Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cynhadledd WISERD 2011

22 Mehefin 2011

WISERD weB

Cynhelir cynhadledd gwyddor gymdeithasol bwysig yn Abertawe'r wythnos nesaf a fydd yn archwilio tirwedd ‘Newid Cymru’ o fewn cyd-destunau cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol.

Bydd ail gynhadledd haf flynyddol Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD) yn trafod dulliau gweithio rhyngddisgyblaethol y sefydliad a bydd yn cynnwys nifer o siaradwyr o feysydd academia, llywodraeth canolog a lleol, ac asiantaethau’r trydydd sector.

Pwnc allweddol a gaiff ei drafod yn y gynhadledd fydd dadansoddi cyfraniad economaidd digwyddiadau pwysig yng Nghymru. Bydd Rob Holt, Prif Weithredwr Cwpan Ryder Cymru 2010, yn trafod gwerth Cwpan Ryder. Bydd ymchwilwyr o Gaerdydd a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn trafod goblygiadau digwyddiadau pwysig o ran polisi cyhoeddus ehangach, a datblygu methodolegau i fesur effaith digwyddiadau tebyg yn y dyfodol.

Bydd y gynhadledd yn cynnal trafodaeth ynghylch y cysyniad o ‘newid ymddygiad’ o fewn cyd-destun Cymru. Bydd Clive Bates, Cyfarwyddwr Cyffredinol Dyfodol Cynaliadwy Llywodraeth Cynulliad Cymru, a’r Athro Ken Peattie o Brifysgol Caerdydd, yn adolygu gwaith sy’n cael ei gyflawni yn ymwneud â newid ymddygiad yng Nghymru a’i botensial i gynnig canlyniadau gwell o ran polisïau.

Bydd sesiwn allweddol arall yn y gynhadledd yn edrych ar ddwyieithrwydd ac ymddygiad ieithyddol fel agweddau ar gynllunio ieithyddol yng Nghymru. Bydd Dr Catrin Redknapp o Fwrdd yr Iaith Gymraeg yn cadeirio’r drafodaeth a fydd yn cynnwys ymchwil a gynhaliwyd gan gydweithwyr WISERD ym Mhrifysgolion Caerdydd a Bangor.

Bydd y themâu eraill a gaiff eu trafod yn ystod y gynhadledd ddeuddydd yn cynnwys: Anghydraddoldeb yng Nghymru, Tlodi a Digartrefedd, Addysg ac Iechyd yng Nghymru, Mudo, Twristiaeth, Dinasyddiaeth, Troseddeg a Datganoli, Cyfranogiad a Chymdeithas Sifil, a Sgiliau a Chyflogaeth.

Yr Athro Gareth ReesYr Athro Gareth Rees

Yr Athro Charlotte Williams, Athro Cyfiawnder Cymdeithasol ym Mhrifysgol Keele, fydd yn agor y gynhadledd gydag anerchiad allweddol ar thema hil a chydraddoldeb mewn ymchwil gymdeithasol yng Nghymru. Bydd y gynhadledd yn gorffen gyda darlith arbennig gan Gyfarwyddwr WISERD, yr Athro Gareth Rees, ynghylch addysg uwch, mudoledd cymdeithasol a chymdogaeth yng Nghymru.

Mae WISERD yn fenter ar y cyd rhwng Prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Morgannwg ac Abertawe. Caiff ei hariannu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) a Chyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol y DU (ESRC). Mae WISERD wedi sefydlu ei hun fel canolfan flaenllaw o ran rhagoriaeth mewn ymchwil gwyddor gymdeithasol ers ei chreu yn 2008.

Bydd y gynhadledd yn cynnwys arddangosiad cyn y gynhadledd o’r ffilm "Sleep Furiously" (2008) ar nos Lun 27 Mehefin am 7.00pm yng Nghanolfan Taliesin, Campws Prifysgol Abertawe. Caiff y ffilm ei chyflwyno gan y cyfarwyddwr, Dr Gideon Koppel, a fydd ar gael am sesiwn holi ac ateb yn dilyn y ffilm. I ddarllen mwy am arddangosiad y ffilm, cliciwch yma.

Cynhelir ‘Newid Cymru: Safbwyntiau Cymdeithasol, Economaidd a Gwleidyddol’ ar ddydd Mawrth 28 Mehefin a dydd Mercher 29 Mehefin yn Neuadd Sgeti, Abertawe. Mae rhaglen lawn i’w gweld yma.

Am fwy o wybodaeth am WISERD a’r gynhadledd, ewch i http://www.wiserd.ac.uk/cy/.