Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dulliau pellgyrhaeddol Crwsibl Cymru yn ennill gwobr

29 Tachwedd 2013

Welsh Crucible_THE_web

Mae rhaglen ddatblygu flaenllaw "bellgyrhaeddol" dan arweiniad prifysgolion yng Nghymru, sy’n harneisio doniau’r prif ymchwilwyr yng Nghymru er mwyn helpu i fynd i’r afael â rhai o heriau mwyaf cymdeithas, wedi ennill gwobr genedlaethol.

Barnwyd bod Crwsibl Cymru yn fenter sydd wedi sicrhau "effeithiau pellgyrhaeddol ar agweddau ac ymddygiad", a threchodd gystadleuaeth gan bum prifysgol arall gan gynnwys prifysgolion Warwig a Sheffield, i ennill y wobr Cyfraniad Rhagorol at Ddatblygu Arweinyddiaeth yng Ngwobrau Times Higher Education eleni.

Lansiwyd Crwsibl Cymru yn 2011, ac mae’n mabwysiadu dulliau arloesol o ddatblygu arweinwyr ymchwil rhyngddisgyblaethol at y dyfodol, sydd naill ai ar ddechrau neu tua chanol eu gyrfaoedd, ac fe’i harweinir gan y Brifysgol mewn partneriaeth â phrifysgolion Aberystwyth, Bangor, De Cymru ac Abertawe. Fe’i cefnogir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.  

Dros gyfnod o dri mis, mae’r rhaglen yn cynnwys tri gweithdy preswyl, neu "labordai sgiliau" dwys sy’n para deuddydd, a chaiff y cyfranogwyr gymorth i ddatblygu cydweithrediadau y tu hwnt i’r rhaglen er mwyn helpu i wireddu eu syniadau.  Yn ogystal, mae’r rhaglen yn dyrannu lleoedd i ymgeiswyr o gyrff y sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector, yn amrywio o’r GIG, Tata Steel a Barnardo’s Cymru. Hefyd, mae Crwsibl Cymru wedi cyflwyno ymweliad astudio ar thema ymchwil â Brwsel, sy’n hybu mwy o ymwybyddiaeth o gyfleoedd cyllido rhyngddisgyblaethol a pholisi Ewropeaidd.

Hyd yn hyn, cafodd 90 o ymchwilwyr eu recriwtio i Raglen Cymru ac mae prosiectau ymchwil arloesol eisoes ar waith, fel defnyddio ffuglen ddigidol i wella’r ddelwedd sydd gan ferched ifanc o’u cyrff, ‘pilsen glyfar’ i helpu i wneud diagnosis o anhwylderau gastro-berfeddol ac ap digidol i fynd i’r afael â gordewdra.

Meddai’r Athro Peter Halligan, Cadeirydd Grŵp Llywio Crwsibl Cymru: "Mae’r wobr hon yn gydnabyddiaeth ragorol o allu Crwsibl Cymru i ddatblygu sgiliau angenrheidiol sylfaen academaidd Cymru i gyflwyno arloesiadau sy’n berthnasol i’r byd go iawn.

"Lluniwyd Crwsibl Cymru i gyflwyno ffyrdd newydd o feddwl a gweithio i ymchwilwyr sydd eisoes yn rhagori yn eu meysydd.  Y nod yw creu newidiadau hirdymor o ran agwedd ac arferion gweithio, yn ogystal ag annog cydweithrediadau ymarferol rhwng cyfranogwyr. Mae’r rhaglen, sydd bellach yn ei thrydedd flwyddyn, wedi dangos sut mae’n parhau i fynd i’r afael ag anghenion prifysgolion Cymru i feithrin arweinwyr ymchwil y dyfodol gyda’n gilydd drwy arloesedd wedi’i ysbrydoli gan ymchwil a chydweithio rhwng sefydliadau."

Gwobrau Times Higher Education yw gwobrau ‘Oscars’ addysg uwch ac maent yn cydnabod y gwaith arloesol a wneir gan sefydliadau addysgu uwch y Deyrnas Unedig. Mae’r wobr ar gyfer Cyfraniad Rhagorol at Ddatblygu Arweinyddiaeth ac fe’i noddir gan y Sefydliad Arweinyddiaeth Addysg Uwch; ei nod yw cydnabod a gwobrwyo cynlluniau llawn dychymyg sy’n meithrin datblygiad arweinyddiaeth ar unrhyw lefel reoli.

Bydd yr alwad am geisiadau ar gyfer rhaglen 2014 yn agor ym mis Ionawr. Mae Crwsibl Cymru yn rhaglen ar gyfer ymchwilwyr dawnus sydd ar ddechrau neu tua chanol eu gyrfa, sydd ag o leiaf dair blynedd o brofiad ymchwil ôl-ddoethurol, neu gyfwerth, ac sy’n gweithio mewn unrhyw ddisgyblaeth, gan gynnwys gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, meddygaeth, y celfyddydau, dylunio, gwyddor gymdeithasol a gwyddor wleidyddol.  Rhaid bod y cyfranogwyr yn gweithio yng Nghymru, naill ai mewn sefydliad addysg uwch neu ym meysydd ymchwil a datblygu mewn busnes, diwydiant neu’r sector cyhoeddus. 

Dyma’r ail dro y mae Prifysgol Caerdydd wedi cael cydnabyddiaeth am arweinyddiaeth o’r radd flaenaf gan Wobrau Times Higher Education. 

Dolenni perthynol

Crwsibl Cymru

 

Tags