Skip to content
Skip to navigation menu

English

Diod a thrais - y ‘Bwlch rhwng y rhywiau’

16 Rhagfyr 2009

Athro Jonathan ShepherdAthro Jonathan Shepherd

Mae ymchwil newydd gan y Brifysgol yn dangos fod menywod a dynion yr un mor agored i drais â’i gilydd – tan eu bod nhw’n dechrau yfed.

Mae’r Grŵp Ymchwil Trais a Chymdeithas arobryn wedi dangos bod y posibilrwydd o ymosodiad yn cynyddu’n llawer cyflymach i ddynion nac i fenywod unwaith iddynt ddechrau yfed alcohol.

Astudiodd y grŵp gleifion yn cyrraedd adran achosion brys yr ysbyty ac aelodau’r cyhoedd allan mewn mannau cyhoeddus yn hwyr yn y nos ac ar y penwythnosau. Darganfu’r grŵp fod y perygl o ddioddef anaf treisgar yr un peth i ddynion a menywod pan nad ydynt wedi yfed unrhyw alcohol. Fodd bynnag, darganfu’r tîm fod yna derfyn uchaf o 11 uned alcohol ymysg dynion a phum uned ymysg menywod, ac wedi’r pwynt hwn mae’r tebygrwydd o anaf oherwydd ymosodiad yn llai.

Yn ogystal, dangosodd yr astudiaeth mai dynion yn ymosod ar ddynion neu fenywod yn ymosod ar fenywod oedd y rhan fwyaf o achosion. Roedd enghreifftiau o un rhyw yn ymosod ar ryw arall yn fwy prin. Darganfu’r tîm fod y perygl o ymosodiad yn lleihau gydag oedran, yn cynyddu gydag incwm gwario a bod perchnogion cartrefi yn llai tebygol o ddioddef ymosodiad na grwpiau eraill.

Dywedodd yr Athro Jonathan Shepherd, Cyfarwyddwr y Grŵp Ymchwil: "Yn ystod y tymor partïon Nadolig, mae’r canlyniadau yn dangos unwaith eto fod pobl yn gallu lleihau’r risg o ddioddef ymosodiadau treisgar trwy beidio â mynd dros ben llestri gydag alcohol. Mae dynion yn enwedig yn fwy agored, efallai oherwydd y gwahaniaethau ymddygiad cymryd-risgiau rhwng y rhywiau pan yn feddw.

"Efallai bod y canfyddiad bod y perygl o drais yn gostwng ar ôl lefel uchel o yfed – 11uned i ddynion a phum uned i fenywod – yn ymddangos yn rhyfedd. Fodd bynnag, rydym yn gwybod mai iselydd yw alcohol yn y bôn, ac mae’n bosibl fod pobl yn llai byrbwyll a dadleugar ar y lefelau hyn."

Mae’r Grŵp Ymchwil Trais a Chymdeithas wedi ennill Gwobr Pen-blwydd y Frenhines ar gyfer Addysg Uwch yn ddiweddar, sy’n cydnabod eu gwaith ymchwil sy’n cysylltu iechyd cymdeithasol ac atal troseddau. Cyhoeddir yr astudiaeth ddiweddaraf yn yr Emergency Medicine Journal.