Skip to content
Skip to navigation menu

English

Bydd rhaglen interniaeth TEQSTARS yn dod o hyd i arweinwyr ymchwil y dyfodol

13 Gorffennaf 2011

TEQSTARS - web

Mae cwmni deillio o’r Ysgol Beirianneg wedi lansio cystadleuaeth wreiddiol i adnabod a datblygu arweinwyr ymchwil y dyfodol.

Gyda chefnogaeth y Brifysgol a Chyngor Caerdydd, mae Q Chip Cyfyngedig, cwmni biofferyllol sy’n dod i’r amlwg yn gwahodd graddedigion ac ôl-raddedigion o ysgolion gwyddoniaeth a pheirianneg Caerdydd i wneud cais am dair interniaeth chwe mis llwybr carlam drwy ei raglen TEQSTARS.

I’r ymgeiswyr llwyddiannus, bydd Q Chip yn cynnig amgylchedd ysgogol i wyddonwyr a pheirianwyr dawnus ac uchelgeisiol i ddatblygu eu sgiliau ymchwil a chydweithio yn un o’r cwmnïau biotechnegol sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru.

Bydd y tri ymgeisydd a ddewisir yn cael interniaeth daledig am chwe mis, ac yn gweithio ar y cyd ar brosiect ymchwil amlddisgyblaethol unigol yn ystod y cyfnod hwnnw.

Bydd y rhaglen interniaeth yn rhoi cyfle i’r ymgeiswyr llwyddiannus gryfhau eu sgiliau ymchwil a chydweithio drwy ddatblygu cynnyrch mewn cwmni biotechnoleg blaenllaw gan ennill profiad diwydiannol hanfodol at gryfhau eu CVau. Yn ychwanegol at y lleoliad wedi ei ariannu, bydd yr ymgeisydd gorau, y penderfynir arno gan banel o academyddion blaenllaw, yn ennill gwobr ariannol ychwanegol.

Mae Q Chip, a ddeilliodd o’r Brifysgol yn 2003 ac sydd eisoes yn cyflogi 30 o staff, yn gweithio gyda chyffuriau wedi eu gwneud o ddeunydd biolegol bregus, inswlin er enghraifft, na ellir eu cymryd drwy’r geg. Fel arfer mae’r cyffuriau hyn yn gofyn am chwistrelliadau dyddiol, sy’n gallu bod yn anghyfforddus ac anghyfleus. Mae Q Chip wedi datblygu proses weithgynhyrchu sy’n galluogi i’r cyffur gael ei fewngapsiwleiddio mewn gleiniau mân iawn. Mae diamedr y gleiniau yn llai na lled blewyn o wallt dynol ac maent wedi eu gwneud o ddeunydd arbennig y gellir ei chwistrellu’n ddiogel i’r corff. Mae’r gleiniau wedi eu cynllunio i ryddhau’r cyffur yn raddol dros lawer o wythnosau, ac felly’n lleihau’n sylweddol nifer y chwistrelliadau y mae eu hangen ar y claf.

Mae rhaglen TEQSTARS yn awr yn agored a rhaid cyflwyno pob cais erbyn dydd Gwener 22 Gorffennaf 2011. Os ydych am gael eich ystyried am un o’r safleoedd interniaeth, llwythwch ffurflen gais i lawr, ei llenwi a’i hanfon drwy neges e-bost at teqstars@q-chip.com

Mae Q Chip yn ddiweddar wedi cwblhau rownd ariannu o £3.6M sydd wedi galluogi sefydlu cyfleuster gweithgynhyrchu ar safle Chemelot yn Ne Limburg, Yr Iseldiroedd (Q Chip BV). Mae Q Chip yn disgwyl cychwyn ar dreialon clinigol ar ei brif gynnyrch, Q-Leuprolide, triniaeth ar gyfer canser y prostad, yn gynnar yn 2012.

Dolenni cysylltiedig