Skip to content
Skip to navigation menu

English

Hyfforddi’n gallach

09 Chwefror 2011

Supporting business development

Mae pryderon y byddai’r rhan fwyaf o gwmnïau yn y DG yn buddsoddi llai mewn hyfforddi sgiliau wedi bod yn ddi-sail i raddau helaeth, yn ôl ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Llundain. Er bod rhai cyflogwyr yn gwario llai, dim ond ychydig o docio a fu ar gyfanswm y gwariant ar hyfforddi.

Hefyd, mae llawer o gyflogwyr yn "hyfforddi'n gallach", yn ôl astudiaeth newydd gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd a'r Ganolfan Addysgu a Chyfleoedd Bywyd mewn Economïau a Chymdeithasau Gwybodaeth (LLAKES), yn y Sefydliad Addysg, Prifysgol Llundain. Mae’r dirwasgiad wedi peri i gwmnïau ganolbwyntio’u hyfforddi ar anghenion busnes allweddol, trefnu rhagor o gyrsiau mewnol, a defnyddio’u staff eu hunain fel hyfforddwyr. Yn ogystal, maent wedi ail-drafod contractau â hyfforddwyr allanol ac wedi ymwneud mwy ag e-ddysgu.

Bu awduron yr astudiaeth yn holi amrediad eang o gyflogwyr yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat sy’n cynrychioli sefydliadau mawr a bach. Dywedodd yr Athro Alan Felstead o Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Caerdydd : "Roedd y rhan fwyaf o’r cyflogwyr hyn yn credu y byddent yn parhau â ‘hyfforddi'n gallach’ pan fyddai’r economi’n gwella."

Hefyd, bu’r ymchwilwyr yn archwilio atebion i nifer o arolygon sy’n casglu gwybodaeth am hyfforddi staff: Arolwg Tueddiadau Diwydiannol Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI); Arolwg Economaidd Chwarterol Siambrau Masnach Prydain; Arolwg Sgiliau Cenedlaethol y Cyflogwyr; a’r Arolwg Gweithlu Chwarterol, sy’n holi 60,000 o weithwyr am amrediad o faterion, gan gynnwys addysg a hyfforddiant diweddar sy’n berthynol i swyddi.

Ar ddechrau’r dirwasgiad roedd llawer o gyflogwyr yn rhagweld tocio llym yn y gwariant ar hyfforddi, a barnu yn ôl data’r CBI. Roedd atebion arolwg Siambrau Masnach Prydain ychydig yn fwy optimistaidd ac roedd tystiolaeth bellach yn Arolwg Sgiliau Cenedlaethol y Cyflogwyr (NESS) nad oedd y tocio ar hyfforddi cynddrwg ag roedd llawer wedi ofni. Dywedodd yr Athro Felstead: "Er bod lleiafrif o gyflogwyr NESS wedi tocio’u gwariant yn ystod y 12 mis blaenorol, dywedodd y rhan fwyaf na fu newid sylweddol ac roedd rhai hyd yn oed wedi ymrwymo i wario rhagor."

Mae’r canfyddiadau o’r astudiaeth newydd hon yn awgrymu fod y DG wedi gweld dirywiad araf mewn hyfforddiant ers iddo gyrraedd y brig yn 2001/2, yn hytrach na chwalfa yn berthynol i ddirwasgiad. Roedd cyfanswm y gwariant ar bob math o hyfforddiant gan gwmnïau yn Lloegr yn £39 biliwn yn 2009. Roedd hyn, mewn gwirionedd, yn ddim ond pump y cant yn llai nag yn 2007.

Mae’r astudiaeth yn dod i’r casgliad fod y "mwyafrif llethol" o gyflogwyr yn cydnabod fod rhai mathau o hyfforddiant yn hanfodol, hyd yn oed mewn dirwasgiad. Mae’r rhain yn cael eu galw’n "lloriau hyfforddi". Mae "lloriau" o’r fath yn cynnwys hyfforddiant sy’n helpu cwmnïau i:

  • cydymffurfio â gofynion cyfreithiol
  • diwallu anghenion gweithredol
  • gwrthsefyll prinder sgiliau
  • mynd i'r afael â chystadleuaeth y farchnad
  • cyflawni ymrwymiadau rheolaethol, a
  • bodloni gofynion cwsmeriaid.

Mae rhai o’r 52 o gyflogwyr a holwyd gan awduron yr astudiaeth hefyd o’r farn fod arnynt angen hyfforddiant nawr sy’n rhoi ‘aml-sgiliau’ i’w gweithlu. "Os rhywbeth, mae’r dirwasgiad wedi dysgu i mi fod rhaid i ni wneud yn siŵr fod ein gweithlu cyfan yn cael hyfforddiant mewn nifer o dasgau," meddai un cyflogwr diwydiannol wrth yr ymchwilwyr. "Os oes raid i ni ddiswyddo pobl yn y dyfodol, yna bydd gennym bobl eraill y gallwn ddibynnu arnyn nhw yn lle gweithwyr allweddol."

"Mae modd darllen The impact of the 2008/9 recession on the extent, form and patterns of training at work", gan yr Athro Alan Felstead, yr Athro Francis Green, y Sefydliad Addysg, a Dr Nick Jewson, Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Caerdydd ar-lein.

Cafodd y gwaith ymchwil ar gyfer y papur ei ariannu gan y bartneriaeth strategol sydd wedi’i ffurfio gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol a Chomisiwn Cyflogaeth a Sgiliau ‘r DG.

Dolenni perthynol