Skip to content
Skip to navigation menu

English

Torri tir newydd ym maes iechyd

07 Rhagfyr 2011

Professor Judith Hall WebYn y llun: Yr Athro Judith Hall, gyda Phrif Weinidog Cymru, y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Lesley Griffiths AC.

Mae Prif Weinidog Cymru wedi gwobrwyo gwyddonwyr y Brifysgol i gydnabod eu harloesedd ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol.

Cyflwynodd Prif Weinidog Cymru, y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, y gwobrau yn achlysur Cydnabod Cyflawniad am Wasanaeth i Gymru yn Stadiwm Swalec yng Nghaerdydd. Roedd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Lesley Griffiths AC, yno hefyd.

Cyflwynir y gwobrau hyn i bobl sydd wedi:

· Dangos arloesedd ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol sy’n cael effaith hirdymor

· Rhoi bri lleol, cenedlaethol neu ryngwladol i Gymru

· Rhoi gwasanaeth rhagorol neu gyflawni camp eithriadol sydd wedi ennill parch cyfoedion ac unigolion blaenllaw yn y maes.

Dyma rai o’r enillwyr:

Professor_Robert_Mansel_CBE WebAthro Robert Mansel

Mae’r Athro Robert Mansel o Adran Triniaeth Anaestheteg a Gynaecoleg y Brifysgol wedi cyflawni sawl datblygiad mewn triniaethau ar gyfer canser y fron. Yn benodol, mae wedi datblygu techneg nod sentinel, a ddefnyddir yn eang erbyn hyn, sy’n golygu nad oes angen i lawer o gleifion canser y fron gael triniaeth boenus yn eu ceseiliau. Mae’r Athro Mansel hefyd wedi bod yn gysylltiedig â hyfforddi ymchwilwyr canser o Brifysgol Meddygol Capital, Tsieina, a enillodd un o brif wobrau blynyddol papur y Times am gydweithrediad rhyngwladol. Bu hefyd yn rhan o bartneriaeth a sefydlwyd yn ddiweddar i hyfforddi llawfeddygon ym Mhrifysgol Chongqing, sydd hefyd yn Tsieina.

Professor Judith Hall WebYr Athro Judith Hall

Yr Athro Judith Hall yw Pennaeth Adran Anaestheteg, Gofal Dwys a Meddygaeth Lleddfu Poen y Brifysgol. Mae imiwnedd, dulliau llonyddu a darogan faint o waed a gollir ymysg diddordeb ymchwil yr Athro Hall. Mae’n gyfrifol am Ganolfan Efelychiad Prifysgol Caerdydd sy’n cynnig yr offer hyfforddiant diweddaraf i fyfyrwyr, ac mae hefyd wedi sefydlu elusen addysgol Mothers for Africa sy’n ceisio lleihau nifer y mamau sy’n marw yn ardal is-Sahara Affrica.

Professor Keith Harding WebYr Athro Keith Harding

Yr Athro Keith Harding yw Prif Gyfarwyddwr uned gwella clwyfau Caerdydd sy’n helpu pobl â chlwyfau a dolurau gwasgu parhaus. Gyda’r Athro Wen Jiang, mae wedi datblygu prawf syml ond effeithiol yn ddiweddar i ddarogan a fydd clwyfau parhaus yn ymateb i driniaeth arferol a allai arbed milynau o bunnoedd i’r GIG bob blwyddyn.

Meena_Upadhyaya WebAthro Meena Upadhyaya

Mae’r Athro Meena Upadhyaya o’r Sefydliad Geneteg Meddygol yn enwog ar draws y byd am ei gwaith ym maes geneteg meddygol ac mae wedi gwella ansawdd bywydau cleifion â chyflyrau sy’n rhoi eu bywydau yn y fantol. Mae hefyd yn rhoi o’i hamser yn hyfforddi plant o gymunedau Asiaidd lleol i’w galluogi i fynd i’r brifysgol. Cyrhaeddodd y rownd derfynol yng Ngwobr Cyflawniad Merched Asiaidd y DU y llynedd ac mae bellach wedi creu’r Gwobrau Cyflawniad cyntaf i Ferched Asiaidd Cymru.

