Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobrwyo rhagoriaeth addysgu

27 Gorffennaf 2012

Sheila Oliver, Director of Assessment and FeedbackSheila Oliver, Director of Assessment and Feedback

Mae Cymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol flaenllaw wedi cael ei dyfarnu i Sheila Oliver, Cyfarwyddwr Asesu ac Adborth, ac Arbenigwr ar Lawdriniaeth y Geg a Deintyddiaeth Gofal Arbennig yn Ysgol Deintyddiaeth y Brifysgol, i gydnabod ei dylanwad rhagorol ar ddysg myfyrwyr.

Mae gyrfa Sheila wedi cynnwys ymarfer arbenigol ym meysydd Llawdriniaeth y Geg a Deintyddiaeth Gofal Arbennig, a darparu addysg ddeintyddol a berchir yn rhyngwladol. O gefnogi myfyrwyr sy’n dechrau ar eu cwrs deintyddiaeth drwodd i raddio ac ymlaen i fywyd ôl-raddedig, mae hi wedi canolbwyntio ar bwysleisio gofal cyfannol y claf gan ddefnyddio amrywiaeth o arddulliau addysgu gan gynnwys efelychu clinigol.

Cafodd diddordeb arbennig Sheila mewn asesu ac adborth ei gydnabod gan yr Ysgol drwy ei phenodi’n Gyfarwyddwr Asesu. Yn y rôl hon, mae ei gwaith wedi cynnwys datblygu strategaethau asesu ac adborth, ‘Canllaw Cyflym i ddefnyddio Adborth’ ar gyfer myfyrwyr, a threialu cynllun marcio a rhoi adborth electronig ar gyfer aseiniadau ysgrifenedig.

Fel aelod sefydlu o’r Uned Addysg Ddeintyddol yng Nghaerdydd, mae Sheila wedi datblygu modiwlau addysgu i hwyluso datblygiad hyfforddwyr galwedigaethol ar draws y dywysogaeth, ac mae’n arwain ar ddatblygiad staff mewn perthynas ag asesu ac adborth yn yr Ysgol.

Mae hi wedi bod yn weithgar wrth godi proffil rhagoriaeth addysgol yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. O fewn eu harbenigeddau clinigol, mae hi wedi cyfrannu at ddatblygiad canllawiau cenedlaethol ac wedi cael ei gwahodd i arwain datblygiad staff gan brifysgolion ym Mharis, Barcelona a Riga. Hefyd, mae Sheila yn arwain grŵp buddiant arbennig ar gyfer y Gymdeithas Addysg Ddeintyddol yn Ewrop (ADEE).

Meddai Sheila: "Yn bersonol, rwy’n hynod falch bod fy ymrwymiad i ddysgu ac addysgu wedi’i gydnabod ar lefel genedlaethol. Hefyd, rwy’n falch bod ymrwymiad yr Ysgol i ragoriaeth yn y maes hwn wedi’i gydnabod."

Mae Sheila yn ennill £10,000, y bydd yn ei ddefnyddio i ddatblygu ymhellach y strategaeth addysgu ac adborth a gwella’r profiad dysgu i israddedigion ac ôl-raddedigion. Yn benodol, bydd yn gweithio gyda myfyrwyr ar brosiectau ar y cyd i wella asesu ac adborth.

Dyfarnwyd Tystysgrif Rhagoriaeth Addysgwr Hŷn mewn Addysg Ddeintyddol yr ADEE i Sheila yn 2011, a oedd yn cydnabod ei harweinyddiaeth bedagogaidd hir sefydlog, ei harloesedd a pharch rhyngwladol ei chymheiriaid tuag ati. Nid yw ei hymrwymiad i fyfyrwyr wedi mynd heb sylw ychwaith, gan iddi ddod yn ail orau yng Ngwobr Athro Deintyddol y Flwyddyn, a oedd gofyn am enwebiad a chefnogaeth gan israddedigion.

Meddai’r Athro Jonathan Osmond, Dirprwy Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr: "Mae Sheila wedi sefydlu model o addysg ddeintyddol sy’n dod ag ymarfer proffesiynol yn uniongyrchol i’r cwricwlwm, gan osod y safon yn gyson ar gyfer meysydd allweddol meini prawf addysg ddeintyddol gyfoes. Mae’n amlwg yn dangos awydd gwirioneddol i drawsnewid profiad y myfyriwr ac mae ond yn deg ei bod yn cael cydnabyddiaeth drwy’r wobr anrhydeddus hon. Hoffwn gynnig llongyfarchiadau’r Brifysgol iddi ar ennill y wobr hon."

                                                                                                

Caiff y cynllun Cymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol ei ariannu gan Gyngor Ariannu Addysg Uwch Lloegr, Cyngor Ariannu Addysg Uwch Cymru, a’r Adran Cyflogaeth a Dysgu yng Ngogledd Iwerddon, ac mae ar agor i staff y mae eu rolau’n cefnogi profiad dysgu’r myfyriwr mewn sefydliadau yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

 

Dywedodd yr Athro Craig Mahoney, Prif Weithredwr yr Academi Addysg Uwch (HEA), fod bri sylweddol i’r gwobrau yn y sector a bod cystadleuaeth frwd amdanynt. Ychwanegodd: "Mae’r 55 Cymrawd newydd a grëwyd eleni oll wedi gwneud cyfraniad hynod werthfawr i ddysgu ac addysgu yn eu sefydliadau ac, yn aml, yn ehangach.  Yn yr HEA, rydym wedi ymrwymo i gydnabod a gwobrwyo rhagoriaeth mewn addysgu. Mae myfyrwyr yn haeddu – ac yn disgwyl – y profiad dysgu gorau posibl yn ystod eu cyfnod mewn addysg uwch, ac mae staff rhagorol fel Cymrodorion Addysgu Cenedlaethol yn helpu i gyflwyno’r profiad hwn."

Dolenni cysylltiedig:

Yr Ysgol Deintyddiaeth