Skip to content
Skip to navigation menu

English

“Galwad ddihuno” i seiciatryddion

28 Mehefin 2008

Mae seiciatreg ym Mhrydain yn wynebu "argyfwng hunaniaeth", yn ôl erthygl yn rhifyn Gorffennaf 2008 o’r British Journal of Psychiatry.

Mae awduron yr erthygl, gan gynnwys rhai o Athrawon mwyaf blaenllaw Prydain – yn eu plith, yr awdur blaen yr Athro Nick Craddock o’r Ysgol Feddygaeth – yn hawlio bod ansawdd gofal cleifion dan fygythiad oherwydd y newidiadau diweddar yn y GIG. Yn benodol, mae’r gwelliannau diweddar sydd i’w croesawu mewn gofal seicogymdeithasol wedi arwain yn anfwriadol at danseilio ymagweddau meddygol at ddiagnosis a thriniaeth.

Y canlyniad yw ‘datganoliad ymgripiol meddygaeth’ sy’n niweidio gallu seiciatryddion i ddarparu gofal seiciatrig rhagorol.

Mae’r arbenigwyr yn galw am well dealltwriaeth a chydnabyddiaeth o'r rhan allweddol sydd gan seiciatreg wrth reoli pobl â salwch meddwl. Mae’r blaenoriaethau’n cynnwys:

  • Cynnal a gwella sgiliau, cyfleusterau ac adnoddau er mwyn gwneud yn siŵr fod gwasanaethau seiciatrig yn darparu rhagoriaeth o ran diagnosis a gofal meddygol yn ogystal â gofal seicolegol a chymdeithasol.
  • Cydnabod y berthynas bwysig ac agos rhwng salwch seiciatrig a salwch nad yw’n seiciatrig a gwneud yn siŵr fod ffactorau corfforol yn ogystal â ffactorau seicolegol a chymdeithasol yn cael ystyriaeth lawn wrth asesu a rheoli.
  • Sicrhau bod cleifion sy’n cael eu cyfeirio gan eu meddyg teulu yn derbyn asesiad trwyadl ac eang gan berson proffesiynol a gafodd hyfforddiant trylwyr fel bod y rheolaeth fwyaf priodol yn cael ei gweithredu cyn gynted ag y modd.
  • Ymdrechu i gael gwasanaethau ac ymyriadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth gadarn a diduedd yn hytrach na delfrydiaeth wleidyddol neu ymlyniad tynn wrth ysgolion o feddwl penodol.

Dywedodd yr Athro Craddock, o adran meddygaeth seicolegol yr Ysgol: "Mae’r ymdrechion didostur i fychanu pwysigrwydd meddygaeth yn seiciatreg y GIG eisoes yn golygu rhoi llawer o gleifion dan anfantais ac mae’n cynyddu yn hytrach na lleihau gwarth y rhai â salwch meddwl.

"Wrth i’r ddealltwriaeth o glefydau dynol cymhleth gynyddu'n gyson, mae yna wir berygl y bydd yr ymbellhau diweddar oddi wrth ymagweddau biofeddygol at salwch seiciatrig yn gyrru cleifion fwyfwy i’r cyrion mewn cymhariaeth â'r rhai sy’n dioddef o salwch corfforol."

Tags