Skip to content
Skip to navigation menu

English

Croeso i wobr peirianneg newydd

22 Tachwedd 2011

Dr David Grant - webIs-ganghellor, Dr David Grant

Mae’r Is-ganghellor, Dr David Grant, wedi croesawu sefydlu gwobr peirianneg ryngwladol newydd a gaiff ei dyfarnu yn y DU.

Cafodd Gwobr Peirianneg y Frenhines Elizabeth ei lansio er mwyn anrhydeddu cynnydd eithriadol mewn peirianneg. Caiff y wobr £1 miliwn ei dyfarnu bob dwy flynedd i unigolyn neu i dîm o hyd at dri o bobl, o unrhyw genedligrwydd, sy’n gyfrifol yn uniongyrchol am hyrwyddo cymhwyso gwybodaeth am beirianneg yn gadarnhaol. Bydd gweinyddu’r Wobr o ddydd i ddydd yn nwylo’r Academi Frenhinol Peirianneg, ac mae Dr Grant yn Is-lywydd ohoni.

Bydd y Wobr yn cydnabod natur unigryw peirianneg, ei hamrywiaeth, creadigrwydd a’i heffaith a bydd yn dathlu’r unigolion hynny ym mhob cwr o’r byd mae eu gwaith o fudd i’r gymdeithas ac yn ei hyrwyddo. Bydd chwilio am enillwyr gwobrau hefyd yn rhoi’r cyfle i adfywio a rhannu stori peirianneg gyda’r gynulleidfa ehangaf bosibl, yn enwedig pobl ifanc, gan greu dealltwriaeth a diddordeb newydd.

Dywedodd Dr Grant: "Mae’r gymuned peirianneg gyfan wrth eu boddau y bydd Gwobr Peirianneg y Frenhines Elizabeth yn rhoi cydnabyddiaeth bwysig i’n proffesiwn. Bydd y wobr ryngwladol hon yn arddangos yr arloesedd a’r cyflawniadau gorau oll o bob cwr o’r byd. Bydd y wobr yn amlygu rôl hanfodol peirianwyr sy’n datblygu atebion i ystod amrywiol o heriau amgylcheddol, cymdeithasol, iechyd ac economaidd. Rwyf yn credu y bydd y Wobr yn creu gwelededd a brwdfrydedd gwirioneddol yng Nghymru a’r DU ynglŷn â pheirianneg fel gyrfa. Nod yr Academi Frenhinol Peirianneg yw ysbrydoli pobl i weld peirianneg fel proffesiwn boddhaus a bydd y Wobr newydd yn atgyfnerthu ein gwaith yn gryf.

"Dechreuais fy ngyrfa fy hun fel peiriannydd, yn helpu i gynllunio a datblygu gorsafoedd pŵer. Pan fyddaf yn edrych ar yr heriau presennol ac yn y dyfodol o ran cyflenwad ynni a defnydd ynni effeithlon rwyf yn cydnabod pwysigrwydd hanfodol byd-eang peirianneg pŵer arloesol. Bydd yr heriau technegol enfawr yn dod â chyfleoedd cyffrous ar gyfer gyrfaoedd i genhedlaeth newydd o fyfyrwyr peirianneg. Mae’r DU yn arwain y byd o ran llawer o ddisgyblaethau peirianneg. Mae cwmnïau rhyngwladol megis Airbus a Rolls-Royce yn dibynnu’n helaeth ar sgiliau peirianneg yn y DU. Mae gan y diwydiant ceir byd-eang ei flaenymyl yn y DU. Mae peirianneg Fformiwla 1 yn enghraifft dda. Mewn disgyblaethau peirianneg eraill, edrychwch ar nifer y prosiectau peirianneg sifil rhyngwladol pwysig a arweinir o’r DU. Mae gan beirianneg gemegol, peirianneg feddygol, peirianneg deunyddiau a chyfoeth o ddisgyblaethau eraill arweinyddiaeth yn y DU ac maent yn rhoi cyfleoedd i chwilio am enillwyr Gwobr Peirianneg y Frenhines Elizabeth nawr neu yn y dyfodol.

"Mae hon yn adeg gyffrous i fod yn beiriannydd neu i ddyheu am yrfa ym maes peirianneg. Mae gan Brifysgolion yng Nghymru gryfderau sylweddol mewn nifer o ddisgyblaethau peirianneg. Mae’r ddwy ysgol Peirianneg Sifil yn y DU ym Mhrifysgol Caerdydd ac ym Mhrifysgol Abertawe, ac er y gallwn ddadlau pwy yw’r gorau o ran llawer o ddisgyblaethau peirianneg, mae’n bwysig cydnabod bod gan Gymru gryfder sylweddol yn gyffredinol, ac mae’n amgylchedd cyffrous ac wedi’i gymeradwyo ar gyfer peirianwyr sy’n ymarfer ac ar gyfer myfyrwyr peirianneg y dyfodol."

Dolen Perthynol

Ysgol Peirianneg Caerdydd