Skip to content
Skip to navigation menu

English

Trais a cham-drin domestig

03 Rhagfyr 2012

Violence and domestic abuseYr Athro Jonathan Shepherd

Mae dau o ysgolheigion Prifysgol Caerdydd wedi bod yn llywio cynigion deddfwriaethol sy’n ceisio atal trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghymru.

Roedd Dr Amanda Robinson o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol a’r Athro Jonathan Shepherd o’r Ysgol Ddeintyddiaeth yn rhan o Grŵp Gorchwyl a Gorffen Llywodraeth Cymru ar gyfer Bil Trais yn erbyn Menywod a Cham-drin Domestig (Cymru).

Amcangyfrifir bod cam-drin domestig ar ei ben ei hun yn costio dros £800 miliwn yng Nghymru bob blwyddyn. Lansiwyd y Papur Gwyn gan Carl Sargeant, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau, ac mae’n cyflwyno neges glir fod ymyrraeth gynnar yn angenrheidiol er mwyn osgoi baich ariannol enfawr ar wasanaethau cyhoeddus yn ogystal â lleihau’r effaith emosiynol a chorfforol ddinistriol ar ddioddefwyr.

Bwriad y Bil yw rhoi sylfaen gyfreithiol i’r tair thema ganlynol:

·         Arweinyddiaeth gryfach ar draws Gwasanaethau’r Sector Cyhoeddus yng Nghymru. Dylai fod yn annibynnol, yn gallu monitro a herio cyflawniad, yn ogystal â rhoi trosolwg strategol

·         Addysg ac ymwybyddiaeth well o’r ‘crud i’r bedd’ ar gyfer y cyhoedd, staff rheng flaen a gweithwyr proffesiynol

·         Cryfhau a chyfuno gwasanaethau cyson, effeithiol ac o safon

Mae’r cynigion yn y tri maes hyn yn cynnwys penodi Cynghorydd Gweinidogaethol Annibynnol i Atal Trais yn erbyn Menywod (y penodiad cyntaf o’i fath yn y DU); cyflwyno addysg am gydberthnasoedd iach ym mhob ysgol; adolygiad annibynnol o wasanaethau i ddioddefwyr er mwyn llywio dull ariannu a chyfeiriad strategol yn y dyfodol; paratoi Fframwaith Hyfforddiant Cenedlaethol fel bod staff rheng flaen yn cael eu hyfforddi mewn modd cyson ledled Cymru, yn ogystal â rhoi dyletswydd ar gyflogwyr y sector cyhoeddus i gael polisi yn y gweithle ynglŷn â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Violence and domestic abuseDr Amanda Robinson

Roedd gan Dr Amanda Robinson rôl allweddol yn y Grŵp Gorchwyl a Gorffen, a hi oedd prif awdur adroddiad cynhwysfawr sy’n seiliedig ar dystiolaeth a gyhoeddwyd ochr yn ochr â Phapur Gwyn Llywodraeth Cymru. Wrth sôn am ei gwaith, dywedodd Dr Robinson: "Mae cryn edrych ymlaen wedi bod at y Bil hwn ledled y DU, Ewrop a thu hwnt, oherwydd ei werth symbolaidd a’i gynnwys ymarferol. Mae Llywodraeth Cymru’n gosod esiampl arloesol y gall pob un ohonom ymfalchïo ynddi. Mae fy nghysylltiad â’r broses ddeddfwriaethol wedi bod yn ddiddorol dros ben ac yn fraint, ac rwy’n edrych ymlaen at barhau â’r gwaith."

Meddai’r Athro Shepherd, sy’n llawfeddyg ac yn cyfeirio grŵp ymchwil y Brifysgol am drais, "Mae hwn wedi bod yn gyfle i’w groesawu i drosglwyddo gwybodaeth a luniwyd gan y Brifysgol yn gyflym ac yn uniongyrchol i bolisi’r Llywodraeth. Mae ein prosesau newydd ar gyfer canfod mwy o bobl mewn unedau damweiniau ac achosion brys a anafwyd mewn trais domestig, yn ogystal â darparu’r cyfrinachedd sydd ei wir angen arnynt, yn enghreifftiau pwysig sy’n rhoi manteision eang."

Dolenni cysylltiedig

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Ysgol Ddeintyddiaeth

Mwy am yr Ymgynghoriad