Skip to content
Skip to navigation menu

English

Atgyfnerthu cysylltiadau’r Brifysgol â Japan

08 Ebrill 2010

Researchers in front of Main Building

Mae cysylltiadau rhyngwladol wedi’u hatgyfnerthu rhwng y Brifysgol a phedair prifysgol yn Japan drwy gynllun i hyfforddi ymchwilwyr talentog ym maes gwyddorau’r golwg i ddatblygu technegau ar gyfer rhagweld dechrau anableddau difrifol ar y llygad.

Yn rhan o ymdrechion Japan i wella ymchwil i rai o brif achosion problemau ar y llygad, mae Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg Caerdydd yn un o’r pum partner tramor sy’n cymryd rhan yn Rhaglen Sefydliadol Ymweliadau Tramor Ymchwilwyr Ifanc a ariennir gan Gymdeithas Japan er Hybu’r Gwyddorau (JSPS). Nod y rhaglen yw datblygu cydweithio rhyngwladol ar fater gwneud meinwe ar gyfer anableddau ar y llygad, megis glawcoma a chlefyd macwla sy’n gysylltiedig ag oedran.

Fel rhan o’r fenter, bydd chwe ymchwilydd ôl-raddedig o Brifysgol Raglywyddol Kyoto, prifysgolion Kyoto, Doshisha, a Kumamoto’n treulio rhwng dau a chwe mis yn yr Ysgol yn cynnal gwaith ymchwil ac yn derbyn hyfforddiant mewn llawer o agweddau ar ymchwil gwyddorau’r golwg sy’n ymwneud â’r gornbilen, y retina a’r lens dros y tair blynedd nesaf. Bydd hyn yn cynnwys bioleg strwythurol, bioleg celloedd a matrics, a bioleg synthetig.

Daw’r myfyriwr ymchwil ôl-raddedig cyntaf, a fydd yn cyrraedd ym mis Gorffennaf, o Ysgol Raddedigion Gwyddorau Bywyd a Meddygol ym Mhrifysgol Doshisha yn Kyoto. Bydd ei gwaith ymchwil yn ymchwilio i ddefnydd microsgopeg trosglwyddo electronau tri dimensiwn i astudio newidiadau i gelloedd a matrics o ran gwella clwyfau ar y gornbilen.

Mae Rhaglen Sefydliadol JSPS ar gyfer Ymweliadau Tramor Ymchwilwyr Ifanc yn cefnogi prifysgolion o Japan a sefydliadau ymchwil eraill i gynnig cyfleoedd i fyfyrwyr israddedig a graddedig, myfyrwyr ôl-ddoethurol, cymdeithion ymchwil, athrawon cynorthwyol, darlithwyr ac ymchwilwyr ifanc cyfatebol eraill i fynd dramor i brif sefydliadau eraill at ddiben cynnal gweithgareddau ymchwil.

Dywedodd yr Athro Andrew Quantock, Cyfarwyddwr Ymchwil yn yr Ysgol: "Bydd y rhaglen yn datblygu gallu’r ymchwilwyr hyn i gynnal astudiaethau sylfaenol y gellir eu rhoi ar waith mewn lleoliad clinigol. Bydd dod i Gaerdydd yn golygu y caiff y myfyrwyr hyn y cyfle i astudio mewn amgylchedd ymchwil rhyngwladol, ac ochr yn ochr â gwyddonwyr sy’n rhagori ym maes ymchwil gwyddorau’r golwg.

"Bydd yr Ysgol a’n hymchwilwyr yn cael budd drwy weithio gyda gwyddonwyr o brifysgolion gorau Japan, gan rannu syniadau ac arbenigedd, yn ogystal â datblygu polisi rhyngwladoli’r Ysgol."

Yr Athro Shigeru Kinoshita sy’n Gadeirydd yr Adran Offthalmoleg ym Mhrifysgol Raglywyddol Meddygaeth Kyoto ac yn Athro er Anrhydedd adnabyddus yng Nghaerdydd sy’n arwain y rhaglen a bu’n gweithio gyda’r Athro Quantock i ddiogelu rôl Caerdydd. Dywedodd: "Gobeithiaf y bydd y myfyrwyr yn cael y pŵer i gysylltu gwaith ymchwil sylfaenol a gwaith clinigol â’i gilydd. Mae’n rhaid i’r prosiect hwn fod yn ymarferol fel bod meddygon yn rhoi’r wybodaeth feddygol a’r profiad gorau i’r cyhoedd."

Disgwylir i gyfanswm o 42 o ymchwilwyr o Japan gael budd o’r rhaglen fyd-eang. Partneriaid rhyngwladol yn y cynllun yw Prifysgol Harvard ac UCSD yn UDA, Prifysgol Genedlaethol Singapôr, ac ynghyd â Chaerdydd yn Ewrop, prifysgolion Lausanne ac Erlangen.

Yn 2009, treuliodd, dau fyfyriwr o Gaerdydd ym Mhrifysgol Raglywyddol Feddygaeth Kyoto a Phrifysgol Doshisha yn Kyoto’n cysgodi clinigau arbenigol gwahanol yn Ysbyty’r Athrofa megis clinigau llygaid sych, cornbilennau, retinâu, a glawcoma a bydd y cynllun a noddir gan yr Ysgol yn parhau unwaith eto yr haf hwn.

Yn 2010, mae Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg Caerdydd yn dathlu 75 mlynedd o addysgu opteg ac optometreg yng Nghaerdydd.

Pennawd:

Yr Athro Noriko Koizumi (trydydd ar y dde), gyda chydweithwyr o Brifysgol Doshisha yn Kyoto gyda’r Athro Keith Meek, Pennaeth y Grŵp Bioffiseg Strwythurol yn OPTOM (trydydd ar y chwith) a’r Athro Andrew Quantock (ail ar y dde) yng Nghaerdydd yr haf diwethaf. Bydd Mayumi Yamamoto (ail ar y chwith) yn ymuno â’r Grŵp ym mis Gorffennaf ar gyfer taith gyfnewid dri mis fel rhan o gynllun newydd wedi’i ariannu gan JSPS.

Tags