Skip to content
Skip to navigation menu

English

Apêl yr Is-ganghellor

13 Mai 2014

Cyfarfu Is-ganghellor y Brifysgol â dyngarwyr o bob cwr o’r wlad dros y penwythnos, er mwyn diolch iddynt am eu cefnogaeth sydd wedi arwain at addo dros £4M i’r Brifysgol, a hynny eleni yn unig.

Ar y Diwrnod Rhoddwyr cyntaf un, daethpwyd ynghyd â chefnogwyr y Brifysgol a buddiolwyr ar ffurf myfyrwyr ac academyddion, mewn ymgais at arddangos yr effaith amhrisiadwy y mae rhoddion dyngarol wedi’i chael ar amrywiaeth o weithgareddau yn y Brifysgol, gan gynnwys cyllid i ysgoloriaethau, codi adeiladau newydd yn y Brifysgol, a helpu i fynd i’r afael â heriau mawr cymdeithas drwy ei hymchwil.

"Mae’r rhoddion dyngarol a gawn yn cynnig gwir gyfle i gymdeithas fynd i'r afael â rai o broblemau mawr ein cyfnod - o glefydau fel Alzheimer a chanser i ddatrys prinderau adnoddau, argyfyngau ynni a’r bwlch cynyddol rhwng y cyfoethog a’r tlawd," meddai’r Is-ganghellor, yr Athro Colin Riordan.

VC - Colin Riordan web


Ychwanegodd: "Mae addysg uwch yn darparu’r gweithgareddau a’r seilwaith sydd eu hangen i sicrhau cynnydd cymdeithasol, gan gysylltu ystod eang o ddiddordebau a brwdfrydedd gan roddwyr o bedwar ban. Mae’r ysgoloriaethau, y cymrodoriaethau a’r bwrsariaethau sy’n bosibl yn sgil haelioni rhoddwyr yn newid bywydau myfyrwyr ac yn gwella eu cyfleoedd bywyd. Maent yn eu gwneud yn fwy cyflogadwy, yn eu cyflwyno i gymuned fyd-eang ac yn agor pob math o ddrysau iddynt.                    

"Mae’r Diwrnod Rhoddwyr yn gyfle i’r Brifysgol ddangos ei diolchgarwch i’n rhoddwyr ac arddangos yr ymchwil a alluogwyd ganddynt, heb sôn am y buddion y mae’n parhau i’w rhoi i’n cymdeithas. Rwy’n deisyfu ar ein rhoddwyr i ddal ati i roi ac ar eraill i wneud yr un peth - ni ellir amgyffred hyd a lled gwerth y gwaith dyngarol."

Mae rhoddion eisoes wedi darparu’r cyfalaf angenrheidiol i ariannu nifer o weithgareddau ymchwil hanfodol yn y Brifysgol. Yn sgil un gymynrodd ddiweddar gan Rhiannon Maxwell, roedd modd datblygu Ystafelloedd Meithrin Meinwe yn yr Ysgol Biowyddorau, ac oherwydd rhodd gan Syr Stanley Thomas, bu’r Ysgol Meddygaeth yn gallu prynu’r cyfarpar diweddaraf un ar gyfer trin arthritis.


Bydd un rhodd sylweddol gan Sefydliad Jane Hodge i Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd (ECSCRI) y Brifysgol yn galluogi’r sefydliad i ddenu Cymrawd Ymchwil a myfyriwr PhD newydd i gyfrannu at ymdrechion y sefydliad i ddod o hyd i ateb bôn-gelloedd i drin canser. "Mae hwn yn rhodd anhygoel o hael," meddai’r Athro Alan Clarke, Cyfarwyddwr ECSCRI. "Bydd y ffaith y gallwn alw ar Gymrawd Ymchwil arall yn golygu y byddwn gam yn agosach at wireddu ein gweledigaeth, sef posibiliadau datblygu therapïau wedi’u teilwra neu ‘feddyginiaeth wedi’i phersonoli’ i gleifion sy’n dioddef o ganser. Rydym yn ddiolchgar i Sefydliad Jane Hodge am ei gefnogaeth ac edrychwn ymlaen at rannu ein datblygiadau gyda’r sefydliad dros y blynyddoedd sydd i ddod."

Dywedodd Sarah Price, Cyfarwyddwr Dros Dro’r Is-adran Datblygiad a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr: "Mae’r Is-adran Datblygiad a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr yn chwarae rhan gynyddol o ran ehangu ffynonellau incwm i Brifysgol Caerdydd drwy chwilio am roddion dyngarol. Mae magu perthynas â’n cefnogwyr a diolch yn briodol i roddwyr yn rhan allweddol o sicrhau’r cynaliadwyedd ariannol tymor hir drwy strategaeth ‘Ffordd Ymlaen’ y Brifysgol."

Denodd y digwyddiad bron i gant o westeion, a thros 80 o roddwyr yn eu plith, a hwythau wedi teithio o bob cwr o’r DU i ddathlu’r effaith y mae rhoddion dyngarol wedi’i chael yn y Brifysgol.                                                               

Dolenni perthnasol:

Datblygiad a Chyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd

 

Tags