Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y Brifysgol yn addo cefnogaeth ar gyfer mwy o gyfranogiad mewn pynciau STEM

07 Mai 2014

02 03 11 mh Cardiff Computer science 73_web

Mae’r Brifysgol yn falch o fod yn cefnogi uchelgais y Llywodraeth ar gyfer mwy o gyfranogiad mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM), yn enwedig ymhlith menywod.

Nod yr ymgyrch ‘Eich Bywyd Chi’, a lansiwyd gan Ganghellor y Trysorlys, George Osborne, yw cefnogi newid yn y ffordd yr anogir menywod a merched i ystyried gyrfa ym maes technoleg a pheirianneg a’r dewisiadau pwnc neu’r llwybrau galwedigaethol sy’n arwain atynt.

Mae Prifysgol Caerdydd yn un o nifer o addysgwyr a chynrychiolwyr diwydiant a’r llywodraeth i ymuno â’r ymgyrch ‘Eich Bywyd Chi’. Trwy wneud hynny, mae’r Brifysgol yn ymrwymo i weithredu mewn nifer o feysydd, gan gynnwys ymgysylltu mwy â phobl ifanc a chynyddu nifer y menywod sy’n gweithio yn y meysydd hyn.

Dywedodd yr Athro Karen Holford, Dirprwy Is-ganghellor a Phennaeth Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg: "Rwy’n falch iawn bod y Brifysgol wedi ymrwymo i’r ymgyrch bwysig ac amserol hon.

"Rydym ni eisoes yn gwneud llawer o waith da yn y maes hwn, gan gynnwys cefnogi mentrau fel yr ymgyrch WISE a’r rhaglen llysgenhadon STEM. Rydym ni wedi sefydlu Rhwydwaith Menywod mewn Gwyddoniaeth Caerdydd yn ddiweddar sy’n canolbwyntio ar hybu dilyniant parhaus a chydraddoldeb rhywiol. Mae hyn yn bwysig oherwydd ein bod ni’n ceisio sicrhau ein bod ni’n creu amgylchedd y mae menywod yn dymuno gweithio ynddo ac aros ynddo. Fodd bynnag, mae mwy i’w wneud o hyd, a thrwy ymrwymo i’r ymgyrch ‘Eich Bywyd Chi’, gallwn barhau i gynyddu nifer y bobl sydd â sgiliau technoleg a pheirianneg a fydd yn hanfodol i lwyddiant y Deyrnas Unedig fel economi fyd-eang."

Wrth siarad mewn digwyddiad lansio yn yr Amgueddfa Wyddoniaeth, dywedodd George Osborne: "Mae cefnogi twf mewn sectorau fel gwyddoniaeth, technoleg a pheirianneg yn rhan o’n cynllun tymor hir i gyflawni sicrwydd economaidd a thwf cynaliadwy.

"Bydd yr ymgyrch hon, sy’n dwyn ynghyd rhai o’r goreuon ym Mhrydain o ran busnesau, sefydliadau a llywodraeth, yn helpu i ysbrydoli pobl ifanc i swyddi yn y sectorau cyffrous hyn sy’n hanfodol i’n ffyniant economaidd."

Mae Wendy Sadler a Haley Gomez o’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth yn arwain cefnogaeth Caerdydd i’r ymgyrch ‘Eich Bywyd Chi’. Fel rhan o ymrwymiad y Brifysgol, bydd yr Ysgol, sydd eisoes yn gwneud llawer iawn o waith yn y maes hwn, yn ceisio cynnwys miloedd o ferched ysgol mewn gweithdai a digwyddiadau gwyddoniaeth ymarferol.

Yn gynharach eleni, lluniodd Wendy adroddiad ar gyfer Cyngor Cynghori ar Wyddoniaeth Cymru ynglŷn â gweithgarwch cyfoethogi addysg ac ymgysylltiad STEM yng Nghymru. Wrth sôn am ganfyddiadau’r adroddiad, dywedodd Wendy:

"Mae ein hymchwil yn awgrymu bod myfyrwyr yng Nghymru yn colli tir o gymharu â’u cymheiriaid yn y DU ac Ewrop o ran nifer y myfyrwyr sy’n dewis pynciau STEM ar lefel uwch – yn enwedig ym meysydd gwyddorau ffisegol a pheirianneg.

"Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno cyfres o argymhellion allweddol ar gyfer sut y gallwn wella yn y maes hwn. Mae’n ymdrin â chamau y gellid eu cymryd i wella ansawdd addysgu gwyddoniaeth yng Nghymru; yr hyn y gellir ei wneud i wella’r gweithgareddau cyfoethogi ac ymgysylltu ar gyfer myfyrwyr ysgol; a pha faterion sy’n ymwneud ag agweddau’r cyhoedd at wyddoniaeth a gallwn ennyn diddordeb oedolion mewn pynciau STEM.

"Mae cyhoeddiad heddiw gan George Osborne yn dangos bod y materion hyn yn berthnasol i’r DU gyfan. Mae camau pwysig yn cael eu cymryd, ac rwyf bellach yn edrych ymlaen at weithio gyda’r Prif Gynghorydd Gwyddonol ac aelodau’r Cyngor Cynghori ar Wyddoniaeth i wneud mwy o gynnydd yng Nghymru."

Dolenni cysylltiedig

Ymgyrch 'Eich Bywyd Chi'

Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg

Rhwydwaith Menywod mewn Gwyddoniaeth Caerdydd