Skip to content
Skip to navigation menu

English

Targedu arddegwyr mewn rhaglen gwrthysmysgu arloesol Prifysgolion ar y cyd yn ymledu menter iechyd cyhoeddus

12 Hydref 2010

breaking the smoking habit

Mae myfyrwyr o ysgolion yng Nghymru a Lloegr yn cael eu cofrestru ar raglen arloesol a fydd â’r nod o dorri cyfraddau ymysgu ymhlith pobl yn eu harddegau ledled y DU.

Mae’r rhaglen ymchwil eisoes wedi bod yn llwyddiant o ran atal pobl ifanc rhag dechrau ysmygu mewn treial mawr a ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Feddygol. Mae’n gweithio drwy adnabod a hyfforddi’r myfyrwyr mwyaf dylanwadol mewn ysgolion er mwyn cwrdd â’r her o atal eu ffrindiau a chyfoedion rhag dechrau ysmygu.

Mae DECIPHer IMPACT Ltd yn fenter ar y cyd rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Bryste, wedi’i sefydlu i ymledu’r rhaglen ledled Cymru a De-orllewin Lloegr gyda chyllid gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ac Ymddiriedolaethau Gofal Sylfaenol yn Lloegr. Mae hefyd wedi creu diddordeb mewn mannau eraill yn y DU, a phe câi hyn ei roi ar waith ar lefel genedlaethol, gallai ostwng nifer y bobl ifanc rhwng 14 a 15 oed sy’n dechrau ysmygu dros 40,000.

"Mae torri cyfraddau ymysgu ymhlith pobl yn eu harddegau yn flaenoriaeth iechyd cyhoeddus," meddai’r Athro Lawrence Moore, o Brifysgol Caerdydd, un o’r cydsylfaenwyr.

"Fodd bynnag mae ein gwaith ymchwil wedi dangos bod pobl yn eu harddegau’n ymateb yn well o lawer i negeseuon gwrthysmygu gan eu cyfoedion nag ydynt gan y Llywodraeth, y GIG, eu hathrawon neu hyd yn oed eu rhieni.

DECIPHer IMPACT logo

"Ynghyd â chydweithwyr ym Mhrifysgol Bryste, rydym yn datblygu menter gymdeithasol newydd a fydd yn sicrhau bod y rhaglen hon ar gael ledled y DU. Nid yn unig mae’n seiliedig ar flynyddoedd o ymchwil yng Nghaerdydd a Bryste, rydym hefyd yn helpu i droi ein darganfyddiadau’n realiti."

Yn y tymor hirach, mae’r cydsylfaenydd, yr Athro Rona Campbell, o’r farn y gall y fenter gymdeithasol gefnogi’r broses o ymledu ymyriadau iechyd cyhoeddus eraill sy’n seiliedig ar dystiolaeth, yn enwedig y rheiny sy’n cael eu datblygu o fewn Canolfan Rhagoriaeth Ymchwil Iechyd Cyhoeddus Cydweithrediad Ymchwil Glinigol Decipher UK, sydd â’r nod o ddatblygu a gwerthuso ymyriadau cymhleth er mwyn gwella iechyd cyhoeddus plant a phobl ifanc.

"Ysmygu yw ein ffocws ar hyn o bryd, ond y bwriad yw y bydd DECIPHer IMPACT yn cefnogi’r broses o roi ffyrdd effeithiol eraill ar waith er mwyn mynd i’r afael â gordewdra, a chamddefnyddio alcohol neu gyffuriau ymhlith plant ysgol," meddai’r Athro Campbell.

Mae DECIPHer IMPACT Ltd yn gwmni menter gymdeithasol a ddatblygwyd drwy gydweithio rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Bryste. Cynhaliodd yr Athro Laurence Moore o Brifysgol Caerdydd, yr Athro Rona Campbell o Brifysgol Bryste a chydweithwyr astudiaeth ASSIST (Treial Rhoi’r Gorau i Ysmygu mewn Ysgolion) mewn 59 o ysgolion ledled gorllewin Lloegr a Chymru. Cyhoeddwyd y canlyniadau yn The Lancet ym mis Mai 2008.

 

Tags