Skip to content
Skip to navigation menu

English

Treialu cyffur sy’n lleihau tiwmorau ar gyfer trin sglerosis clorog

09 Ebrill 2013

Mae treial newydd ar y gweill ym Mhrifysgol Caerdydd i weld os gall cyffur sy’n lleihau tiwmorau wella prosesau’r cof a’r meddwl ymhlith oedolion sydd â sglerosis clorog.

Mae sglerosis clorog yn anhwylder genetig a nodweddir gan ddatblygiad tiwmorau mewn llawer o organau, gan gynnwys y croen a’r arennau. Gall effeithio ar yr ymennydd hefyd, gan arwain yn aml at epilepsi ac Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd ac awtistiaeth. Mae llawer o’r symptomau sy’n gysylltiedig â sglerosis clorog yn hynod anodd eu trin.

Ond mewn treialon diweddar mae cyffur o’r enw Everolimus wedi profi’n effeithiol iawn o ran lleihau tyfiannau yn yr arennau a thiwmorau yn yr ymennydd mewn llawer o bobl sydd â sglerosis clorog.


Esboniodd Prif Ymchwilydd yr astudiaeth, sef yr Athro Julian Sampson o Sefydliad Geneteg Feddygol Prifysgol Caerdydd, fanteision posibl y cyffur hwn:

"Yr ymchwil hwn yw un o’r treialon clinigol cyntaf i asesu a allai cyffur wella gweithrediad yr ymennydd mewn pobl sydd ag anhwylder etifeddol.

"Mae manteision posibl y driniaeth hon yn cynnwys gwell ansawdd bywyd i gleifion sydd wedi’u heffeithio a manteision ehangach i’w teuluoedd a’u gofalwyr.

"Os bydd yn gweithio, bydd o fudd uniongyrchol i gleifion a gallai ddarparu cliwiau ynghylch a allai’r dosbarth hwn o gyffuriau (a elwir yn atalyddion mTOR) fod â manteision ehangach mewn problemau megis awtistiaeth."

Yn ôl ymchwil, graddiwyd problemau sy’n gysylltiedig â’r ymennydd fel yr amlygiadau mwyaf sylweddol mewn clefydau gan gleifion a theuluoedd oherwydd eu heffaith feunyddiol ar addysg, cyflogaeth, a bywyd teuluol a chymdeithasol. Mae’r problemau hyn yn digwydd gyda’r mwyafrif o unigolion sydd â sglerosis clorog - hyd yn oed ymhlith y 50% o gleifion gyda Chyniferedd Deallusrwydd o fewn yr ystod arferol (>70).

Mae’r treial yn cael ei gyd-drefnu gan Uned Treialon De Ddwyrain Cymru yn yr Ysgol Feddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae cleifion yn cael eu recriwtio o bob cwr o’r DU trwy rwydwaith o ganolfannau geneteg glinigol rhanbarthol.

Mae’r treial yn agored i bobl rhwng 16 a 60 mlwydd oed sydd â sglerosis clorog. Mae’n rhaid i bobl sy’n cymryd rhan yn y treial fod ag epilepsi sydd wedi’i reoli’n rhesymol neu beidio â dioddef ffitiau, a bod â’r gallu i gymryd rhan mewn asesiadau niwroseicolegol sy’n profi’r cof a’r meddwl. Dylai pobl sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn y treial anfon neges e-bost at tron@caerdydd.ac.uk.


Ariennir yr ymchwil ar y cyd gan Novartis Pharmaceuticals, Parc Geneteg Cymru a’r Gymdeithas Sglerosis Clorog.

Dolenni defnyddiol

Astudiaeth TRON
Ysgol Feddygaeth Caerdydd