Mae’r Fonesig Deirdre Hine yn gyn-fyfyriwr ac yn Gymrawd Anrhydeddus ym Mhrifysgol Caerdydd, a hi sefydlodd Bron Brawf Cymru, sef Gwasanaeth Sgrinio Canser y Fron yng Nghymru. Aeth ati wedyn i fod yn Brif Swyddog Meddygol yn y Swyddfa Gymreig rhwng 1990 a 1997.

Meddai’r Prif Weinidog: "Mae Cymru’n wlad fach ond rydym erbyn hyn yn cael ein cydnabod fel cenedl yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae ein balchder cenedlaethol yn cynyddu ac rydym hefyd am i Gymru gydnabod a dathlu’r pethau da sy’n digwydd yma.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu’r cynllun hwn yn benodol i wneud hynny. Mae’r unigolion rwyf wedi’u gwobrwyo yn gwneud i ni ymfalchïo yng Nghymru ac maent yn llawn haeddu’r gydnabyddiaeth a ddaw i’w rhan."

Meddai’r Athro Mansel: "Mae derbyn cydnabyddiaeth fel hyn am fy ngwaith i a gwaith fy nghydweithwyr yn anrhydedd enfawr. Mae’r technegau rydym wedi’u datblygu yng Nghymru wedi’u cyflwyno’n genedlaethol ac maent yn helpu cleifion canser y fron ledled y DU. Maent wedi denu sylw rhyngwladol, gan gynnwys yn Chongqing, Tsieina yn ddiweddar. Rydym erbyn hyn mewn partneriaeth gyda nhw er mwyn addysgu ein gweithdrefnau llawdriniaethol. Rydym hefyd yn edrych ar brosiectau i ddenu technoleg newydd i Gymru yn dilyn ymweliad llwyddiannus y Prif Weinidog â Chongquing yn ddiweddar. Mae gwybod bod yr ymchwil a gynhelir yma yng Nghymru yn lleddfu poen o amgylch y byd yn deimlad gwerth chweil."

Meddai’r Athro Upadhyaya: "Rwyf wrth fy modd fy mod wedi ennill y wobr hon am fy nghyfraniadau at Eneteg Meddygol. Rwyf wastad wedi meddwl fod cael cydnabyddiaeth cyhoeddus am eich ymdrechion yn anogaeth ac yn anrhydedd enfawr. Diolch i aelodau (blaenorol a phresennol) Geneteg Meddygol am eu cymorth barhaus a hoffwn gyflwyno’r wobr hon i fy ngrŵp ymchwil am eu gwaith caled."

Meddai’r Athro Hall: "Roedd cael fy newis ar gyfer y wobr hon yn syndod llwyr i mi a rhaid i mi ddweud fy mod yn ystyried hyn yn anrhydedd enfawr. Roeddwn i’n meddwl bod pob enillydd arall wedi gwneud cyfraniadau gwych ym mhob maes gofal iechyd, ac roedd rhai unigolion rhagorol yn eu plith. Roedd yn seremoni wych ac rwy’n ddiolchgar i Lywodraeth Cymru."

Meddai’r Athro Harding: "Mae derbyn y wobr hon yn gydnabyddiaeth bwysig i’r Brifysgol, Cymru ac, yn bwysicaf oll, i’r tîm cyfan yn y grŵp gwella clwyfau. Rydym wedi gallu archwilio elfen gyffredin o driniaeth sy’n aml wedi’i hesgeuluso a hynny mewn amgylchedd academaidd sydd wedi gweddnewid arferion y GIG a rhoi manteision arwyddocaol i lawer o gleifion."