Skip to content
Skip to navigation menu

English

Troseddau coler wen

23 Chwefror 2011

Professor Mike LeviYr Athro Mike Levi

Athro o Brifysgol Caerdydd yw’r unigolyn cyntaf o Brydain, a’r diweddaraf mewn cyfres o ysgolheigion blaenllaw, i arwain cymdeithas yn America sy’n ymchwilio i droseddau coler wen a chodi ymwybyddiaeth ohonynt.

Mae’r Athro Mike Levi, o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol a’r Ganolfan Troseddau, Cyfraith a Chyfiawnder, wedi’i ethol yn Is-lywydd Consortiwm Ymchwil i Droseddau Coler Wen America (WCCRC).

Mae’r Consortiwm yn hyrwyddo ymwybyddiaeth uwch gan y cyhoedd o effaith a baich troseddau coler wen ar gymdeithas drwy waith ymchwil penodedig. Mae’n cynorthwyo ymchwilwyr sy’n ymwneud â throseddau coler wen - yn America yn bennaf - ac mae’n cydweithio ag ymarferwyr gan gynnwys asiantaethau taleithiol a ffederal sy’n gweithredu’r gyfraith.

Wrth dderbyn y swydd, dywedodd yr Athro Levi: "Mae’n bosibl mai fi fydd y dyn gwyn oedrannus olaf i gael ei benodi i’r swydd hon o ystyried yr ymgeiswyr eraill ardderchog y tro hwn. Rwyf wrth fy modd bod nifer o ysgolheigion iau yn ennill eu plwyf fel y genhedlaeth nesaf o droseddolegwyr coler wen."

Mae’r Athro Levi wedi bod yn cynnal ymchwil genedlaethol a rhyngwladol am droseddau coler wen a chyfundrefnol, gwyngalchu arian ac enillion troseddau a atafaelwyd ers 1972. Gyda Dr Matt Williams o’r Ysgol, mae’n cynnal asesiad cychwynnol o e-droseddau, a ariennir gan Ymddiriedolaeth Nominet, a fydd yn cyfrannu at waith y Bartneriaeth Lleihau E-droseddau.

Yr Athro Levi yw’r unig academydd o Brydain sydd wedi’i benodi’n aelod o Gyngor Troseddau Cyfundrefnol Fforwm Economaidd y Byd. Cynhaliodd y Cyngor ei gyfarfod cyntaf yn Dubai yn rhan o Agenda Fyd-eang 2010 cyn Davos. Roedd hyn yn adlewyrchu’r ymwybyddiaeth gynyddol ym mys busnes o sut mae rhai agweddau o droseddau cyfundrefnol yn bygwth datblygu a ffyniant.

"Er nad yw troseddau coler wen erioed wedi cael eu hystyried yn rhan o’r prosiect trosolegol, mae cyrff swyddogol yn sylweddoli bod cysylltiadau rhwng rhai elfennau o dwyll a rhwydweithiau troseddau cyfundrefnol mwy traddodiadol," dywedodd yr Athro Levi. "Dangosodd y gwaith diweddar gan aelodau WCCRC yn America fod cael morgeisi drwy dwyll (ac arferion llac y banciau ynghylch data ffug am fenthycwyr) wedi cyfrannu’n helaeth at greu’r argyfwng ariannol. Mae enghreifftiau o dwyllo defnyddwyr fel dwyn hunaniaeth a thwyllo telefarchnata wedi cael sylw cynyddol yn y cyfryngau ac ymysg gwleidyddion mewn gwledydd datblygedig. Felly, bydd sawl tasg ymchwil yn cael ei ddatblygu ymhellach drwy rwydwaith WCCRC yn ystod y blynyddoedd nesaf."

Bydd yr Athro Levi yn dechrau ei swydd yn Is-lywydd mewn dwy flynedd a bydd yn olynu Peter Yeager o Brifysgol Boston.

Dolen gysylltiedig