Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ysgrifennydd Parhaol newydd Llywodraeth Cymru

24 Medi 2012

Professor Derek JonesMae Cyfarwyddwr Busnes a Phartneriaethau Strategol y Brifysgol wedi cael ei benodi’n Ysgrifennydd Parhaol newydd Llywodraeth Cymru.

Mae ei benodiad yn brif was sifil Cymru yn dilyn ymddeoliad y Fonesig Gill Morgan. Gwnaed y cyhoeddiad gan Bennaeth Gwasanaeth Sifil y Deyrnas Unedig, Syr Bob Kerslake, gyda chytundeb y Prif Weinidog, Carwyn Jones.

Meddai’r Is-ganghellor, yr Athro Colin Riordan, wrth groesawu penodiad yr Athro Jones: "Ar ran y Brifysgol, rwy’n llongyfarch Derek ar ei benodiad newydd.

"Mae’n gadael ei rôl ym Mhrifysgol Caerdydd gyda hanes cryf o gyflawni. Yn fwyaf arwyddocaol, helpodd ef i’r Brifysgol nodi cyfleoedd am bartneriaethau hirdymor yn y sector busnes, yng Nghymru a thu hwnt; i rannu arbenigedd a gwella masnacheiddio gwybodaeth ac ymchwil y Brifysgol.

"Fel Cyfarwyddwr Busnes a Phartneriaethau Strategol, fe wnaeth feithrin cysylltiadau newydd i’r Brifysgol gyda rhai o gwmnïau mwyaf blaenllaw Cymru, yn bennaf oll gytundebau gyda phartneriaid masnachol gan gynnwys Ford UK, GE Healthcare, Scottish & Southern Energy, Dŵr Cymru a Mott MacDonald.

"Dymunwn yn dda iddo yn ei rôl newydd a heriol."

Meddai’r Athro Derek Jones wrth sôn am ei benodiad: "Rwy’n falch iawn o fod yn cymryd yr awenau yng Ngwasanaeth Sifil Llywodraeth Cymru ar yr adeg hon yn hanes datganoli.

"Mae’r sefydliad yn wynebu rhai cyfleoedd a heriau mawr ond rwyf yn hollol hyderus y byddaf yn arwain tîm a all ymateb i’r rhain. Swyddi a’r economi yw prif flaenoriaeth Llywodraeth Cymru ac felly dyna fydd fy mhrif flaenoriaeth i.

"Fy arwyddeiriau ar gyfer y Gwasanaeth Sifil fydd rhagoriaeth a chyflawni. Nid yw pobl yng Nghymru yn haeddu llai."

 

Mae gan Derek radd Prifysgol, yn sgil astudio Athroniaeth, ac mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn moeseg a damcaniaeth wleidyddol.  Mae’n Athro Anrhydeddus y Brifysgol.  Fe’i penodwyd yn Gydymaith Urdd y Baddon (CB) yn rhestr anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd yn 2009.

Mae gan Derek dros 30 mlynedd o brofiad mewn llywodraeth, a threuliodd ei yrfa gynnar yn y Gwasanaeth Sifil yn Whitehall yn bennaf, mewn cyfres o benodiadau llwybr carlam yn y Trysorlys a’r Adran Masnach a Diwydiant.  Dychwelodd i Gymru ym 1989, gan ymuno â’r Swyddfa Gymreig fel Pennaeth Polisi Diwydiannol; ac wedyn yn Bennaeth Rhaglenni Cyllid, Cyfarwyddwr yr Adran Diwydiant a Hyfforddiant, a Chyfarwyddwr Materion Economaidd. 

Yn dilyn creu’r Cynulliad Cenedlaethol ym 1999, fel Uwch Gyfarwyddwr, bu’n ffigwr canolog wrth weithredu llywodraeth ddatganoledig yng Nghymru.

Meddai Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones: "Rwy’n falch iawn bod Derek Jones wedi’i benodi’n Ysgrifennydd Parhaol i Lywodraeth Cymru.

"Mae ar Gymru angen Gwasanaeth Sifil cryf ac effeithiol i gefnogi Gweinidogion wrth gyflawni er pobl Cymru.

"Daw Derek ag ystod enfawr o sgiliau a phrofiad i’r rôl hollbwysig hon ac rwy’n falch iawn y bydd rhywun o’i safon ef gennym yn arwain y sefydliad er mwyn cyflawni’r Rhaglen Lywodraethu a’n rhaglen ddeddfwriaethol uchelgeisiol."

Dolenni cysylltiedig:

Llywodraeth Cymru