Skip to content
Skip to navigation menu

English

Mordaith o ddarganfod

23 Gorffennaf 2009

Mae Ed Miliband, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ynni a Newid Hinsawdd, wedi cael golwg agos ar Aber Afon Hafren, trwy garedigrwydd y Brifysgol.

Roedd yr Ysgrifennydd Gwladol ar fwrdd llong ymchwil ac addysgu’r Brifysgol, Guiding Light, a aeth ag ef ar fordaith o Fae Caerdydd i weld un o’r llinellau arfaethedig ar gyfer Arglawdd Afon Hafren. Mae’r Adran dros Ynni a Newid Hinsawdd yn ymgynghori ar ddewisiadau am gynllun pŵer llanw posibl yn Aber yr Afon ar hyn o bryd. Tra oedd yng Nghaerdydd ar gyfer cyfarfod cabinet, roedd Mr Miliband wedi gofyn am gael cyfle i fynd allan i weld un o’r ardaloedd sy’n cael eu hastudio.

Roedd nifer o academyddion y Brifysgol sy’n arbenigo mewn amrywiaeth o faterion cynaliadwyedd ar fwrdd y llong gyda’r Ysgrifennydd Gwladol hefyd. Fe wnaeth Dr Chris Wooldridge, darlithydd ac ymchwilydd mewn daearyddiaeth forol, a oedd hefyd yn feistr ar y cwch, roi esboniad i Mr Miliband ynghylch llif y llanw yn yr ardal. Fe wnaeth ei gydweithwyr yn Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol a’r ecolegydd microbaidd, yr Athro John Parkes, a’r Athro Joe Cartwright, arbenigwr ar fasnau gwaddodol, hefyd friffio’r gweinidog.

Fe wnaeth yr Ysgrifennydd Gwladol gyfarfod â dau arbenigwr o’r Ysgol Beirianneg hefyd. Soniodd yr Athro Roger Falconer, sydd ar y panel o arbenigwyr ar gyfer Astudiaeth Dichonoldeb Pŵer Llanw Aber Afon Hafren, am ei waith yn modelu’n fanwl effaith prosiectau arfaethedig pŵer y llanw yn yr aber. Yr Athro Nick Jenkins yw cyfarwyddwr Sefydliad Ynni’r Ysgol ac mae newydd gael ei benodi i arwain astudiaeth ledled y DU ar gyflenwi ynni cynaliadwy.

Roedd yr Athro Steve Ormerod o’r Ysgol Biowyddorau, y mae ei ymchwil yn edrych ar fioamrywiaeth ac ecosystemau, hefyd ar fwrdd y llong. Soniodd wrth Mr Miliband am ecoleg Aber Afon Hafren.

Dywedodd yr Athro Terry Rees, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd: "Fe wnaeth yr Ysgrifennydd Gwladol allu clywed oddi wrth rai o’n harbenigwyr rhyngwladol mewn peirianneg, bioamrywiaeth a gwyddoniaeth forol, gan roi ystod eang o fewnwelediad iddo ar y syniadau diweddaraf mewn ymchwil cynaliadwyedd. Fe wnaethom ni hefyd, trwy ein llong ddysgu ac ymchwil unigryw, Guiding Light, allu dangos i’r Ysgrifennydd Gwladol y cefndir morol ac ecolegol i benderfyniad terfynol y Llywodraeth ar gynllun llanw ar gyfer Afon Hafren."

Fe wnaeth Cyfarwyddwr Ynni a Diwydiant Cynaliadwy Cymru Llywodraeth Cynulliad Cymru, Dr Ron Loveland, ymuno â’r fordaith hefyd.

Ar yr un pryd, croesawodd y Brifysgol ymweliad gan Ysgrifennydd y Cabinet a Phennaeth y Gwasanaeth Sifil Cartref, Syr Gus O’Donnell, a oedd hefyd yng Nghaerdydd fel rhan o gyfarfod Cabinet Gordon Brown yng Nghymru.

Yn sgil yr ymweliad, a oedd yn cynnwys taith o gyfleuster addysgu ac ymchwil trawiadol yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg, galluogwyd Syr Gus i gael ei friffio ar y datblygiadau arfaethedig ar draws y Brifysgol i drawsnewid yr amgylchedd gwaith ar draws yr ystâd, gan ei helpu i sefydlu ei hun yn un o’r prifysgolion mwyaf blaenllaw yn y byd.

Cyflwynwyd gweledigaeth y Brifysgol ar gyfer y rhaglen buddsoddi cyfalaf gyffrous, Gorwelion Campws, gan gynnwys ei thrydydd campws sydd yn osodiad canolog, gan yr Athro Malcolm Jones, y Dirprwy Is-Ganghellor, Iechyd ac Ystadau. Gwelodd Mr O’Donnell safle arfaethedig ‘Adeilad y Porth’ a fydd yn dod yn ‘ddrws blaen’ ar gyfer y campws cyfan.

Newyddion Cysylltiedig

Tags