Skip to content
Skip to navigation menu

English

Teimladau Tawel

31 Ionawr 2013

Silent Feelings

P’un ai yn yr ystafell ddosbarth, y swyddfa neu mewn lleoliadau cymdeithasol, mae pobl ag awtistiaeth yn aml yn cael eu camddeall. Nod arddangosfa newydd a lansiwyd heddiw (31 Ionawr) yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg, yw herio camsyniadau cyffredin a chodi ymwybyddiaeth am y cyflwr.

Crëwyd yr arddangosfa gan artist lleol, Sol Jorgensen, ac mae Silent Feelings - the life of my autistic child yn osodiad sy’n adrodd bywyd ei mab, Seth, sydd ag anableddau corfforol a chyflwr genetig.

Trwy luniau a dynnwyd trwy fywyd ei phlentyn, ac a arddangoswyd fel petaent yn ei chartref ei hun, bwriad Sol yw cynnig cyfle i’r gwyliwr edrych trwy ffenestr i fywyd ei theulu.

Trwy’r arddangosfa deimladwy hon, mae Sol yn gobeithio codi ymwybyddiaeth am awtistiaeth a hefyd yr elusennau sy’n cynorthwyo unigolion a theuluoedd, fel MENCAP a’r Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol.

Wrth siarad am ei mab a’r arddangosfa, dywedodd Sol, "Mae Seth yn 21 oed, ac ni chawsom ddiagnosis o’i gyflwr genetig, sef mitochondrial myopathy, tan 2010. Mae hyn yn golygu, ar lefel cellol, nad yw Seth yn gallu newid y siwgr mewn bwyd yn egni. Mae hyn yn effeithio ar bob agwedd ar ei fywyd. Mae wastad yn sâl, wastad yn flinedig ac wastad yn oer. Fodd bynnag, rydym yn gweithio’n ddyddiol gan ddefnyddio rhaglenni therapi corfforol a lleferydd, ar ei gyflymder ef, gyda’i gytundeb ef. Mae gwneud hyn wedi golygu nad yw’n gaeth i’r gwely mwyach nac yn gorfod cael tiwb i’w stumog i’w fwydo.

"Mae’r lluniau’n ei ddangos yn gwneud pethau sy’n arferol i bobl eraill, ond yn gamp fawr i ni. Mae’n ddyn ifanc arferol yn byw bywyd rhyfeddol."

Agorwyd yr arddangosfa’n swyddogol gan Jane Hutt AC, Gweinidog Cyllid y Cynulliad ac Arweinydd y Tŷ. Wrth siarad am yr arddangosfa, dywedodd y Gweinidog, "Rwy’n falch iawn cael mynychu arddangosfa hardd Sol a Seth, a byddwn yn annog pobl i fynd i’w gweld. Mae’n ysgogi’r meddwl ac yn fraint cael cipolwg ar fyd Sol a Seth."

Ar hyn o bryd, mae gan fwy na hanner miliwn o bobl awtistiaeth yn y DU. Mae awtistiaeth yn anabledd datblygol difrifol, gydol oes, sy’n gallu achosi i unigolion gael anawsterau gyda chyfathrebu cymdeithasol, rhyngweithio a dychymyg. Er nad oes gwella arno, defnyddir nifer o dechnegau dysgu a datblygu i helpu’r rheiny â’r cyflwr i fyw bywydau annibynnol.

Dywedodd Cyfarwyddwr Mencap Cymru, Wayne Crocker, "Mae stori Sol a Seth yn dangos canlyniadau cadarnhaol gwneud yn siwr bod teuluoedd yn cael dweud eu dweud o ran y cymorth y maent yn ei dderbyn. Rwyf wedi gweld y lluniau wedi cael eu harddangos mewn mannau eraill, ac maent yn wirioneddol rhyfeddol. Mae rhai yn deimladwy ac eraill yn ysgogi’r meddwl. Byddwn yn annog ein dilynwyr - a phobl nad ydynt yn gwybod llawer am anableddau dysgu - i achub ar y cyfle i weld yr arddangosfa hon ble bynnag y gallant."

Mae’r Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg yn cynnal arddangosiadau lleol yn rheolaidd, yn enwedig gwaith sy’n gysylltiedig ag anableddau corfforol a datblygu.

Bydd Silent Feelings – the life of my autistic child ar agor i’r cyhoedd o ddydd Iau 31 Ionawr tan ddydd Gwener 1 Mawrth, 9am – 5pm, yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg, Heol Maindy, Caerdydd, CF24 4LU.

Dolenni Cysylltiedig

Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg

 

Tags