Skip to content
Skip to navigation menu

English

Deall hunanladdiad canol oed

19 Hydref 2011

depressed - web

Canol oed yw’r adeg pan mae perthnasoedd ymrwymedig, magu plant a chyfrifoldebau gwaith ar eu hanterth. Er bod pryder cyffredinol am bobl ifanc yn lladd eu hunain, mae mwy o bobl rhwng 40 a 44 oed yn lladd eu hunain nag unrhyw grŵp oedran arall.

Mae llyfr newydd a lansiwyd yr wythnos hon yn adrodd hanesion am hunanladdiad ar draws pob oed, gan amlygu’n benodol y pwysau sydd ar bobl canol oed.

Mae cysylltiadau cymdeithasol gwaith a theulu fel arfer ar eu cryfaf yng nghanol oed a gall y pwysau fod yn aruthrol os yw’r rhain o dan fygythiad. Gall cysylltiadau cryf amddiffyn pobl rhag problemau cymdeithasol, ond mae pobl yn wynebu argyfwng os yw’r rhain yn chwalu. Mae’r llyfr yn dadlau y dylai strategaethau atal hunanladdiad roi mwy o sylw i’r peryglon y mae pobl o bob oed yn eu hwynebu, yn hytrach na chanolbwyntio ar bobl ifanc yn unig.

Mae’r llyfr, Understanding Suicide: A Sociological Autopsy, yn seiliedig ar ymchwil i 100 achos o hunanladdiad o swyddfa’r crwner yn y DU. Mae’n edrych ar dueddiadau ystadegol a’r hanesion cymhleth y tu ôl i achosion o hunanladdiad. Mae’r Athro’r Arglwydd Anthony Giddens, cyn-gyfarwyddwr Ysgol Economeg Llundain, wedi disgrifio’r llyfr fel "cyfraniad pwysig tuag at astudio hunanladdiad ...... a fydd yn astudiaeth tirnod yn y maes."

Mae’r llyfr hefyd yn gofyn pam mae dynion yn y DU dair gwaith yn fwy tebygol o ladd eu hunain na merched. Mae’r awduron yn dod i’r casgliad fod mwy i hyn nag amharodrwydd dynion i ofyn am help. Mae dynion a merched yn ymateb mewn ffyrdd gwahanol i anawsterau mewn bywyd oherwydd bod arwyddocâd cysylltiadau cymdeithasol yn amrywio. Roedd problemau’n ymwneud â phlant yn fwy cyffredin ymysg merched a laddodd eu hunain tra bod anawsterau’n ymwneud â gwaith a pherthynas yn chwalu yn fwy cyffredin ymysg dynion.

Meddai un o’r awduron, yr Athro Jonathan Scourfield o Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd: "Mae rhai dynion yn lladd eu hunain yn fyrbwyll ar ôl clywed bod cyn-wraig neu gariad wedi dod o hyd i gymar newydd. Mae dynion eraill yn lladd eu hunain am eu bod wedi’u gwahanu oddi wrth eu plant. Pan oedd merched yn lladd eu hunain ar ôl i berthynas chwalu, gor-ddibyniaeth ar eu cyn-bartner oedd yn tueddu i fod yn gyfrifol am hynny."

"Er ei bod yn ddealladwy sut mae hunanladdiad ymysg pobl ifanc yn peri cryn bryder, mae angen i’r rhai sy’n gyfrifol am strategaethau atal hunanladdiad gofio bod mwy o bobl canol oed yn lladd eu hunain nag unrhyw grŵp arall a bod dynion yn arbennig o agored i niwed."