Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cynnydd myfyrwyr ehangu mynediad yn y brifysgol

31 Gorffennaf 2013

 GirlWith2PCs_web

Mae dod o ‘gymdogaeth cyfranogiad isel’ yn cael ond ychydig o effaith ar gynnydd myfyrwyr trwy addysg uwch, yn ôl ymchwil newydd gan y Brifysgol.

Nid yw’r Athro Chris Taylor a’r Athro Gareth Rees, o Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD), wedi dod o hyd i unrhyw effaith sylweddol ar gynnydd myfyrwyr mewn addysg uwch sy’n dod o ardaloedd ehangu mynediad.

Edrychodd yr ymchwil a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn y Contemporary Wales Journal, ar berfformiad myfyrwyr o gefndiroedd nad ydynt yn rhai traddodiadol tra yr oeddent mewn un brifysgol ym Mhrydain. Mae’r canfyddiadau’n dangos nad oes unrhyw anfantais o ddod o ‘gymdogaeth cyfranogiad isel’ ar ddosbarthiadau gradd wrth gymharu â myfyrwyr tebyg eraill yn seiliedig ar eu cyrhaeddiad blaenorol.

"Mae’r canfyddiadau hyn yn awgrymu y gellir cyflawni prif nod Llywodraeth Cymru o gynyddu cyfranogiad pobl ifanc o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf yng Nghymru heb niweidio eu llwyddiant o ran cwblhau gradd," meddai’r Athro Taylor. "Mae hefyd yn newyddion da i bobl ifanc o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf a allai feddwl fel arall nad yw’r brifysgol ar gyfer pobl yn debyg iddyn nhw. Mae hyn yn dangos yn glir, os gallant gael y graddau ar gyfer mynediad eu bod yr un mor debygol ag unrhyw un arall o wneud cynnydd trwy eu haddysg uwch a chael canlyniad gradd da."

Datgelodd yr ymchwil, a gynhaliwyd dros gyfnod o dair blynedd ac a ddilynodd 30,000 o fyfyrwyr, dystiolaeth i gefnogi sut mae merched yn dueddol o wneud yn well mewn Addysg Uwch a bod cymwysterau blaenorol yn allweddol i gael gradd ‘dda’. 

Canfyddiad arall a ddaeth o’r ymchwil oedd asesiad o addysg talu ffioedd o’i chymharu ag addysg ysgolion y wladwriaeth.  Mae’r Cyfarwyddwr Ymchwil, yr Athro Taylor, yn dod i’r casgliad bod disgyblion o ysgolion annibynnol a phreifat yn llai tebygol o wneud cystal â’r rhai o ysgolion eraill.

"Mae’n ymddangos bod y canfyddiad hwn yn cyd-fynd ag astudiaethau eraill mewn prifysgolion eraill ym Mhrydain, sy’n awgrymu bod myfyrwyr prifysgol o ysgolion talu ffioedd yn sylweddol lai tebygol o gael canlyniad gradd da nag yw myfyrwyr cyfatebol o’r sector a gynhelir gan y wladwriaeth," meddai’r Athro Taylor.

"Yn anffodus nid oes gan unrhyw un o’r astudiaethau hyn ddigon o dystiolaeth i’n helpu i ddeall pam mae hyn yn wir. Yn amlwg, mae hyn yn haeddu rhagor o ystyriaeth neu fel arall bydd rheolwyr prifysgolion, tiwtoriaid derbyn a swyddogion y llywodraeth yn cael eu gadael i ddyfalu’r rhesymau am hyn," ychwanegodd.

 

Dolenni perthynol

 Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

 

Tags