Skip to content
Skip to navigation menu

English

Anafiadau oherwydd trais yn codi mwy na chwech y cant ar draws Cymru a Lloegr

22 Ebrill 2009

Mae trais difrifol yng Nghymru a Lloegr wedi codi am y tro cyntaf mewn saith mlynedd, yn ôl astudiaeth flynyddol Grŵp Ymchwil Trais a Chymdeithas o anafiadau cysylltiedig ag ymosodiadau.

Darganfu’r astudiaeth gynnydd o 6.6 y cant mewn derbyniadau cysylltiedig â thrais i adrannau brys ysbytai yn 2008, o’u cymharu â’r flwyddyn gynt, a oedd wedi gweld gostyngiad cyflym o 12 y cant. Mynychodd amcangyfrif o 351,468 o bobl adrannau damweiniau ysbytai yng Nghymru a Lloegr yn dilyn ymosodiadau - 21,000 yn fwy nag yn 2007.

Dadansoddodd y tîm ymchwilio, sydd wedi’i leoli yn yr Ysgol Ddeintyddiaeth, ddata presenoldeb o sampl cynrychioliadol o adrannau brys ar draws Cymru a Lloegr, gan gynnwys ysbytai dinasoedd mawr. Gwnaethant ddarganfod bod ymosodiadau ar ddynion a menywod rhwng 31 a 50 mlwydd oed wedi cynyddu – gyda chyfraddau ymhlith menywod a oedd angen triniaeth yn cynyddu mwy nag ymhlith dynion.

Yn gyffredinol, roedd ymosodiadau ar ddynion yn parhau i fod yn fwyaf tebygol, gyda’r lefelau trais uchaf ar ddydd Sadwrn a dydd Sul. Y grŵp oedran 18-30 mlwydd oed oedd yn parhau dan fwyaf o berygl o ddioddef ymosodiadau treisgar, cynnydd o tua thri a hanner y cant yn 2008.

Dangosodd pob grŵp oedran, ar wahân i’r rheiny rhwng 0-17 mlwydd oed, gynnydd mewn derbyniadau i adrannau brys a oedd yn gysylltiedig â thrais. Dioddefodd amcangyfrif o 58,268 o blant anafiadau yn 2008, i lawr o 67,741 yn y flwyddyn flaenorol.

Cyhoeddir yr astudiaeth annibynnol heddiw (dydd Mercher, 22 Ebrill), i gyd-daro ag ystadegau chwarterol y Swyddfa Gartref, sy’n cael eu casglu o gofnodion yr heddlu ac Arolwg Troseddu Prydain.

Dywedodd cyfarwyddwr y Grŵp Ymchwil Trais a Chymdeithas, yr Athro Jonathan Shepherd, a arloesodd yn null y Grŵp o ddefnyddio data adrannau brys i fesur tueddiadau o ran trais: "Mae ein hastudiaeth drais flynyddol wedi cofnodi cynnydd mewn anafiadau difrifol am y tro cyntaf er 2001. Mae’r ffigyrau diweddaraf hyn yn parhau i fod yn is na’r amcangyfrif o 364,000 o bobl a geisiodd driniaeth feddygol yn dilyn trais yn 2006 ac mae’r tueddiad cyffredinol yn parhau i fod i lawr.

"Bu cwymp calonogol a chyflym mewn anafiadau difrifol cysylltiedig â thrais yn 2007, a oedd yn awgrymu nad oedd deddfau trwyddedu llac wedi cael yr effaith a bryderwyd ar ymosodiadau yng nghanol dinasoedd, a bod mentrau fel Partneriaethau Gostwng Troseddau yn llwyddo. Fodd bynnag, yr hyn y mae canlyniadau 2008 yn eu dangos yw bod gan bolisïau atal troseddu ac asiantaethau cyflwyno dipyn o ffordd i fynd o hyd cyn bod trais yn y DU o dan reolaeth yn iawn."

Fodd bynnag, y darlun mawr cyffredinol yw, er 2000, mae gostyngiad cyffredinol o 24 y cant wedi bod mewn ymosodiadau treisgar yng Nghymru a Lloegr. Yn 2001, roedd amcangyfrif o 499,800 o ymosodiadau a oedd angen triniaeth mewn adrannau brys, sydd wedi gostwng i 351,000 yn 2008. Roedd amcangyfrif o 148,700 yn llai o ymosodiadau yn 2008 nag yn 2001."