Skip to content
Skip to navigation menu

English

Mynd i’r afael â chanser y prostad

11 Awst 2009

Yr Athro Malcolm MasonYr Athro Malcolm Mason

Mae cyfraddau goroesi dynion sydd â chanser datblygedig y prostad yn gwella pan roddir cyffuriau iddynt sy’n helpu i atal colli màs esgyrn, darganfu astudiaeth ar y cyd gan y Brifysgol.

Bu’r astudiaeth, a ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Meddygol (MRC) ac a arweiniwyd ar y cyd gan yr Athro Malcolm Mason, Athro Ymchwil Canser Cymru mewn Oncoleg Clinigol, yr Ysgol Feddygaeth a’r Athro David Dearnaley o’r Sefydliad Ymchwil Canser, yn archwilio effaith hirdymor sodiwm clodronad ar ddynion sydd â chanser datblygedig a chanser cyfyngedig y prostad.

Oherwydd y gwyddys fod canser y prostad yn lledaenu i’r esgyrn, bu’r treial yn archwilio a oedd cleifion sy’n cymryd bisffosffonadau, fel sodiwm cloronad, yn gwella’r cyfraddau goroesi yn achos dioddefwyr canser datblygedig y prostad.

Darganfu’r adroddiad fod y gyfradd oroesi gyffredinol ar gyfer dynion â chanser datblygedig y prostad yn 30% yn achos y grŵp wedi’i drin â chlodronad o gymharu ag 21% ymhlith y rheiny na chawsant y cyffur, ar ôl pum mlynedd.

Dangoswyd y cynnydd hefyd ymhen cyfnod o 10 mlynedd a darganfuwyd cyfradd oroesi o 17% yn achos y grŵp wedi’i drin â chlodronad o gymharu â 9% ymhlith y rheiny na chawsant y cyffur.

Dywedodd yr Athro Malcolm Mason, Athro Ymchwil Canser Cymru mewn Oncoleg Clinigol yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd, a wnaeth gyd-arwain yr astudiaeth: "Dyma’r treial clinigol hirdymor cyntaf sy’n dangos budd goroesi cyffredinol wedi’i gyflwyno gan fisffosffonad a lyncir, o’i roi yn ogystal â therapi hormon arferol i ddynion sydd â metastasisau’r esgyrn sy’n dechrau neu sy’n ymateb i therapi hormon.

"Yn bwysicaf i gleifion, cadarnhaodd yr astudiaeth fod y rheiny sydd â chanser datblygedig y prostad, o roi sodiwm clodronad a lyncir iddynt, yn dangos gwelliant cyffredinol yn y gyfradd oroesi."

Fodd bynnag, yn ogystal, fe wnaeth y treial archwilio a welwyd yr un budd i ddioddefwyr canser y prostad mewn cam cyfyngedig, lle nad oedd y canser wedi lledaenu i’r asgwrn.

Darganfu’r ymchwil nad oedd y cleifion hyn yn gostwng y risg o farwolaeth ac ni ddarganfu unrhyw dystiolaeth fod clodronad o fudd o gwbl o’i roi yn ogystal â’u triniaeth.

Mae’r Athro Mason bellach yn galw am wneud mwy o ymchwil i ddatblygu canlyniadau’r astudiaeth ac i ystyried y datblygiadau diweddaraf mewn cyffuriau bisffosffonadau.

Ychwanegodd yr Athod Mason: "Mae’r rhagolwg ar gyfer y rhan fwyaf o ddynion sy’n cael diagnosis o ganser cyfyngedig y prostad heddiw yn arbennig o dda, ond mae canser y prostad yn parhau i ladd rhyw 10,000 o ddynion yn y Deyrnas Unedig bob blwyddyn – mae dirfawr angen triniaethau gwell arnom ar gyfer y dynion hyn.

"Fel y gwelwn o’r astudiaethau hyn, gall bisffosffonadau nawr fod yn arf pwysig yn erbyn lledaeniad canser y prostad i’r esgyrn. Fodd bynnag, nid yw sodiwm clodronad mor gryf â bisffosffonadau newydd a ddatblygwyd ers cwblhau’r astudiaethau hyn.

"Mae’r canlyniadau hyn yn ategu’r galw parhaus am gynnal ymchwil ychwanegol er budd pob math o ddioddefwyr canser y prostad."

Tags