Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cymru ar frig y dosbarth

24 Medi 2012

MEPImage175Mae’r Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, wedi cyfarfod ag Athrawon Newydd Gymhwyso (ANGon) sydd wedi mynegi diddordeb mewn rhaglen gradd Meistr newydd a fydd yn rhoi Cymru ar flaen y gad yn rhyngwladol o ran datblygiad proffesiynol athrawon.

Bydd cofrestru’n agor ar gyfer gradd Meistr mewn Ymarfer Addysgol (MYA) flaenllaw Llywodraeth Cymru ar ddiwedd mis Medi 2012, ond mae ANGon wedi gallu mynegi diddordeb ers dechrau’r tymor.

Cynlluniwyd y radd MYA i godi safonau yn ein hysgolion ac mae’n canolbwyntio ar dair blaenoriaeth genedlaethol y Gweinidog Addysg, sef llythrennedd, rhifedd, a lleihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad.

Mae’r rhaglen yn cael ei hachredu, ei darparu a’i dyfarnu gan gynghrair o Sefydliadau Addysg Uwch sef Prifysgolion Caerdydd, Bangor ac Aberystwyth a Sefydliad Addysg Prifysgol Llundain, a bydd yn arwain at ddyfarniad gradd meistr gan Brifysgol Caerdydd.

Gan siarad cyn ymweliad ag Ysgol Gyfun Cas-gwent i gwrdd ag ANGon, dywedodd Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg:

"Er mwyn codi safonau a pherfformiad mewn ysgolion ledled Cymru mae angen i ni fod yn datblygu athrawon medrus iawn, sydd yn brofiadol a hyderus yn yr ystafell ddosbarth, ac yn gallu darparu addysgu effeithiol o ganlyniad.

"Rydym wedi creu’r radd MYA drwy weithio’n agos gyda’r proffesiwn a gwrando ar yr hyn y maen nhw’n teimlo sydd ei angen ar ANGon. Yn sgil mwy o brofiad proffesiynol manwl, rydym yn darparu rhaglen sy’n unigryw i Gymru ac a fydd yn ein rhoi ar flaen y gad o ran datblygiad proffesiynol athrawon yn y DU ac yn rhyngwladol."

Caiff y rhaglen ei hariannu gan Lywodraeth Cymru, ac fe’i cynlluniwyd i fod yn ymarferol dros ben, gan dynnu i raddau helaeth ar brofiad yr athrawon eu hunain yn yr ystafell ddosbarth a’u datblygiad proffesiynol parhaus. Mae’r modiwlau’n amrywio o Reoli Ymddygiad i Arweinyddiaeth.

Bydd y ANGon yn cael eu cefnogi gan fentoriaid sy’n ymarferwyr profiadol neu unigolion sydd â phrofiad diweddar a pherthnasol mewn ymarfer addysgol. Bydd gan y Mentoriaid rôl allweddol wrth gefnogi ANGon trwy gydol eu blwyddyn Sefydlu a thair blynedd y rhaglen gradd Meistr; byddant yn darparu cymorth, cyngor a hyfforddiant o ansawdd uchel er mwyn galluogi ANGon i ddatblygu eu hymarfer.

Dywedodd yr Athro Amanda Coffey, Dirprwy Gyfarwyddwr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Caerdydd, a’r arweinydd ar y radd MYA ar gyfer Prifysgol Caerdydd: "Bydd y rhaglen gradd MYA yn rhoi cyfle unigryw i ANGon yng Nghymru fanteisio ar adnoddau a mentora o ansawdd uchel i wella eu hymarfer yn yr ystafell ddosbarth. Bydd ANGon a’u hysgolion yn elwa ar raglen gyfoethog a chefnogol, yn seiliedig ar y dystiolaeth ymchwil ddiweddaraf."

Hefyd bydd yr ANGon yn cael eu cefnogi gan lwyfan ar-lein newydd sydd ar gael ar y wefan newydd Dysgu Cymru. Mae’r safle’n adnodd ar gyfer pob ymarferwr dysgu, ac fe’i cynlluniwyd fel "siop un stop" o wybodaeth hanfodol i’w rôl, a aeth yn fyw ddydd Llun 24 Medi 2012.

Bydd safle Dysgu Cymru’n casglu holl ddogfennau perthnasol Llywodraeth Cymru ac Estyn ynghyd ar gyfer athrawon ar un safle. Hefyd, bydd y safle’n cynnwys dogfennau ymchwil o ansawdd uchel i wella sgiliau addysgu, ac adran newyddion gyda’r cyhoeddiadau, datganiadau Gweinidogol, ymgynghoriadau a digwyddiadau diweddaraf ar gyfer athrawon.

Dywedodd y Gweinidog Addysg: "Mae Dysgu Cymru’n nodi cam arall ymlaen yn ein cynllun i wella safonau yn ein hysgolion. Bydd y safle’n helpu athrawon i fod yn wybodus a’u helpu i aros ar flaen y gad.

"Mae gan Gymru lawer o athrawon rhagorol, ond rydym yn awyddus i sicrhau y gallant rannu eu hymarfer gorau a datblygu eu sgiliau. Gyda’r offer hwn gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn ein hysgolion."

-Y DIWEDD-

Dolenni cysylltiedig:

Yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol

Gradd Meistr mewn Ymarfer Addysgol