Skip to content
Skip to navigation menu

English

Un diwrnod braf yng Nghaerdydd – prosiect treftadaeth CAER

16 Hydref 2013

Mae ffilm newydd sy’n arddangos cloddfeydd y Brifysgol mewn bryngaer o’r Oes Haearn yng Nghaerdydd wedi cael ei chynhyrchu gan y Cyngor Ymchwil i’r Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC).

Mae Prosiect Treftadaeth CAER, a ariennir gan AHRC, yn brosiect ymchwil ar y cyd rhwng Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd y Brifysgol, Cymunedau yn Gyntaf Trelái a Chaerau, ysgolion lleol a phreswylwyr lleol. Mae’r prosiect yn canolbwyntio ar un o safleoedd archaeolegol Caerdydd pwysicaf, ond tra anghyfarwydd Caerdydd, sef Bryngaer Oes Haearn Caerau.

Mae bryngaer Caerau’n un o’r rhai mwyaf ac yn un o’r rhai sydd wedi’i chadw orau yn ne Cymru. Dangosodd cloddfeydd diweddar gan dîm Prosiect Treftadaeth CAER, sy’n cynnwys dros 120 o wirfoddolwyr, bod meddiannaeth ohoni wedi dechrau tua 500CC ac wedi parhau tan o leiaf y drydedd ganrif OC, ym mhell i gyfnod y Rhufeiniaid.

Mae maestrefi Caerau a Threlái yn ddwy o ardaloedd mwyaf difreintiedig Caerdydd, sy’n wynebu problemau cymdeithasol ac economaidd sylweddol. Nod Prosiect Treftadaeth CAER yw helpu pobl Caerau a Threlái i gysylltu â gorffennol diddorol iawn y safle a’i wneud yn berthnasol i’r presennol. O’r cychwyn cyntaf, amcanion allweddol y prosiect oedd cynnwys pobl leol wrth wraidd ymchwil archaeolegol sydd ar flaen y gad, i ddatblygu cyfleoedd addysgol ac i herio stigmâu ac ystrydebau di-sail a briodolir i’r rhan hon o Gaerdydd.

Dywedodd Huw Lewis AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau yng Nghynulliad Cymru: "Mae Prosiect Treftadaeth CAER yn mynd i’r afael yn uniongyrchol â materion agenda Trechu Tlodi Llywodraeth Cymru. Weithiau ceir ond ychydig o gyfle neu ddim cyfle o gwbl i’r cymunedau y mae’r safleoedd hyn wedi’u gosod ynddynt i gymryd rhan. Beth sy’n fy mhlesio i am y prosiect hwn yw ei fod yn cynnwys pobl, a hynny o’r gwaelod i fyny. Mae’n mynd yn ôl i’r gymuned leol bob amser."

Mae’r ffilm yn dilyn digwyddiad lansio’r prosiect yn gynnar yn 2013 tan gloddfeydd yr haf hwn ym mryngaer Caerau. Ar hyd y ffordd, rydym yn cwrdd â rhai o’r ymchwilwyr, aelodau’r gymuned, partneriaid cymunedol a phlant ysgol a gymerodd ran yn y prosiect cyffrous hwn sy’n rhoi’r gymuned wrth wraidd archaeoleg ac yn rhoi archaeoleg wrth wraidd cymuned.

Dolenni perthynol

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd