Skip to content
Skip to navigation menu

English

Trin rhychau chwerthin yn gadael cleifion yn teimlo’n fwy isel

11 Ebrill 2013

botox_web

Mae pigiadau o docsin botulinum A (y cyfeirir ato’n aml fel Botox) i leihau rhychau o gwmpas y llygaid yn gadael pobl yn teimlo’n fwy isel, yn ôl ymchwil newydd gan seicolegydd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae astudiaeth a gynhaliwyd ar bobl a oedd wedi derbyn triniaeth Botox ar gyfer rhychau ar eu hwynebau wedi darganfod bod y math o rychau ar yr wyneb a gafodd eu trin yn penderfynu pa mor isel roeddent yn teimlo. Yn unol â chanfyddiadau blaenorol, roedd trin rhychau gwgu’n gadael y cleientiaid yn teimlo’n llai isel eu hysbryd, ond roedd pobl a oedd wedi derbyn triniaeth ar gyfer rhychau o gwmpas y llygaid yn nodi eu bod yn teimlo’n fwy isel.

Mewn papur a gyhoeddwyd heddiw yng Nghynhadledd Flynyddol Cymdeithas Seicolegol Prydain, mae Dr Michael Lewis o’r Ysgol Seicoleg yn esbonio y gall lleihau rhychau ar yr wyneb drwy ddefnyddio pigiadau Botox effeithio ar y ffordd rydym yn teimlo a hyd yn oed sut rydym yn gweld y byd:

"Mae’r edrychiadau a wnawn gyda’n hwynebau yn effeithio ar yr emosiynau a deimlwn; rydym yn gwenu oherwydd ein bod yn hapus ond mae gwenu’n ein gwneud yn hapus hefyd. Mae triniaeth â chyffuriau fel Botox yn atal claf rhag gallu gwneud edrychiad penodol. Er enghraifft, nid yw pobl a gafodd driniaeth Botox ar gyfer rhychau gwgu yn gallu gwgu mor gryf. Mae hyn yn ymyrryd ar yr adborth y byddent fel arfer yn ei gael gan eu hwyneb ac maen nhw’n teimlo’n llai trist.

"Mae’r darganfyddiad newydd sy’n cael ei adrodd heddiw yn ymwneud ag effaith triniaethau ar gyfer rhychau o gwmpas y llygaid. Defnyddir y cyhyrau o gwmpas y llygaid wrth ffurfio gwên wirioneddol ac felly rhagfynegwyd y byddai trin y cyhyrau sy’n achosi’r rhychau hyn yn lleihau cryfder gwên. Mae’r canlyniadau’n cefnogi’r rhagfynegiad hwn."

Mae effeithiau Botox ar emosiynau eraill yn cael eu hystyried hefyd. Mae teimladau cryfach o ffieidd-dod yn nodwedd mewn rhai mathau o Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol. Mae Dr Lewis yn cynnig y gellir targedu cyffuriau tebyg i Botox i leihau edrychiad o ffieidd-dod ar yr wyneb. Gallai triniaeth o’r fath leihau teimladau o ffieidd-dod yn y claf ac felly mae’n bosibl y gallai leihau symptomau Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol.

Dolenni defnyddiol


Yr Ysgol Seicoleg