Skip to content
Skip to navigation menu

English

Olrhain gofal cleifion

23 Mehefin 2011

Working at a laptop

Mae prosiect ymchwil ar y cyd sydd â’r potensial i wella ansawdd gofal a lleihau peryglon yn y GIG wedi ennill gwobr fyd-eang sylweddol.

Nod y prosiect ar y cyd rhwng Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Caerdydd a Chanolfan Gofal Canser Ymddiriedolaeth GIG Felindre yw gwella’r system gwybodaeth electronig gyfredol a gaiff ei defnyddio gan ysbytai ar gyfer gofal canser, gan roi profiad mwy effeithlon i gleifion.

Mae’r prosiect, sy’n defnyddio meddalwedd llif gwaith i fapio llwybr gofal cleifion, wedi curo cystadleuaeth ryngwladol ac wedi ennill Gwobr Aur Fyd-eang am Ragoriaeth mewn Rheolaeth Achosion Ymaddasol.

Mae gwaith tîm a gweithio ar y cyd yn agweddau allweddol ar y broses gofal iechyd fodern ac yn achos llawer o gleifion mae hyn yn golygu bod aelodau tîm gofal aml-broffesiynol yn darparu gwasanaethau gwahanol mewn safleoedd gwasgaredig.

Mae systemau gwybodaeth cyfredol ysbytai wedi’u cynllunio i gynorthwyo prosesau gofal mwy traddodiadol, statig, ac mae ymchwilwyr yng Nghaerdydd yn gweithio ar ffordd o wella’r system gyfredol i gefnogi mwy o ryngweithio a chydweithio.

Cafodd y system ei datblygu trwy ymgynghori â datblygwyr meddalwedd, clinigwyr a phroffesiynolion gofal iechyd eraill. Mae’n parhau fel prototeip ar hyn o bryd. Mae’n olrhain llif triniaeth cleifion, gan drefnlennu a dosbarthu gweithrediadau, anfon llythyrau atgyfeirio yn awtomatig a chasglu gwybodaeth briodol o nifer o adnoddau er mwyn rhoi cefnogaeth well i’r prosesau o wneud penderfyniadau clinigol.

Caiff y prosiect ei gynnal gan Hessah Alsalamah, sy’n fyfyriwr PhD yn Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Caerdydd ac yn ddarlithydd yn adran Technoleg Gwybodaeth Prifysgol y Brenin Saud yn Sawdi Arabia.

Wrth sôn am yr effaith y gall y system hon ei chael ar y ffordd y caiff gwybodaeth cleifion ei thrin, dywedodd Hessah: "Mae’r system gwybodaeth yn gweithredu fel canolbwynt ymhlith y gwahanol bobl sy’n rhan o’r broses o driniaeth, ac mae’n ymateb i anghenion gwybodaeth penodol ar gyfer pob claf."

Mae’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â’r Uned Gwybodaeth Glinigol yn ysbyty Felindre ers dros 20 mlynedd.

Dywedodd Dave Morrey, Pennaeth Gwybodaeth Glinigol yn Felindre: "Mae Ymddiriedolaeth GIG Felindre wedi gweithio’n agos â’r ymchwilwyr yn yr Ysgol i ymchwilioi sut y gellir defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i wella ac ymdrin â chyfyngiadau a ddaw i’r amlwg gyda systemau gwybodaeth cyfredol ysbytai."

I Alex Gray, Athro Systemau Gwybodaeth Uwch yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, a goruchwyliwr y prosiect hwn, mae’r wobr yn amlygu buddion sylweddol gweithio ar y cyd i’r naill ochr a’r llall, a dywedodd: "Mae’r cydweithio parhaus gyda Felindre dros yr 20 mlynedd diwethaf wedi arwain at gydnabod system gwybodaeth Felindre, sef Canisc, fel system flaenllaw mewn gofal iechyd ysbytai ac mae wedi’i mabwysiadu fel System Gwybodaeth Canser Cymru Gyfan."

Caiff y Gwobrau Byd-eang am Ragoriaeth mewn Rheolaeth Achosion Ymaddasol eu noddi ar y cyd gan y Cynghrair Rheoli Llif Gwaith a chylchgrawn KMWorld. Mae’r gwobrau’n cydnabod sefydliadau sydd wedi rhagori mewn datblygu a gweithredu datrysiadau busnes arloesol.

Dolenni perthnasol