Skip to content
Skip to navigation menu

English

Mynd i’r afael â pheryglon gordewdra yn ystod beichiogrwydd

25 Tachwedd 2009

Pregnant lady in green top

Mae astudiaeth ar y cyd rhwng y Brifysgol a’r GIG, a luniwyd i benderfynu p’un a yw annog merched beichiog gordew i fwyta’n iachach a gwneud mwy o ymarfer corff wedi cael effaith gadarnhaol ar y fam a’r plentyn ai peidio, wedi cael hwb ariannol o £1m.

Bydd y prosiect Healthy Eating and Lifestyle in Pregnancy (HELP), sy’n cael ei ariannu gan y Fenter Ymchwil Atal Genedlaethol, yn gweld ymchwilwyr o’r Adran Gofal Sylfaenol ac Iechyd Cyhoeddus yn gweithio ochr yn ochr â bydwragedd y GIG ac ymgynghorwyr ‘Slimming World’ er mwyn helpu i annog merched beichiog gordew i gymedroli’r pwysau y maent yn ei fagu yn ystod beichiogrwydd, a cholli pwysau ar ôl rhoi genedigaeth i’w plentyn, trwy fwyta’n iach a gwneud ymarfer corff yn rheolaidd.

Dywedodd Dr Sharon Simpson o’r Ysgol Feddygaeth, a fydd yn arwain yr astudiaeth: "Mae beichiogrwydd yn gyfnod allweddol o newid ym mywydau merched, pan allai ymyrryd ar ddiet ac ymarfer corff gael effaith hirdymor ar y fam a’r plentyn. Mae’r astudiaeth hon yn ffordd newydd o weithio, gan gynnwys partneriaeth rhwng y GIG a sefydliad masnachol, i gyflwyno ymyrraeth yr ydym yn gobeithio y bydd yn helpu merched i reoli eu pwysau."

Mae gordewdra yn ystod beichiogrwydd yn broblem gynyddol o hyd, gyda nifer amcangyfrifedig o 1 o bob 5 o ferched yn y DU sy’n mynychu gofal cyn-geni yn cael eu diffinio’n ordew. Mae gordewdra yn cael ei gysylltu â’r perygl cynyddol o anawsterau yn ystod beichiogrwydd neu enedigaeth ac, mewn rhai achosion, gall arwain at orbwysedd wedi’i achosi gan feichiogrwydd, ysgogi esgor a thoriad Cesaraidd.

Mae bod dros bwysau neu’n ordew hefyd wedi’i nodi’n ffactor mewn dros hanner y marwolaethau mamol rhwng 2003-2005 ac mae costau gofal cyn-geni yn uwch ar gyfer merched sydd dros eu pwysau neu’n ordew.

Nod yr astudiaeth, sy’n dechrau ym mis Ionawr 2010, yw recriwtio 570 o ferched trwy 20 o ganolfannau recriwtio ledled Cymru a Lloegr. Caiff canlyniadau’r astudiaeth eu cyhoeddi yn 2013 ac, os yw’n llwyddiannus, y gobaith yw y caiff y prosiect ei gyflwyno mewn unedau mamolaeth ledled Cymru a Lloegr.

Bydd yr astudiaeth yn gweld ymchwilwyr o Uned Ymchwil De Ddwyrain Cymru y Brifysgol yn gweithio ochr yn ochr â bydwragedd y GIG ar y rheng flaen.

Dywedodd Karen Jewell, Bydwraig Ymgynghorol gyda Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a’r Fro ac ymgynghorydd i’r astudiaeth HELP: "Mae’r canfyddiadau cychwynnol o astudiaeth beilot wedi bod yn galonogol; canfuom fod cael y math hwn o gyngor wedi helpu merched beichiog i gymedroli’r pwysau y maent yn ei fagu, tra eu bod wedi magu hyd at bum stôn yn ystod beichiogrwydd blaenorol. Mae peidio â magu pwysau ychwanegol wedi eu galluogi i fwynhau genedigaeth arferol ac wedi rhoi mwy o hyder iddynt."

"Mae Bydwragedd ac Obstetregwyr yn awyddus i gefnogi merched i fynd i’r afael â newid eu ffordd o fyw yn ystod beichiogrwydd gan fod hyn yn bwysig, nid yn unig ar gyfer y beichiogrwydd, ond ar gyfer iechyd eu teulu yn y dyfodol."

Tags