Skip to content
Skip to navigation menu

English

Anafiadau o achos trais yn syrthio 12 y cant

24 Ebrill 2008

Syrthiodd trais difrifol yn sydyn yng Nghymru a Lloegr yn 2007, yn ôl astudiaeth flynyddol Grŵp Ymchwil Trais a Chymdeithas o anafiadau perthynol i ymosodiadau.

Canfu’r astudiaeth gwymp o 12 y cant mewn mynediad yn ymwneud â thrais i adrannau Damwain a Brys ysbytai o’u cymharu â’r flwyddyn flaenorol. Amcangyfrifwyd i 322,000 o bobl fynychu adrannau damweiniau ysbytai ar ôl ymosodiadau - 43,000 yn llai nag yn 2006.

Mae’r canlyniadau’n cadarnhau canfyddiadau’r Grŵp y llynedd, sef nad oedd llacio’r deddfau trwyddedu wedi arwain at gynnydd yn y lefelau o drais.

Dadansoddodd y tîm ymchwil data mynychiad a godwyd o sampl o adrannau damwain a brys ledled Cymru a Lloegr, gan gynnwys ysbytai dinasoedd mawr. Canfuwyd bod gostyngiad yn yr ymosodiadau ar oedolion gwrywaidd a benywaidd o bob grŵp oed.

Roedd dynion ifanc yn parhau â’r mwyaf tebygol o ddioddef ymosodiad, gyda’r lefelau trais ar eu huchaf ar ddydd Sadwrn a dydd Sul. Fodd bynnag, gwelwyd cwymp hyd yn oed yn y grŵp18-30 oed mewn ymosodiadau treisgar, i lawr o amcangyfrifiad o 173,433 o ddioddefwyr anafiadau yn 2006 i 148,000 yn 2007.

Yr unig grŵp yn y boblogaeth lle gwelwyd cynnydd mewn anafiadau mewn perthynas â thrais oedd plant o oed 0 hyd 10, lle'r oedd y digwyddiadau wedi mwy na dyblu. Amcangyfrifwyd i 8,067 o blant ddioddef anafiadau yn 2007, i fyny o 3,805 y flwyddyn flaenorol.

Dywedodd yr Athro Jonathan Shepherd, cyfarwyddwr y Grŵp Ymchwil Trais a Chymdeithas, a fu’n arloesi’r defnydd o ddata Damweiniau ac Achosion Brys wrth ymchwilio tueddiadau: "Llynedd gwelsom gwymp o 2 y cant mewn anafiadau difrifol berthynol i ymosodiadau, gan awgrymu nad oedd Deddf Trwyddedu 2005 wedi cael yr effaith y pryderwyd yn ei gylch ar ymosodiadau yng nghanol y ddinas. Mae’r cwymp o 12 y cant eleni’n cadarnhau hynny.

"Mae ein hastudiaeth flynyddol o drais bellach wedi recordio cwymp cyson er 2000. Mae data Damwain ac Achosion Brys yn awgrymu bod trais yn gyffredinol yn dod o dan reolaeth, efallai drwy blismona a dargedwyd yn well a gwaith Partneriaethau Gostwng Troseddau ac Anhrefn lleol.

"Y duedd sy’n peri gofid yn yr arolwg eleni yw’r cynnydd mewn ymosodiadau ar blant ifanc, er bod y niferoedd cyffredinol yn dal yn isel. Nid yw’n glir a achosir y cynnydd hwn gan rieni a gofalwyr – mae tystiolaeth hefyd bod trais rhwng plant mewn ysgolion a lleoedd cyhoeddus o bosib yn gyfrifol yn ogystal. Beth bynnag yw’r achos, dylid gwella rolau asiantaethau diogelu plant, fel yr heddlu, y GIG ac awdurdodau lleol, er mwyn mynd i’r afael â’r broblem hon."