
Skip to navigation menu

English

Camau cynaliadwy ymlaen

05 Mehefin 2009

UNite logo

Fel rhan o Ddiwrnod Amgylchedd y Byd mae’r Brifysgol yn amlygu’r hyn y gall staff a myfyrwyr ei wneud i leihau eu heffaith ar yr amgylchedd.

Mae Diwrnod Amgylchedd y Byd, a sefydlwyd gan y Cenhedloedd Unedig, yn cael ei ddathlu’n flynyddol ar 5 Mehefin - ac yn un o’r prif gyfryngau sydd gan y CU i hyrwyddo ymwybyddiaeth byd eang o’r amgylchedd ac i wella sylw a gweithred boliticaidd.

Nodir newidiadau hawdd fel diffodd goleuadau, defnyddio mygiau yn lle cwpanau papur a cherdded i ddarlithoedd ar dudalennau gwe cynaladwyedd, Brifysgol ynghyd â nifer o awgrymiadau ynglŷn â gostwng allyriant carbon yn ystod cyfnodau hamdden ac yn y cartref. Mae’r rhain yn cynnwys compostio gwastraff, mewnosod bylbiau goleuni sy’n arbed ynni a defnyddio can dyfrio i ddyfrhau’r ardd yn lle piben ddŵr.

Bydd egwyddorion datblygu cynaladwyedd Caerdydd yn cymryd cam ymlaen wrth i System Rheoli Amgylcheddol gael ei gyflwyno ar gampws Cathays. Yn ei le eisoes ar Gampws Parc y Waun Ddyfal, mae’r system yn ddull ffurfiol o asesu a rheoli effaith yr amgylchedd ar weithgareddau’r Brifysgol.

Yn ogystal, cynlluniwyd nifer o fentrau i gynorthwyo staff y Brifysgol i ddilyn ffordd o fyw gynaliadwy, gan gynnwys cynllun rhannu ceir, sydd â thros 250 o staff yn aelodau ac sy’n dathlu ei ben-blwydd yn dair oed ar 9 Mehefin.

Mae Caerdydd yn ceisio ennyn newid cadarnhaol drwy raglen ymchwil, dysgu ac addysgu byd-arloesol, sy’n mynd i’r afael ag ystod eang o faterion cynaladwyedd.

Mae cyfrifiadur perfformiad uchel newydd y Brifysgol, a ddarparwyd gan Advanced Research Computing @ Cardiff (ARCCA), gydag un o’r rhai mwyaf pwerus mewn Prifysgol ym Mhrydain ac un o’r rhai mwyaf gwyrdd. Dyluniwyd yr uwch gyfrifiadur a’r ganolfan ddata i fod mor wyrdd â phosibl ar bob lefel, o’r cyflenwad ynni hyd at y prosesyddion a’r offer oeri. Amcangyfrifir bod y ganolfan ddata yn arbed hyd at £300,000 y flwyddyn mewn costau ynni - sy’n cyfateb i 1,500 tunnel o garbon deuocsid - o’i gymharu â system gonfensiynol.

Yn ddiweddar cafodd y cyfleuster ARCCA ei roi ar restr fer yng nghategori TGCh y Gwobrau Green Gown 2009 cenedlaethol pwysig, sy’n cydnabod mentrau eithriadol sy’n cael eu cynnal gan sefydliadau addysg uwch a phellach ledled y DU ar ddod yn fwy cynaliadwy. Yn ddiweddar bu’r Ganolfan Cysylltiadau Busnes, Atebolrwydd, Cynaliadwyedd a Chymdeithas (BRASS) yn cydweithio gyda Chymdeithas Deddfau Amgylcheddol y DU er mwyn datblygu gwefan fawr newydd, Y Gyfraith a’ch Amgylchedd. Mae’r safle’n cynnig siop un stop heb ei hail i unrhyw un sydd angen arweiniad clir a syml i faterion sy’n amrywio o geisiadau cynllunio, a digwyddiadau sy’n ymwneud â llygredd i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Mae’n darparu manylion ynghylch hawliau pobl a chyfrifoldebau pobl ynghyd ag arwyddbyst at sefydliadau i fynd atynt am fwy o wybodaeth a chyngor.

Gellir cael y manylion llawn am ymrwymiad y Brifysgol i cynaladwyedd ar: http://www.caerdydd.ac.uk/sustainability/index.html ac fe gewch wybodaeth ar ymchwil cynaliadwyedd yng Nghaerdydd fan hyn.

Tags

More Tags