Skip to content
Skip to navigation menu

English

Deall Islam

12 Gorffennaf 2008

Y ffyrdd y mae plant yn dysgu am Islam gan eu teuluoedd yw canolbwynt prosiect ymchwil newydd gan y Brifysgol.

Bydd y prosiect, ‘Religious Nurture in Muslim Families’, sy’n cael ei arwain gan Dr Jonathan Scourfield o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, a Dr Sophie Gilliat-Ray o Ganolfan y Brifysgol ar gyfer Astudio Islam yn y DG, yn ystyried y ffordd mae rhieni ac aelodau eraill o’r teulu yn dysgu credau ac arferion crefyddol i blant.

Mae’r tîm, sy’n cynnwys yr ymchwilwyr Mrs Asma Khan a Mr Sameh Otri o’r Ysgol, yn bwriadu ateb nifer o gwestiynau. Yn eu plith mae ystyriaethau ymarferol magu plant mewn cymdeithas anfwslimaidd, dealltwriaeth y plant eu hunain o’u crefydd a’r gwahaniaethau rhwng teuluoedd o ran traddodiad crefyddol, cefndir ethnig a dosbarth cymdeithasol.

Dywedodd Mrs Khan: "Nid oes fawr ddim ymchwil cymdeithasegol sy'n canolbwyntio ar blan Mwslimaidd yn eu plentyndod cynnar a chanol. Mae ymchwil blaenorol wedi dangos bod Mwslimiaid yn llwyddo’n well na grwpiau crefyddol eraill i drosglwyddo eu crefydd i’w plant a hoffem wybod y rhesymau dros hyn."

Ar hyn o bryd mae’r ymchwilwyr yn recriwtio teuluoedd Mwslimaidd o Gaerdydd i gymryd rhan yn y prosiect. Bydd yr ymchwil ar ffurf cyfweliadau gyda rhieni, plant ac aelodau eraill o’r teuluoedd, a gofynnir i blant, gyda chaniatâd eu rhieni, gadw dyddiaduron a thynnu lluniau o ddigwyddiadau a lleoedd pwysig ar gyfer dysgu Islam.

Ni fydd yn bosib adnabod cyfranogwyr mewn unrhyw ffordd yn ystod yr ymchwil, a thrwy gydol y prosiect bydd y tîm yn cael ei gefnogi gan grŵp ymgynghorol, sy’n cynnwys aelodau hŷn o grwpiau cymunedol Islamaidd sefydliadau addysgol a mosgiau.

Dylai teuluoedd sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yr ymchwil gysylltu â swyddfa’r prosiect ar: 029 2087 5069 neu ymweld â gwefan y prosiect.: http://www.cardiff.ac.uk/socsi/research/researchprojects/religiousnurture

Ariannir Religious Nurture in Muslim Families gan yr AHRC a’r ESRC dan eu rhaglen ‘Religion and Society’.