Skip to content
Skip to navigation menu

English

Wythnos Cynaladwyedd Cymru

11 Mai 2011

wsw banner

Mae’r Brifysgol yn cefnogi ail Wythnos Cynaladwyedd Cymru Llywodraeth y Cynulliad drwy ymuno ag unigolion, cyrff, mudiadau a chymunedau ledled Cymru i helpu i greu cenedl fwy cynaladwy.

Mae’r wythnos (14eg-21ain Mai) yn annog pobl i gymryd camau penodol i wneud Cymru’n fwy cynaladwy, a hefyd yn mawrygu ac yn hyrwyddo’r hyn sy’n digwydd eisoes.

Bydd Caerdydd yn defnyddio Wythnos Cynaladwyedd Cymru i dynnu sylw at gryfderau’r Brifysgol o ran yr ymchwil ynddi sy’n gysylltiedig â chynaladwyedd, ac i hyrwyddo’i hymrwymiad parhaus i ddatblygu’n Brifysgol fwy cynaladwy yn ei gweithrediadau.

Mae’r datblygiadau diweddar yn y maes yn cynnwys gosod 36 o finiau gwastraff ac ailgylchu newydd ar hyd a lled campws Cathays i helpu i gynyddu cyfraddau ailgylchu y Brifysgol. Mae un o sefydliadau’r Brifysgol, y Sefydliad Ymchwil i Fannau Cynaladwy, hefyd wrthi’n ymchwilio i atebion arloesol i sicrhau dyfodol mwy cynaladwy. Lansiwyd y sefydliad yn swyddogol ym mis Ionawr 2011 a daw ag arbenigwyr mwyaf blaenllaw’r byd ar draws deg o ddisgyblaethau’r Brifysgol ynghyd i weithio ar greu atebion cynhwysfawr i sicrhau cynaladwyedd pedwar ban y byd.

Yn ystod y cyfnod cyn Wythnos Cynaladwyedd Cymru, bydd staff o Ganolfan ESRC y Brifysgol ar gyfer Cysylltiadau Busnes, Atebolrwydd, Cynaladwyedd a Chymdeithas (BRASS) yn cynnal y gynhadledd Twristiaeth Lles. Cynhelir y gynhadledd ddydd Gwener 13eg Mai a cheir cyflwyniadau ynddi ar ofod gwyrdd, iechyd a bioamrywiaeth, ymhlith pynciau eraill. Bydd Dr Calvin Jones, Dr Julie Newton a Cerys Ponting o’r Ganolfan yn arwain un o’r sesiynau trafod a fydd yn ymchwilio i weld sut mae modd mesur lles.

Yn ystod Wythnos Cynaladwyedd Cymru (Mai 18) cyhoeddir adroddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (yr ONS). Bydd yr adroddiad yn trin a thrafod yr hyn y mae lles yn ei olygu i bobl ifanc yng Nghymru. Gweithiodd BRASS a Techniquest gyda’r ONS drwy astudio 129 o bobl ifanc (16-19 oed) i ymchwilio i ystyr lles iddynt hwy. Bydd y lansiad yn Amgueddfa Cymru yn cynnwys siaradwyr o Lywodraeth y Cynulliad, yr ONS a BRASS. Yna, bydd cinio a chyfle i rwydweithio. Cewch chi wybod rhagor, a’r manylion cofrestru, yma.

Yn ystod yr wythnos, bydd modd i’r staff hefyd gymryd rhan drwy roi bwyd fel rhan o brosiect y Banc Bwyd. Menter a gynhelir ledled y ddinas yw Banc Bwyd Caerdydd a bydd yn helpu i gynnal aelodau o’r gymuned sy’n wynebu tlodi a realiti methu â’u bwydo’u hunain a’u teuluoedd.

Mae’r Brifysgol yn cefnogi prosiect Banc Bwyd Caerdydd oddi ar Orffennaf 2010, ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae’r staff a’r myfyrwyr wedi cyfrannu dros dunnell fetrig o fwyd. O ddydd Llun 16 Mai tan ddydd Gwener 20 Mai, bydd blwch casglu y Banc Bwyd wedi’i osod yn Oriel VJ yn y Prif Adeilad i annog pobl i roi eitem o fwyd sydd ar restr siopa y Banc Bwyd.

Ar ôl Wythnos Cynaladwyedd Cymru, bydd staff Caerdydd yn cyfrannu o’u hymchwil a’u harbenigedd ym maes cynaladwyedd a meysydd cysylltiedig mewn digwyddiadau eraill. Ddydd Sul Mai 22ain, bydd Dr Chris Groves a’r fyfyrwraig PhD Evelyn Nava Fischer, ill dau o BRASS, yn mynd ati fel rhan o Ŵyl Ffilmiau Gwyrdd y DU yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter i gyflwyno’r ffilm ddogfen Into Eternity sy’n pwyso a mesur peryglon storio gwastraff ymbelydrol.

Bydd yr Athro Justin Lewis, Pennaeth yr Ysgol Astudiaethau Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant, hefyd yn siarad ar bwnc y cyfryngau a’r newid yn yr hinsawdd yng Ngŵyl Lenyddiaeth fyd-enwog y Gelli. Bydd ei sgwrs ar 2 Mehefin yn trafod a yw’r cyfryngau’n ymdrin â’r newid yn yr hinsawdd mewn ffordd sy’n fodd i’r cyhoedd sylweddoli cymaint o broblem yw hi. Bydd yr Athro Lewis yn un o bedwar academydd o’r Brifysgol a fydd yn cyflwyno’u hymchwil ddiweddaraf i gynulleidfaoedd yn y digwyddiad hwnnw.

Yn dilyn llwyddiant Wythnos Cynaladwyedd y Brifysgol ei hun yn 2010, mae’r gwaith hefyd wedi cychwyn ar gynllunio Wythnos Cynaladwyedd 2011. Unwaith eto, caiff ei chynnal ym mis Tachwedd, a’r nod fydd annog staff a myfyrwyr i fod yn fwy cynaladwy yn eu bywydau bob-dydd. Bwriedir iddi hefyd dynnu sylw at ymchwil y Brifysgol – ymchwil sy’n arwain y byd – ym maes cynaladwyedd. Os hoffech chi gynnal digwyddiad ynghylch cynaladwyedd yn ystod Wythnos Cynaladwyedd 2011 y Brifysgol, e-bostiwch publicity@caerdydd.ac.uk

Cysylltau Cysylltiedig

Sustainable Places Research Institute