Skip to content
Skip to navigation menu

English

Enwi meddygon gorau Cymru

20 Ebrill 2012

Wales' BEST Docs Names MBYr Athro Derek Gallen a Dr Mick Button

Mae Deoniaeth Cymru, yn yr Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig, wedi anrhydeddu dau feddyg o Gymru am eu rhagoriaeth wrth hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o broffesiynolion meddygol ledled Cymru.

Cafodd Dr Mick Button, sy’n Oncolegydd Clinigol Ymgynghorol yng Nghanolfan Ganser Felindre, Caerdydd, a Dr John Rees, sy’n feddyg teulu/Cyfarwyddwr Dysgu yn y Gymuned yn Nhŷ Cerian yn Llanymddyfri, eu henwi’n Oruchwylwyr Addysgol a Hyfforddwyr y Flwyddyn yng Ngwobrau BEST 2011.

Mae’r Gwobrau gan Ddeoniaeth Cymru yn rhan o fenter a lansiwyd gan raglen ‘Goruchwylio’r Llwybr i Ragoriaeth’ y Ddeoniaeth.

Nod y rhaglen yw sicrhau rhagoriaeth mewn hyfforddiant meddygol drwy ddatblygu a chefnogi Goruchwylwyr Addysgol a Chlinigol o ansawdd uchel ledled Cymru.

Roedd yr holl feddygon o dan hyfforddiant yng Nghymru’n gallu enwebu ymgynghorydd, deintydd neu feddyg teulu sydd wedi perfformio’n rhagorol yn eu barn nhw.

Dywedodd Dr John Rees: "Mae hwn yn anrhydedd wirioneddol i mi. Yn aml, mae sgiliau addysgu uwch-feddygon yn cael eu tanbrisio o gymharu â sgiliau clinigol ac ymchwil. Os ydym eisiau i feddygon y dyfodol barhau i fod yn hyfedr, mae angen i hyn newid ac rwy’n gobeithio y bydd y wobr hon yn helpu i unioni’r fantol."

Wales' BEST Docs Names JRYr Athro Derek Gallen a Dr John Rees

Dywedodd Dr Mick Button: "Rwy’n teimlo’n freintiedig iawn i ennill gwobr BEST 2011. Credaf fod cael gwobr ar gyfer addysgu’n dangos gwir ymrwymiad gan Ddeoniaeth Cymru i hyfforddiant a mentora meddygon ifanc yng Nghymru, sy’n cydnabod pwysigrwydd addysg o ansawdd er budd ein cleifion a’n cydweithwyr iau. Mae cael fy enwebu am y wobr gan fy hyfforddai a derbyn y wobr gan fy nghyfoedion yn anrhydedd gwirioneddol."

Hefyd anrhydeddwyd Dr Bleddyn Davies, sy’n Feddyg Ymgynghorol yn Ysbyty’r Tywysog Siarl, Merthyr, a Dr Colin Griffiths, sy’n Ymarferydd Deintyddol Cyffredinol gyda Glenhaven Dental Care yng Nghaerdydd, â gwobrau am eu cyfraniad i Oruchwyliaeth Addysgol.

Cyhoeddwyd Gwobrau Athro Clinigol y Flwyddyn Grŵp Dysgu BMA Cymru Wales/BMJ 2012 hefyd a’r enillydd oedd meddyg ymgynghorol yng Ngogledd Cymru, Mr Philip Banfield, a enillodd y wobr fawreddog hon.

Dywedodd Deon yr Ôl-raddedigion, yr Athro Derek Gallen: "Mae hwn yn ddigwyddiad blynyddol sylweddol yng nghalendr Deoniaeth Cymru. Mae goruchwylwyr addysgol meddygol a hyfforddwyr Cymru’n chwarae rhan hanfodol wrth ddarparu hyfforddiant o ansawdd uchel ar gyfer ein meddygon sy’n ymuno â’r proffesiwn ac annog mwy o hyfforddeion i ystyried Cymru fel lle i weithio a byw. Mae’r Wobr hon yn arwain y ffordd i gydnabod eu rôl bwysig a dylanwadol iawn."

Mae’r Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig yn gyfrifol am gomisiynu, goruchwylio a monitro darpariaeth addysg a hyfforddiant ar gyfer tua 2,600 o feddygon a deintyddion mewn swyddi hyfforddi ôl-raddedig yn y GIG ledled Cymru.

Dolenni cysylltiedig:

Yr Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig – www.walesdeanery.org