Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y Llwybr i 2012

17 Awst 2010

Two Boxers

Bydd paffwyr gorau’r byd i gyd yn cael eu croesawu i Gaerdydd yn dilyn penderfyniad gan y Gymdeithas Paffio Ryngwladol i gynnal ei gwersyll hyfforddi Olympaidd rhagarweiniol olaf ar safle Talybont yn y Brifysgol.

Yn arwain at Gemau 2012 yn Llundain, bydd mwy na 100 o baffwyr a hyfforddwyr dethol o wledydd sy’n dod i’r amlwg wedi’u lleoli yn y Brifysgol ar gyfer eu rhaglenni gwersyll hyfforddi rhagarweiniol ar eu ‘Llwybr i Lundain’.

Gwnaed y penderfyniad ar ôl i’r Brifysgol, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chymdeithas Paffio Amatur Cymru (WABA) gyflwyno cynnig i’r Gymdeithas Paffio Ryngwladol (AIBA).

Wrth sôn am y gwersyll hyfforddi, dywedodd Stuart Vanstone, y Pennaeth Chwaraeon ac Ymarfer a gynrychiolai’r Brifysgol drwy gydol y cais: "Dyma gyfle anhygoel i’r Brifysgol gael gweithio gyda dynion a merched sy’n fabolgampwyr gorau’r byd. Rydym wedi bod yn gweithio’n helaeth gyda Llywodraeth y Cynulliad a Chymdeithas Paffio Amatur Cymru i gynhyrchu’r cynnig ac rydym wrth ein boddau bod AIBA wedi dewis Caerdydd fel eu gwersyll hyfforddi wrth baratoi am 2012. Mae gwersyll hyfforddi AIBA yn ychwanegol at wersyll hyfforddi Paralympaidd Awstralia rydym hefyd yn ei gartrefu yn y Brifysgol a bydd hyn yn sicrhau y bydd a wnelom yn llawn â’r mudiad Olympaidd a Pharalympaidd cyn Llundain 2012. Mae rhaglenni cymyn a buddiannau cysylltiedig yn cael eu datblygu i sicrhau ein bod yn mwyhau potensial ein cysylltiad ag AIBA".

Rhestrir Talybont fel un o gyfleusterau chwaraeon pennaf y wlad yn Arweinlyfr Gwersylloedd Hyfforddi Cyn Gemau Pwyllgor Trefnu Gemau Olympaidd Llundain. Er mwyn cael eu rhestru yn yr arweinlyfr, roedd yn rhaid i leoliadau chwaraeon ar hyd a lled y DU gwrdd â meini prawf caeth. Nid yw cael eich cynnwys yn yr arweinlyfr yn gwarantu y caiff y lleoliad groesawu mabolgampwyr rhyngwladol – mae’n rhaid i bob sefydliad, dinas a rhanbarth fynd ati’n egnïol i hyrwyddo’r cyfleusterau sydd ganddynt.

Mae penderfyniad AIBA i gynnal eu gwersyll hyfforddi Llwybr i Lundain yng Nghaerdydd yn adlewyrchu dewis ac ansawdd y cyfleusterau chwaraeon o safon ryngwladol sydd yn y brifddinas a safon y bobl a’r gwasanaethau sydd ar gael i’r timau fydd ar ymweliad â ni. Bydd y gwersyll yn dod ag enillion i Gymru o ran yr economi, addysg a diwylliant yn ogystal â chynnig cyfle am gymynrodd chwaraeon aruthrol i baffio amatur yng Nghymru.

Yn ogystal â’r gwersyll paratoi at Lundain 2012 a gynhelir yn syth cyn y Gemau, mae AIBA hefyd am gynnal gwersyll hyfforddi Achlysur Ennill Lle Cyn-Olympaidd yng Nghaerdydd ym mis Ionawr 2012. Bydd hwn hefyd yn cynnwys seminarau ar hyfforddi, dyfarnu a beirniadu.

Dywedodd Alun Ffred Jones, Gweinidog Treftadaeth Llywodraeth y Cynulliad: "Mae penderfyniad AIBA yn ganlyniad gwych i Gymru ac i baffio amatur yng Nghymru. Bydd cael paffwyr a hyfforddwyr Olympaidd yn gwneud eu paratoadau terfynol ar gyfer 2012 yng Nghaerdydd yn ysbrydoliaeth i bobl sydd â chysylltiadau â’r gamp yng Nghymru. Rydym hefyd wrth ein boddau bod Caerdydd yn rhoi cyfle i AIBA gynnal seminarau gwahanol ar gyfer hyfforddwyr, dyfarnwyr a beirniaid o ar draws y byd".

Meddai Seb Coe, Cadeirydd Pwyllgor Trefnu Gemau Olympaidd Llundain 2012: "Mae hwn yn newyddion gwych i Gaerdydd ac i Gymru. Bydd Caerdydd yn ganolfan hyfforddi ac ymaddasu wych i’r gwledydd hynny sy’n dod yn amlwg gyda phaffio i wneud eu paratoadau terfynol cyn un o’r cystadlaethau pwysicaf yn eu gyrfaoedd mewn chwaraeon. Bydd cynnal y gwersyll hwn hefyd yn dod ag enillion mawr i’r ddinas fel hwb i’r economi a chyfle i feithrin cysylltiadau o ran chwaraeon a diwylliant. Mae hi’n ffordd wych i Gaerdydd deimlo ei bod ar ei hennill o ddifrif oherwydd Gemau Olympaidd 2012 a chael cymryd rhan!"

"Mae AIBA yn falch o allu cefnogi paffwyr a hyfforddwyr o’r gwledydd sy’n dod i’r amlwg o amgylch y byd wrth i Lundain ddod yn nes," meddai Llywydd AIBA, Dr Ching-Kuo Wu. "Rydym yn darparu cyllid ar gyfer eu costau teithio, llety a bwyd, gan obeithio rhoi hyfforddiant a chyfleoedd i’r paffwyr na allent eu fforddio fel arall gan gynnwys yr holl dreuliau ar gyfer cymryd rhan yn y prif Bencampwriaethau. Fel rydym wedi gweld mewn rhifynnau blaenorol o’r rhaglenni ‘y llwybr i..’, mae’n llwyddiannus dros ben wrth ddatblygu paffwyr."

Dywedodd cynrychiolydd Cymdeithas Paffio Amatur Cymru, David Francis: "Mae cynrychiolaeth Cymdeithas Paffio Amatur Cymru yn AIBA yn gryfach nag erioed, ac mae’n dda gennym fod gan Lywydd AIBA yr hyder yn WABA i gynnal hyn, am mai dyma’r digwyddiad hyfforddi mwyaf yn y cylch Olympaidd. Mae’r gefnogaeth a gafwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, Chwaraeon Cymru a Phrifysgol Caerdydd wedi bod yn anferthol".