Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyllid Tenovus ar gyfer ymchwil geneteg canser

22 Ionawr 2009

Mae Tenovus, yr elusen ganser yng Nghymru, wedi cyhoeddi cyllid parhaus ar gyfer tîm Ymchwil Geneteg Canser y Brifysgol, ar brosiectau a fydd yn codi ymwybyddiaeth o ganser etifeddol a gwella gwasanaethau ar gyfer y rheiny sy’n byw â’r clefyd yng Nghymru.

Mae’r cyllid yn £137,000 y flwyddyn am y tair blynedd nesaf a bydd yn galluogi’r tîm Ymchwil Geneteg Canser, dan arweiniad Dr Rachel Iredale a’r Athro Jonathon Gray yn yr Ysgol Feddygaeth, i gydweithio’n agos â Tenovus a Gwasanaeth Geneteg Canser Cymru (CGSW) sy’n rhan o Wasanaeth Geneteg Feddygol Cymru Gyfan.

Bydd y prosiectau ymchwil yn ymchwilio i wahanol ddulliau o fodloni anghenion gwybodaeth a chymorth pobl sy’n poeni am ganser ac yn helpu i wella gofal clinigol ar gyfer unigolion sy’n dioddef o ganser, neu sydd mewn perygl o ganser etifeddol, a’u teuluoedd ledled Cymru.

Bydd un prosiect yn creu Storïau Digidol. Bydd cleifion yn cael eu ffilmio yn adrodd hanes eu siwrnai gyda’r Gwasanaeth Geneteg Canser – o ofyn am eu hanes teuluol, mynd trwy brofion genetig, cael y newyddion eu bod mewn perygl, i gymorth a chwnsela parhaus. Caiff y storïau hyn eu cadw fel podlediadau sydd ar gael i helpu cleifion eraill sydd ar fin dechrau ar yr un broses.

Bydd ail brosiect yn sefydlu Panel Cleifion ar gyfer gwasanaethau canser genetig yng Nghymru. Bydd cleifion yn cyfarfod yn rheolaidd er mwyn trafod eu hoff bethau a’u cas bethau am y gwasanaeth presennol, gyda’r bwriad o’i wella.

Dywedodd Dr Ian Lewis, Rheolwr Ymchwil yn Tenovus: "Y fenter hon yw penllanw deng mlynedd o gydweithio rhwng ein dau sefydliad ac mae’n dangos yn glir sut y mae Tenovus yn parhau i gefnogi portffolio o waith ymchwil hanfodol, amrywiol a chyffrous.

Dywedodd yr Athro Jonathon Gray, a benodwyd yn Athro Gwella Gofal Iechyd yn ddiweddar gan yr Ysgolion Meddygaeth a Gwyddorau Cymdeithasol a Chanolfan Iechyd Cymru: "Mae cyfathiant sylweddol rhwng ein hymchwil ni ac ymchwil Tenovus, yn ein brwdfrydedd dros arloesedd a’n dymuniad i ddatblygu gwasanaethau unigryw sy’n cynrychioli barn cleifion. Mae helpu pobl i dderbyn y perygl genetig o ganser yn faes anodd a sensitif, a bydd y prosiectau ymchwil newydd hyn yn helpu gwasanaethau yng Nghymru ymateb yn fwy manwl gywir i anghenion cleifion."

Tags

More Tags